background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
11
Wydarzenia
Na Spiszu
Słońce, miejsce, profesjonalne na-
głośnienie i duża scena, wakacyjna
niedziela w pełni - wszystko sprzyja-
ło świętowaniu. Można było posłu-
chać muzyki w wykonaniu finalistów
Konkursu Talentów, zespołu Podhale
- grupy spiskiej z Jurgowa, chóru Two-
je Niebo z Przemyśla, zespołu z Boli-
wii Ahaju Fusion Boliwia, łapszańskiej
Orkiestry Dętej, pokazano ponownie
przedstawienie o historii naszej wsi,
zaśpiewał Lupi z zespołem, Mateusz
Ziółko z zespołem i Milena Walosik.
Zagrały również: Detox, Kruk i zespół
księdza Łukasza Buksa Band z zakonu
franciszkanów. Podczas koncertu moż-
na było skosztować potraw regional-
nych, były też ciasta, kawa i herbata.
Poza tymi smakołykami były konkur-
sy, zabawy dla dużych i małych, w tym
zabawa cukierkowa, w której można
było zostać szczęśliwym posiadaczem
JUBILEUSZOWY KONCERT
PARAFIALNY w Łapszach
W naszym łapszańskim świętowaniu jubileuszu, poza szeregiem
8
uroczystości i wydarzeń pojawił się i ten mocno muzyczny ak-
cent jakim był Koncert Parafialny z 18 sierpnia.
ciekawych i pożytecznych niespodzia-
nek - główną niespodzianką był rower.
Pokaz walk rycerskich zainteresował
głównie dzieci jak również pokaz mo-
tocyklowy, po którym nasi goście mo-
tocykliści ze Śląska przygotowali nie-
spodziankę - przejażdżki w okolicy
miejsca imprezy. Firmy lokalne i orga-
nizacje miały możliwość promowania
się na stoiskach.
Gospodarzem imprezy był pro-
boszcz Łapsz Niżnych – ks. Mariusz
Skotnicki, który obchodził w bieżą-
cym roku 25 lecie swej pracy kapłań-
skiej i 10 lecie pracy duszpasterskiej
w Łapszach Niżnych.
Organizatorzy koncertu parafial-
nego dziękują wszystkim, którzy po-
mogli i wsparli organizację koncertu.
Koncert był współfinansowany ze źró-
deł Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” – mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013
Nasz koncert miał być wyrazem
naszej radości przeżywanej w tym roku
jubileuszowym i mamy nadzieję, że tak
się stało dlatego jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, Bóg zapłać.
Organizatorzy