background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
6
Wydarzenia
Na Spiszu
A to za sprawą XVIII „Śpiskiej Wa-
try” - letniego przeglądu zespołów re-
gionalnych z terenu całego Spisza. Po
rozpaleniu symbolicznej watry, a tym
samym oficjalnym rozpoczęciu im-
prezy przez wójta Gminy Pana Paw-
ła Dziubana scena należała już tylko
do występujących. Zaprezentowało
się 9 zespołów z różnych zakątków
XVIII „Śpisko Watra”
W niedzielę 7 lipca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach
8
Niżnych z siedzibą w Niedzicy po raz kolejny stał się centrum
spiskiej kultury.
polskiego Spisza: „Honaj” z Durszty-
na, „Małe Jedlicki” z Łapsz Wyżnych
„Ciardasie” i „Koce Łapki” z Czarnej
Góry, „Śpisoki”, „Bystry Potok” z Ka-
cwina, „Frydmanianie” z Frydmana,
„Cepelia Podhale – Grupa spiska” z Jur-
gowa” oraz „Czardasz” z Niedzicy. Te-
goroczna „Śpisko Watra” gościła tak-
że specjalnych gości z Węgier, zespół
‘’CSASZTA’’ z Neptanccsoport, który
podbił serca publiczności dynamicz-
nymi melodiami ognistych czardaszy.
Gościliśmy również reprezentantów
słowackiej części Spisza, „Magurankę”
ze Spiskiej Starej Wsi.
Podczas wszystkich występów mo-
gliśmy obserwować jak wielkie bogac-
two tradycji ludowej wykształciło się
przez kilkanaście wieków wspólnej hi-
storii. Mimo upływu czasu tak aktywne
zaangażowanie, zwłaszcza ludzi mło-
dych pokazuje jak silny jest szacunek
i miłość do naszej rodzimej tradycji,
a tym samym rokuje wspaniałe nadzie-
je na przyszłość.
Impreza zgromadziła nie tylko
mieszkańców, ale i licznych turystów,
co dało im możliwość poznania tutej-
szej kultury oraz posmakowania tra-
dycyjnych spiskich wypieków przy-
gotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Niedzicy. Nie zabrakło
także atrakcji dla najmłodszych. Dzie-
ci mogły korzystać z przygotowanej
dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, su-
chego basenu oraz odbyć przejażdżkę
kucykiem. Ze swoim stoiskiem promu-
jącym Spisz i jego mieszkańców usta-
wili się także przedstawiciele Lokalnej
Grupy Działania jaką jest Stowarzysze-
nie Rozwoju Spisza i Okolicy.
Ważnym elementem imprezy są
też jej prowadzący i w tej roli po raz ko-
lejny doskonale sprawdzili się: Pan Jan
Budz – Prezes Związku Polskiego Spi-
sza oraz Pan Józef Kapołka. Organiza-
torami byli: Gmina Łapsze Niżne oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach
Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
M.M.