background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
24
Tournee młodzieży z Leśnicy-Gronia
„BAJKI PO GÓRALSKU”
DLA DZIECI Z WIELKOPOLSKI
Blisko 50 uczestników z zespołów góralskich „Zawaternik”
8
i „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia brał o udział w projekcie „Dzieci
– Dzieciom” organizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków
Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” z Poznania oraz przez
Mieczysława Śliwińskiego – górala mieszkającego w Wielkopol-
sce, którego marzeniem było zaprezentowanie właśnie w ten
sposób kultury góralskiej dzieciom z Poznania i okolic.
Wyjazd miał miejsce w dniach 9 - 11 września a przedstawienia odbyły się w:
Teatrze Animacji w Poznaniu – główny uroczysty koncert z udziałem twórców
i mediów, w zaprzyjaźnionym z Gminą Bukowina Tatrzańska podpoznańskim
Kórniku – gdzie na przedstawieniu pojawił się sam burmistrz
Jerzy Lechnerow-
ski oraz w zespole szkół w pobliskich Tulcach. Zespoły prezentowały „Bajki po
góralsku” - spektakl składający się ze
znanych wszystkim bajek: „Jaś i Mał-
gosia”, „Paweł i Gaweł”, „Stefek Burczy-
mucha” oraz „Kogut w operze”, które
przeplatane były tradycyjnymi góral-
skimi śpiewami, tańcami grupowymi
i popisami solowymi naszej młodzieży
oraz zestawami tradycyjnych podha-
lańskich gier i zabaw dziecięcych.
Oryginalną muzykę do „Bajek po
góralsku” napisał właśnie pomysło-
dawca całego przedsięwzięcia
Mie-
czysław Śliwiński. – Bardzo dziękuję
wszystkim dzieciom, jestem wzruszony
mówił po spektaklu w Poznaniu – Ma-
rzenia się spełniają dzięki przyjaciołom.
Teksty bajek na gwarę góralską
przełożyła
Maria Garbaruk a mu-
zycznie opracowali i muzyce w cza-
sie przedstawień przewodzili
Izabela
i Jacek Mucha. Koordynacja całości
przedsięwzięcia, opracowanie arty-
styczne i reżyseria przedstawienia to
oczywiście dzieło
Marii Dudek – na co
dzień prowadzącej obydwa zespoły.
Organizatorzy zapewnili góralom
- oprócz znakomitych warunków po-
bytu i występów - także sporo atrakcji
i możliwość zapoznania się z historią
i kulturą Wielkopolski. Po występach
grupa zwiedziła m.in. Pomnik Ofiar
Czerwca’56, Stary Rynek, słynną po-
znańską Farę, najstarszą w Polsce ka-
tedra na Ostrowie Tumskim gdzie spo-
czywają Mieszko i Bolesław Chrobry
a także kórnicką Kolegiatę pw. Wszyst-
kich Świętych z kryptą Władysława hr.
Zamoyskiego oraz zamek w Kórniku –
gdzie młodzież dowiedziała się bar-
dzo wiele o ważnej dla Podhala osobie
Hrabiego i o związkach Kórnika z gmi-
ną Bukowina Tatrzańska. W Kórniku
wielką atrakcją był też rejs statkiem
turystycznym po błękitnym Jeziorze
Kórnickim.
Patronat medialny nad projektem
objęła TVP Poznań i na stronie inter-
netowej można zobaczyć krótką relację
z poznańskiego przedstawienia w pro-
gramie informacyjnym „Teleskop” (10
września godz.22.00).
S.P.
http://www.tvp.pl/poznan/informacja-
i-publicystyka/teleskop/wideo/10092013-
godz2200/12358413
Mieczysław Śliwiński i Maria Dudek oklaskiwani przez zespół, fot. S.Pytel
Młodzież pod poznańskim ratuszem – fot.S.Pytel
Wieści z gmin
Na Spiszu