background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
10
Pobocznym, mniejszym tematem po-
ruszanym podczas spotkania była hi-
storia maselnicy. O niej jak i o miechu
z 1860 roku opowiadał Paweł Długi.
Organizatorzy zaprezentowali trady-
cyjną maselnice wykonaną z drewna jak
i „postępową” maselnicę z korbą marki
Diabolo wyprodukowaną w Szwecji.
Spotkanie z przedmiotami użytku
z wieku XIX i XX umilała grą na instru-
mentach smyczkowych grupa młodzie-
ży z Nowej Białej wraz z Józefem Ma-
jerczakiem grającym na akordeonie.
Po południu na spotkaniu pojawił
się wójt Gminy Nowy Targ Jan Smar-
duch który był bardzo zaciekawiony
przedmiotami znajdującymi się w eks-
pozycji. Przy wielu przedmiotach sam
od razu mówił do czego one służyły
i jak się nazywały, ponieważ sam w la-
tach swojej młodości miał z nimi kon-
takt. Wystawę odwiedziła również kie-
rowniczka Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej, pani Józefa Kuchta.
Wystawę odwiedziło znacznie
większa grupa osób niż w ubiegłym
roku, kiedy to miało miejsce to spo-
tkanie po raz pierwszy. Co nas bardzo
cieszy, na spotkanie przybyło bardzo
wiele osób spoza Nowej Białej.
Stanisław Krzysztofek
stachura@nowabiala.com, ww.nowabiala.com
fot. Karolina Łojek, Stanisław Krzysztofek
Wydarzenia
Na Spiszu
Spotkanie tradycyjnie dobyło się
przy Spiskiej Izbie mieszczącej się
u państwa Grochowskich (ul. Obłazo-
wa 209).
Głównym tematem tegorocznego
spotkania był ludowy strój spiski od-
miany trybskiej noszony w Nowej Białej,
o którym z wielkim zapałem opowiadał
sołtys wsi Nowa Biała oraz kierownik
zespołu folklorystycznego Spis – Józef
Majerczak. Nie zabrakło również moż-
liwości zwiedzania Spiskiej Izby, w to-
warzystwie pani Anny Bendyk i Ma-
rii Bednarczyk. Panie, ubrane w stroje
spiskie, ciekawie i barwnie opowiada-
jąc o znajdujących się w niej przedmio-
tami oraz o sposobie ich użytkowania
– na niektórych one same pracowały.
Ocalić od zapomnienia
- nowobielańska izba pamięci
Już po raz drugi, 15 sierpnia odbyło się spotkanie pt. „Ocalić od
8
zapomnienia”, mające na celu przybliżyć odwiedzającym przed-
mioty użytku codziennego z dawnych lat, którymi posługiwali
się ludzie na terenie Nowej Białej i okolicy.