background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
14
Wydarzenia
Na Spiszu
można było między innymi wójta gmi-
ny Łapsze Niżne Pawła Dziubana
z żoną, przewodniczącego rady powia-
tu nowotarskiego doktora Jana Krza-
ka, dziennikarza Macieja Pinkwarta,
wójta poprzednich kadencji Antonie-
go Kapołkę, a także prawie w komple-
cie miejscowych nauczycieli.
Tematem frydmańskiego koncertu
była muzyka jasnogórska pochodząca
z XVII i XVIII wieku, tworzona przede
wszystkim przez związanych z Kape-
lą Jasnogórską ojców paulinów. Jasna
Góra przez wieki stanowiła prężny
ośrodek kulturalny, zaś Kapela Jasno-
górska przeżywała w tym okresie swój
największy rozkwit – bogata i różno-
rodna muzyka stanowiła jeden z waż-
nych elementów kultu religijnego, od-
grywała istotna rolę w życiu klasztoru,
a dla pielgrzymów była czasem jedyną
okazją do kontaktu z wysoką kulturą.
O historii Kapeli Jasnogórskiej i zna-
czeniu tworzonych tam kompozycji
opowiedziała w krótkim wykładzie
Urszula Stawicka, dyrektor artystycz-
na zespołu.
Wykonawcy, zespół Consortium
Sedinum, do Frydmana przybyli aż ze
Szczecina. Założona przed trzynasto-
ma laty kapela jest formacją wykonują-
cą muzykę dawną – przede wszystkim
tę związaną z tradycjami muzyczny-
mi Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Brawurowe wykonanie przez muzyków
między innymi kompozycji ojca Wła-
dysława Leszczyńskiego i Jana Ruthy
zrobiło imponujące wrażenie na słu-
chaczach. Muzyka idealnie korespon-
dowała z barokowymi wnętrzami fryd-
mańskiego kościoła. W tym momencie
łacińska sentencja „Sztuki wraz ze
światem ginącym zginą. W niebie pozo-
stanie tylko muzyka” umieszczona na
frydmańskim chórze nabierała auten-
tycznego znaczenia. Ciekawie dobra-
ny program nie pozwolił wielbicielom
muzyki nudzić się nawet przez chwilę
i ukazał jasnogórską muzykę barokową
w różnorodnych, również tych mniej
znanych, odsłonach.
Festiwal Barok na Spiszu da-
wał możliwość posłuchania wyjątko-
wej muzyki, ale także dostrzeżenia
perełek architektonicznych baroku
znajdujących się na polskim Spiszu. Przez pięć kolejnych sobót kościoły we Fryd-
manie, Kacwinie, Niedzicy, Łapszach Niżnych i Wyżnych, Jurgowie, Nowej Białej,
Trybszu i Krempachach otwarte były dla zwiedzających. Specjalnie przeszkoleni
wolontariusze opowiadali o tych wyjątkowych, a nie dostrzeganych na co dzień
zabytkach.
Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu są Rafał Monita i Katarzyna Wi-
wer. Z pewnością idea pokazywania uroków Spisza poprzez obcowanie z wysoką
kulturą warta jest wszelkiego poparcia. Podobnie sama organizacja festiwalu za-
sługuje na najwyższe pochwały. Należy mieć nadzieję, że Festiwal Barok na Spiszu
stanie się cykliczną imprezą, organizatorom starczy chęci i zapału, aby kolejne
koncerty pozwalały odkrywać piękno dawnej muzyki i niezwykły urok regionu
zarówno dla mieszkańców jak i coraz liczniej przybywających turystów.
Piotr Wojtaszek
Wolontariusze – Barok na Spiszu 2013
W tegorocznej akcji „Otwarte drzwi kościołów” we wszystkie soboty sierpnia
przewodnikami dla turystów zwiedzających spiskie kościoły byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum, najczęściej miejscowa młodzież. Koordynatorem ca-
łej akcji był prezes Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy Julian Kowalczyk,
zaś opiekunami poszczególnych zespołów przewodników – miejscowi nauczy-
ciele. Praca wszystkich osób zatrudnionych do akcji „otwarte drzwi kościołów”
była wykonywana społecznie, bezpłatnie. Za dobrze wykonaną pracę składamy
podziękowanie następującym wolontariuszom:
Frydman – Urszula Święty, Krystyna Milaniak, Katarzyna Kawa, Magdalena Mar-
kowicz – opiekun Piotr Wojtaszek
Kacwin – Kamila Krzysiaczek, Małgorzata Trybuła, Joanna Wenit, Justyna Ko-
zub, Monika Radecka, Klara Mąka, Martyna Radecka, Anna Radecka, Karo-
lina Radecka, Natalia Kubaszek, Maciej Cisak – opiekun Beata Magiera
Krempachy – Marcelina Sarna, Klaudia Surma – opiekun Zofia Łukasz
Łapsze Niżne – Karolina Kowalczyk, Anna Koczocik, Patrycja Stańczak, Sylwia
Karkoszka, Aleksandra Majerczak – opiekun Barbara Kowalczyk
Łapsze Wyżne – Łukasz Gryglak, Kamila Bigos, Martyna Gryglak, Beata Stanek,
Aneta Gryglak – opiekun Beata Kuruc
Niedzica – Mariola Milaniak, Natalia Rzepiszczak, Katarzyna Janosz, Gabriela
Horniczak, Patrycja Uram – opiekun Elżbieta Łukuś
Nowa Biała – Paweł Pietraszek, Marcelina Howaniec, Weronika Półtorak – opie-
kun Zofia Łukasz
Trybsz – Iwona Nowak
Koncert Barok na Spiszu we Frydmanie, 23.08.2013 r.