background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
26
Licznie zgromadzona publiczność,
z zamiłowaniem i podziwem dla pre-
zentowanej, wciąż żywej kultury, okla-
skiwała występy Artystów zaś bacz-
nie przyglądające się profesjonalnym
okiem Jury, oceniało poziom prezen-
tacji oraz ich autentyczność. Najlep-
szym przyznano Duże i Małe Spinki
Góralskie.
Podczas tegorocznych przesłuchań
konkursowych, ku wielkiemu zadowo-
leniu Organizatorów oraz Jury, nie bra-
kowało chętnych do pokazania swojej
rodzimej kultury. Na scenie Domu Lu-
dowego wystąpiło: 46 gawędziarzy; 54
instrumentalistów; 39 śpiewaków so-
listów; 45 grup śpiewaczych; 3 staro-
stów weselnych oraz 1 drużba weselny,
z województw: małopolskiego, podkar-
packiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskie-
go oraz pomorskiego, a więc z różnych
stron Polski.
Pierwszy dzień „Sabałowych Ba-
jań” uświetniło spotkanie autorskie
47. SABAŁOWE BAJANIA ZA NAMI
CZAS NA PODSUMOWANIE
W niedzielne popołudnie 10 sierpnia ogłoszeniem wyników za-
8
kończyły się trwające 5 dni 47. Sabałowe Bajania - wielkie świę-
to folkloru polskiego.
z Panią
Stanisławą Galicą-Górkie-
wicz z okazji Jej 40-lecia pracy arty-
stycznej i twórczej. W gronie rodziny
a także Przyjaciół, którymi Artystka
nazwała zgromadzoną publiczność,
Pani Stanisława opowiadała o swoich
życiowych pasjach i ludziach, dzięki
którym mogła je rozwijać.
„Sabałowe Bajania” to także
Saba-
łowa Noc – wyjątkowa impreza plene-
rowa. Tej nocy zwiększa się grono Zbój-
ników tatrzańskich, którzy kontynuują
rodzimą tradycję oraz przyczyniają się
do rozwoju i promocji kultury Podhala.
W tym roku starszyzna zbójnicka, jak
każe tradycja, wręczyła ciupagi i przy-
kazała: - „Idź i równoj świat, ino spra-
wiedliwie!
” nowoprzyjętym zbójnikom:
Andrzejowi Dziedzinie-Wiwrowi,
Józefowi Suvadzie, Sławomirowi
Nowakowi, Zdzisławowi Bargliko-
wi i Czesławowi Langowi. Podczas
Sabałowej Nocy wyróżnione zostały
także Panie, przyjmując honorowy ty-
tuł „Wiyrchowyj Orlicy”. W tym roku
przypadł on:
Marii Dudek, Annie
Lassak, Małgorzacie Stachoń, Do-
rocie Ząbkowskiej.
Organizowane od lat jako imprezy
towarzyszące: Ogólnopolska Wystawa
Twórczości Ludowej i Kiermasz Sztu-
ki Ludowej tradycyjnie przyciągnęły
do Bukowiny artystów ludowych z ca-
łej Polski, prezentujących swój dorobek
w bardzo wielu dziedzinach oraz Gości
zafascynowanych rękodzielnictwem.
Koncerty, które odbywały się
przed Domem Ludowym wieczorową
porą były okazją do wspaniałej, wspól-
nej zabawy. Mimo pochmurnej pogody
w sobotnie popołudnie przed Domem
Ludowym zgromadzili się smakosze
góralskiej kuchni, aby uczestniczyć
w degustacji potraw regionalnych przy-
gotowanych przez gaździny i zakłady
gastronomiczne z Bukowiny Tatrzań-
skiej. Nowością na Festiwalu, były tak-
że warsztaty wełniarskie prowadzone
przez Związek Podhalan Oddział Bia-
ły Dunajec.
*
Składamy podziękowania wszyst-
kim sponsorom i przyjaciołom Buko-
wiańskiego Centrum Kultury „Dom
Ludowy” za pomoc w organizacji na-
szego góralskiego święta. W szczegól-
ności dziękujemy Helenie Dziadoń za
bezpłatne udostępnienie terenu na
„Sabałową Noc” oraz bukowiańskim
muzykantom za wspaniałe Posiady na
folkowo.
Mając w pamięci już dziś zapraszamy na przyszłoroczne 48. „Sabałowe Bajania” !!! Organizatorzy - fot. W. Kubina
Wieści z gmin
Na Spiszu