background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
17
Wydarzenia
Na Spiszu
Niedziela 14 lipca 2013 pod względem pogody nie za-
powiadała się nadzwyczajnie. Przed południem jednak wy-
jaśniło się, a nad Czarna Górą i świętującymi w tym dniu
strażakami pojawiły się promienie słońca. Pozwoliło to na
uroczysty przemarsz okolicznych straży pożarnych z pocz-
tami sztandarowymi i orkiestrą z Jurgowa na mszę do ko-
ścioła PW Trójcy Świętej.
W czasie mszy świętej modlono się o opiekę Bożą nad
strażakami, ich rodzinami i lokalną społecznością. Poświę-
cono obraz na szkle malowany, podarowany przez ks. Wła-
dysława Podhalańskiego, przedstawiający wizerunek Św.
Floriana. Na zakończenie mszy odśpiewano hymn Boże
coś Polskę. Okazale i radośnie prezentował się również po-
chód strażaków od kościoła przez wieś w szyku marszo-
wym na odcinku 1 kilometra pod nowo wybudowaną remi-
zę OSP.W uroczystości brał udział także sztandar Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Szkoła są-
siaduje z remizą OSP, a młodzież chętnie angażuje się do
współpracy.
Na zadaszoną na wszelki wypadek trybunę honorową
przed remizą poproszeni zostali goście. Honory gospodarza
pełnił Jan Budz, Naczelnik miejscowej OSP, zarazem radny
i czarnogórski społecznik. Przywitał przybyłych parlamen-
tarzystów - posła Edwarda Siarkę i senatora Stanisława Ho-
dorowicza, władze i delegacje strażackie wraz z kapelanami
na czele ks. Władysławem Pasternakiem, władze samorzą-
dowe gminne i powiatowe, zaproszone delegacje i poczty
sztandarowe, sołtysów, sponsorów, sąsiadów, a także licz-
nie zgromadzonych mieszkańców. Słowa wdzięczności skie-
rował w szczególności do Stanisława Łukaszczyka Wójta
Słońce nad Czarną Górą
zaświeciło strażakom
Czarna Góra to jedna z 15 wsi Polskiego Spi-
8
sza wchodząca w skład gminy Bukowina
Tatrzańska.
Gminy i st. bryg. Józefa Galicy z-cy Małopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP. Podziękował wszystkim za po-
moc w budowie remizy, w jej wyposażeniu, a także wszyst-
kim którzy ufundowali poświęcony w tym dniu sztandar.
Sztandar odznaczony został przez Edwarda Siarkę, który
zarazem jest prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP.
Wzruszającym momentem było podniesienie na maszt
bało-czerwonej flagi i odśpiewanie Hymnu Polski. Potem
nastąpiła ceremonia poświęcenia sztandaru. Na sztanda-
rze widnieją daty świadczące o 65 letniej działalności OSP
w Czarnej Górze (1948-2013). Wspomniano strażaków za-
łożycieli (wśród nich Józefa Wacława) i budowniczych starej
remizy, która z uwagi na stan techniczny została rozebra-
na. Podziękowano projektantowi Eugeniuszowi Gryglako-
wi, budowniczym nowej strażnicy oraz Polonii Amerykań-
skiej na czele z Stanisławem Sarną, która nie zapomniała
o swojej wsi. Wspomniano także, że we wsi działa również
druga jednostka - „Zagórą”. Przy okazji uroczystości straża-
ków uhonorowano wieloma odznaczeniami. Ważnym mo-
mentem było uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie no-
wej remizy. Potem wszystkich zaproszono na obiad.
Strażacy i mieszkańcy Czarnej Góry nie kryli swego za-
dowolenia i satysfakcji z nowo oddanego obiektu. Jest to
budynek funkcjonalny , nowoczesny i potrzebny. Poprzed-
nia remiza wybudowana po wojnie była najgorszym tech-
nicznie obiektem strażackim na terenie gminy Bukowina
Tatrzańska. Teraz z uwagi na wyposażenie i doświadczony
zespół ludzi, jednostka z Czarnej Góry weszła w skład Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wójt Stanisław
Łukaszczyk chwalił Jan Budza, dla którego remiza stała się
drugim domem. Swoim zaangażowaniem i pracą zasłużył na
gratulacje. Szanują go i wspierają zarówno starzy, jak i mło-
dzi strażacy, którym chętnie przekazuje swoją wiedzę. Wójt
przypomniał też, że strażackie pasje odziedziczył po swoim
ojcu, który również był niezwykle ofiarnym strażakiem.
Zatem wielkie Bóg zapłać tym wszystkim, którzy dzie-
ło wykonali, i tym którzy razem dzielili się z nimi radością
w lipcową niedzielę A.D 2013 świętując 65 – lecie działal-
ności OSP Czarna Góra.
Jan Budz Kulawski
Po poświęceniu, sztandar jednostki przejął poczet miejscowej OSP
Fot. J.Budz