background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
19
pośrednictwem SRSiO Gmina złożyła wniosek na dofinan-
sowanie (ok. 18 tys. zł.), wyposażenia świetlicy, która ma
działać w Ludowcu.
Jeśli chodzi o korzystanie z „Ludowca”, warto wspo-
mnieć, że zapis notarialny, o który domagał się najpierw
Urbar, a później nasze Stowarzyszenie, zobowiązuje właści-
ciela budynku czyli Gminę do udostępniania mieszkańcom
Łapsz sali budynku wraz z zapleczem sanitarnym. Prezes
Stowarzyszenia Julian Kowalczyk, prezes i skarbnik łap-
szańskiego Urbaru oraz wójt Paweł Dziuban złożyli u no-
tariusza stosowne podpisy. Poza zajęciami świetlicowymi
mogą zatem w Ludowcu odbywać się zebrania wiejskie, kon-
ferencje itp. Budynkiem gminnym ma zarządzać Zakład Go-
spodarki Komunalnej, jednostka podległa Wójtowi.
W sumie, ciągu 4 ostatnich lat łapszańska gmina otrzy-
mała za pośrednictwem naszego stowarzyszenia dofinanso-
wanie na kwotę ok. 1,5 miliona złotych (część środków już
została wypłacona, część wniosków jest w ocenie Urzędu
Marszałkowskiego w Krakowie). Z tego dofinansowanie dla
projektów realizowanych przez Urząd Gminy i jego jednost-
ki organizacyjne (GOK w Niedzicy, Biblioteka Gminna) to
938 tys. zł, pozostałe 560 tys. zł jakie trafiło na teren gmi-
ny otrzymały osoby fizyczne i organizacje pozarządowe oraz
parafie z obszaru gminy Łapsze Niżne.
Jako gospodarz gminy wójt powinien o tym pamię-
tać i czasem wspomnieć o zasługach organizacji pozy-
skującej środki finansowe na rozwój i promocję gminy,
którą reprezentuje.
Julian Kowalczyk
Wydarzenia
Na Spiszu
Wizytacja biskupia
w Parafii Łapsze Niżne
W niedzielę 15 września br. Parafię łapsze Niżne wizy-
tował bp Jan Szkodoń. Podczas rannej mszy o 7.30 spotkał
się z członkami żywego różańca, udzielił indywidualnego
błogosławieństwa. Na mszy o 9.30 spotkał się z rodzicami
oraz małżeństwami, ministran-
tami i scholą.
Na kolejnej mszy św. udzie-
lił Sakramentu Bierzmowania
łapszańskiej młodzieży. W cza-
sie mszy i po mszy przygrywała
orkiestra dęta. W godzina popo-
łudniowych odwiedził chorych
oraz rodziny wielodzietne oraz
spotkał się z liczną grupą para-
fian na miejscowym cmentarzu
gdzie wspólnie zmówiono modli-
twę za zmarłych. Następnie spo-
tkał się z aktywnymi łapszanami
działającymi w Radzie Parafialnej
a na ostatniej mszy świętej wysłuchał chóru parafialnego,
spotkał się ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, miej-
scowym Kołem Tradycji oraz osobami odgrywającymi Miste-
rium Męki Pańskiej co roku w okresie wielkanocnym.
jk