background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
9
Śpisu moj Śpisu
calym sercym pokochany
Moja Ziymo Ojcysto
Moja Nadziejo
Twoje korony stojom nad Sromowcami
A Biolo Dama plonto sie
za zomkowskiymi kratami
Godom do Ciebie! słysys?
To my! Śpisoki!
Synowie Twoji i corki Twoje
Nase pradziadki o Ciebie dbali,
Ojcowie nasi tak ze przy tym nie ustali
My tys dbać o Ciebie bedyme,
i z pokolynio na pokolynie,
tom tradycje przekazuwac fcyme
Śpisu moj Śpisu
tyś jak moja mama
Tyś wychowala Śpisoka z krwi i kosci
nigdy sie Ciebie nie zawstydzym
ani w Ciebie nie zwontpiym
Ej nastały juz inkse casy,
Ludzie juz zatracajom kulture Ojcof nasyf,
hańbiom sie spiskiyj gwary i ubioru,
Zabocyli cheba juz
Ze pochodzom ze śpiskiego domu
My som Twojymi rycerzami w dziyń i w nocy,
Przed atakami na Twojom ziym
Bedyme Cie bronić jak,
Prowdziwi Śpisocy.
Marcin Pająk
Przypomnijmy, że pierwszym sy-
gnałem do działania w tej mierze były
kwestie meldunkowe i podatkowe za-
uważone przez Urząd Skarbowy w No-
wym Targu. Rada Gminy uznała, że nic
złego się nie stanie jeśli z terenu obej-
mującego wieś Niedzica, wyodrębniona
zostanie jej część i określona admini-
stracyjnie jako nowa jednostka – „Nie-
dzica Zamek”. Za tym przemawiają
powody społeczno-gospodarcze, hi-
storyczne, obyczajowe oraz kulturalne.
Nie bez znaczenia jest fakt, że po uru-
chomieniu zapory oraz elektrowni, i po
utworzeniu jeziora, nad jego brzegiem
z upływem lat pobudowała się całkiem
spora wieś wraz z infrastrukturą.
Nie wiadomo, co się nie spodoba-
ło państwowej Komisji. Może to, że za-
szło rozmnażanie przez pączkowanie?
A może to, że Niedzica nadal będzie
przy nazwie Zamek – jakby za pokutę.
Trudno jednak nie zauważyć nowego
osiedla na wzgórzu, od zamku w stro-
nę Falsztyna, i tego że dzieli go spora
odległość od historycznej Niedzicy, na-
wet jeśli weźmiemy pod uwagę „Kana-
dę”. Co prawda zamek Dunajec zawsze
był kojarzony z Niedzicą jako wsią, ale
w samej rzeczy jest to „pryszcz” na
skale usytuowany za wsią i rządzący
się przez wieki swoimi prawami. Te-
raz, gdy wokół niego powstają pensjo-
naty i restauracje, gdy osiedla się tu
wielu nowych przybyszów spoza Spi-
sza, teren ten stał się jeszcze bardziej
zróżnicowany w relacji do tradycyjnej
obyczajowości macierzystej wsi, poło-
żonej w dolinie potoku Niedziczanka
i skupionej wokół kościoła parafialne-
go św. Bartłomieja Na tego typu m.in.
sprawy zwracają uwagę władze gminy
powołując się na fachową opinię znaw-
cy Spisza, czyli dra hab. Jerzego Rosz-
kowskiego z Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem. Podkreśla on, że wyod-
rębnienie Niedzicy-Zamku, jako proces
postępujący i nieuchronny, nie szkodzi
interesom mieszkańców dolnej Niedzi-
cy, a wręcz przeciwnie, stworzy jeszcze
lepsze warunki do dalszego rozwoju ca-
łej okolicy. Mentalnie Niedzica zawsze
będzie z zamkiem, a zamek z Niedzicą.
Tego nie zmieni nikt !
Oczywiście, jak w każdej sprawie
w prasie i na forach internetowych
pojawiają się różne wątpliwości, a na-
wet kpiny z inicjatywy. Są tacy, którzy
uważają, że dobrze jest jak jest i po co
ruszać, po co kombinować! Działania
Niedzica pączkuje, nazwa pokutuje
Władze gminy Łapsze Niżne odwołały się do Ministerstwa Cy-
8
fryzacji i Administracji w związku z negatywną opinią Komisji
Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, odnoszącą się
do podziału miejscowości Niedzica.
„mędroli” z gminy są dla nich prze-
jawem megalomanii z braku innych
ważniejszych spraw do załatwienia.
Wydaje się, że nie mają racji. Nic nie
zmieni faktu, że Niedzica jest kojarzo-
na z zamkiem, a zamek bez Niedzicy
nic nie znaczy. Zatem wspólna pra-
ca i zgoda, w końcu w ramach jednej
gminy, powinna przynosić korzyści,
zwłaszcza z punktu widzenia turystyki.
Administracyjna odrębność, odrębnej
części tej gminy wyzwolić może tylko
dodatkową aktywność i gospodarność.
Trzeba to ludziom umożliwić. A poza
tym, czy jest coś w tym złego, że Spisz
się rozwija, albo to że mielibyśmy 15.
wsi na Polskim Spiszu? Chyba nie.
Jan Budz
Wydarzenia
Na Spiszu
Śpisu moj Śpisu
calym sercym pokochany
Moja Ziymo Ojcysto
Moja Nadziejo
Twoje korony stojom nad Sromowcami
A Biolo Dama plonto sie
za zomkowskiymi kratami
Godom do Ciebie! słysys?
To my! Śpisoki!
Synowie Twoji i corki Twoje
Nase pradziadki o Ciebie dbali,
Ojcowie nasi tak ze przy tym nie ustali
My tys dbać o Ciebie bedyme,
i z pokolynio na pokolynie,
tom tradycje przekazuwac fcyme
Śpisu moj Śpisu
tyś jak moja mama
Tyś wychowala Śpisoka z krwi i kosci
nigdy sie Ciebie nie zawstydzym
ani w Ciebie nie zwontpiym
Ej nastały juz inkse casy,
Ludzie juz zatracajom kulture Ojcof nasyf,
hańbiom sie spiskiyj gwary i ubioru,
Zabocyli cheba juz
Ze pochodzom ze śpiskiego domu
My som Twojymi rycerzami w dziyń i w nocy,
Przed atakami na Twojom ziym
Bedyme Cie bronić jak,
Prowdziwi Śpisocy.
Marcin Pająk