background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
16
Wydarzenia
Na Spiszu
Nawet niesprzyjająca pogoda nie
powstrzymała mieszkańców od ak-
tywnego uczestnictwa w imprezie.
Muzyczną oprawę mszy świętej, spra-
wowaną przez ks. Czesława Hałgasa
przygotowała Orkiestra Dęta z Łapsz
Wyżnych, a zaraz po niej, po sąsiedz-
ku wystąpił zespół „Osturnianka”, pre-
zentując kulturę słowackiej części Spi-
sza. Mieliśmy okazję wysłuchać jeszcze
dwóch orkiestr, zaskakujących tak bo-
gatym i różnorodnym repertuarem,
Wiejskiej Orkiestry Dętej z Kacwina
oraz Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych.
W kręgi tradycyjnych spiskich melodii
i tańców przeniósł nas zespół regional-
ny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych. Emocje
sięgnęły zenitu, gdy nadszedł czas na
ogłoszenie wyników konkursu na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. Komi-
sja w składzie: Helena Klimczak (prze-
wodnicząca) oraz członkowie: Barbara
Stanek, Magdalena Wenit, Agnieszka
Sołtys, Henryk Janeczek, Józef Sowa
i Piotr Miśkowicz obejrzała i oceniła
wieńce dożynkowe z 6 miejscowości
Gminy Łapsze Niżne. A oto wyniki
konkursu:
I miejsce i nagrodę rzeczową na
kwotę 1 000,00 zł otrzymało Sołec-
two Trybsz (fot. powyżej) za oryginal-
ny sposób przedstawienia tradycji na-
szego regionu zgodnie z wymaganymi
kryteriami konkursu.
II miejsce i nagrodę rzeczową na
kwotę 800,00 zł otrzymało Łapszań-
skie Koło Tradycji za symbolikę regio-
nu „Kalwaria”, zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami.
III miejsce i nagrodę rzeczową na
kwotę 600,00 zł otrzymało Sołectwo
Kacwin za piękny wyraz artystyczny
z wykorzystaniem różnorodnych zbio-
rów ziemi.
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe
w wysokości 400 zł otrzymały: Sołec-
two Łapszanka, Rada Rodziców z Fryd-
mana oraz Sołectwo i Szkoła Podsta-
wowa z Łapsz Wyżnych.
Gdy opadły już pierwsze emocje,
kolejnych wrażeń dostarczyło roz-
strzygnięcie konkursu na najładniejsze
Gminne Dożynki
połączone
z Przeglądem Orkiestr
Gminy Łapsze Niżne
W niedzielę 1 września plenerową mszą świętą na Wierchu Łap-
8
szanki, nieopodal słynnej kapliczki Matki Boskiej Częstochow-
skiej rozpoczęły się Gminne Dożynki, połączone z Przeglądem
Orkiestr Dętych z terenu Gminy Łapsze Niżne.
obejście w gminie Łapsze Niżne.
Nagrody otrzymali: Anna i Ma-
rian Marusarz z Falsztyna, Małgorza-
ta i Jan Tomaszkowicz z Frydmana,
Anna i Adam Stronczek z Kacwina,
Monika i Tadeusz Kapołka z Łapszan-
ki, Renata i Józef Złahoda z Łapsz Niż-
nych, Romana i Franciszkek Payerhin
z Łapsz Wyżnych, Grażyna i Stanisław
Rusnaczyk z Niedzicy, Sabina i Walen-
ty Milaniak z Niedzicy osiedle Zamek
oraz Bożena i Mieczysław Łojek z Tryb-
sza. Wyróżnieni zostali: Janina i Milan
Klimczak z Falsztyna, Władysław i Jó-
zefa Noworolscy z Frydmana, Józefa
i Franciszek Wójcik z Kacwina, Barbara
i Stanisław Kapołka z Łapszanki, Do-
rota i Grzegorz Fąk z Łapsz Niżnych,
Anna i Łukasz Stanek z Łapsz Wy-
żnych, Anna i Marian Piątek z Niedzi-
cy, Elżbieta i Henryk Milaniak z Niedzi-
cy osiedle Zamek oraz Maria i Maciej
Płachta z Trybsza.
Po przeżytych emocjach publicz-
ność mogła ochłonąć przy melodyj-
nych spiskich przyśpiewkach. Swoje
wokalne umiejętności zaprezentował
duet z Łapsz Niżnych, Maria i Lidia
Błachut oraz Klaudia i Wioletta Sołtys
z Łapszanki. W ostatniej części pro-
gramu pogoda znacznie się poprawi-
ła, co dało możliwość świetnej zaba-
wy w towarzystwie zespołu „Sprytni”
z Krempach.
Całość imprezy swoim poczuciem
humoru okraszał Pan Mieczysław Bi-
zub z Łapsz Wyżnych, który wcielił się
doskonale w rolę konferansjera tego-
rocznych dożynek.
tekst Krystyna Milaniak, GOK w Niedzicy
fot. JK