background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
18
rzemieślnicy. Do
akcji włączyły się
też lokalne orga-
nizacje i miejsco-
wy urząd.
Po wojnie, aż
do 1999r. w Lu-
dowcu mieściły się
starsze klasy szko-
ły podstawowej,
do lat 80-tych XX
w. na parterze bu-
dynku prężnie działał dom kultury zwany krótko „kluboka-
wiarnią”. Było to centrum kulturalno – oświatowe łapszan.
Po opuszczeniu przez uczniów starego, nie remontowanego
obiektu Ludowiec zupełnie podupadł, w pewnym momencie
zagroziła mu rozbiórka. Wśród podzielonych zdań miesz-
kańców na temat przyszłości Ludowca zwyciężyła opcja ra-
towania obiektu.
Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki zarządowi
i radzie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy podjęto
temat ratowania zabytkowego obiektu i znaleziono na ten
cel finanse. Stowarzyszenie zaplanowało pół miliona złotych
w swojej strategii rozwoju Łapsz i okolicy i taka koncepcja tra-
fiła do Urzędu marszałkowskiego w Krakowie. Po pozytyw-
nej ocenie strategii przez Urząd w Krakowie, zarząd SRSiO
ogłosił w 2010r. nabór wniosków w ramach „Odnowy i roz-
woju wsi”. Gmina Łapsze Niżne złożyła wniosek na remont
Domu Ludowego na planowaną kwotę 500 tys. zł. Po pozy-
tywnej ocenie w Stowarzyszeniu i w Krakowie projekt został
zaakceptowany,
podpisano
sto-
sowne
umowy,
wyłoniono wyko-
nawcę i remont ru-
szył. Jesień i zima
2012/2013
wy-
jątkowo sprzyjała
pracom budowla-
nym na zewnątrz
więc prace remon-
towo- budowla-
ne posuwały się w szybkim tempie. Ekipa pod kierunkiem
Jana Kowalczyka z Łapsz wzmocniła konstrukcje dachową
Ludowca, zmieniła pokrycie dachowe, całą stolarkę okienną
i drzwiową. Powstały nowe przewody kominowe, wentyla-
cyjne, zamontowano kotłownię na biomasę, wyremonto-
wano klatkę schodową i pomieszczenia na parterze (patrz
fot.).
Odnowa „Ludowca” kosztowała prawie 900 tys. zło-
tych, z czego wspomniane 500 tys. zł po rozliczeniu projek-
tu w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zostanie refun-
dowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
I jeszcze raz Stowarzyszenie udzieliło wsparcia; za
Wydarzenia
Na Spiszu
Dom Ludowy w Łapszach Niżnych zwany przez miej-
scowych ludowcem został zbudowany tuż przed wybuchem
II wojny światowej z inicjatywy przedwojennego inspekto-
ra szkolnego łapszanina - Wendelina Habera. Sam pomysł
wyszedł od łapszańskiej inteligencji, aby na 10 lecie powro-
tu części Spisza i Orawy do Polski ( tj. w 1930r.) upamięt-
nić rocznice wydarzenia budową domu służącego lokalnej
społeczności.
Prace wstępne rozpoczęto już w 1929r., ale jak już dziś
wiemy budowa łapszańskiego obiektu w stylu witkiewi-
czowskim ruszyła pełną parą dopiero latem 1936r. i trwała
z małymi przerwami do wybuchu II wojny św. Budowa po-
wstawała głównie wysiłkiem samych łapszan. Spółka leśna
„Urbar” dała plac, prace budowlane wykonywali miejscowi
Łapszański Ludowiec
W ostatni piątek sierpnia (29.08.13r.) br. od-
8
remontowany „Ludowiec” w Łapszach Niżnych
został uroczyście otwarty. Poświęcenia doko-
nał łapszański proboszcz – ks. Mariusz Skot-
nicki, zaś symboliczną wstęgę w drzwiach
odremontowanego budynku przecięli przed-
stawiciele gminy: Wójt Paweł Dziuban i prze-
wodnicząca Rady –Helena Klimczak oraz syn
przedwojennego wójta, inicjatora budowy „Lu-
dowca” – Wendelin Haber.