background image
Na Spiszu nr 3 (88) 2013 r.
15
Wydarzenia
Na Spiszu
Zespół wyróżniony został I zespołową nagrodą za pra-
cę pt. Czy tylko granice dzielą? – historię polsko-słowackiego
konfliktu na Spiszu o msze w językach narodowych w dwóch
wsiach Krempachy i Nowa Biała. W opracowaniu przedsta-
wiono m.in. krótką historię problemów narodowościowych,
konsekwencje przynależności Spisza do Słowacji w czasie II
wojny światowej i pogłębianie się podziału po wojnie oraz
w konsekwencji zaistniały zatarg narodowościowy w obu pa-
rafiach, tudzież sytuację w szkolnictwie. Temat prowadziły
nauczycielki, znane regionalistki: Zofia Łukasz – opiekunka
pracy i Ewa Pietrzak - adiustatorka.
Konkurs zatytułowany - „Polacy – Sąsiedzi po II wojnie:
przeciw sobie, obok siebie, razem…”, w założeniach kierował
uwagę młodzieży poprzez temat i rozszerzenie ram ustano-
wionych w regulaminie – ku kontaktom ponad granicami.
Spośród nadesłanych dokładnie 100 prac (w tym 48 ze-
społowych) dwie stworzyły zespoły polsko-niemieckie, po
jednej zespoły: polsko-litewski, polsko-ukraiński, białoru-
sko-ukraiński, dwie nadesłali uczniowie z Ukrainy, jedną –
młodzież z polskiej szkoły na Białorusi. W konkursie uczest-
niczyło w sumie 228 uczniów, w tym
: 163 dziewcząt i 65
chłopców; prace nadeszły z 81 szkół z 76 miejscowości całej
Polski (i kilku spoza kraju).
Punktem odniesienia dla pokazania zmieniających się
relacji „przez granice” – jak czytamy w komunikacie Jury
- były wydarzenia polityczne, w tym: wspomnienia drama-
tycznych przeżyć z okresu II wojny (obozy koncentracyj-
ne, praca przymusowa, krwawiąca granica polsko-ukraiń-
ska czy powojenne wysiedlenia; list biskupów polskich do
biskupów niemieckich i akcje pojednania polsko-niemiec-
kiego, rok 1968 i inwazja na Czechosłowację, stan wojenny
i sąsiedzka solidarność z Polakami, potem upadek systemu
komunistycznego).
W pracach pokazano rozpiętość stanów emocji w są-
siedzkich kontaktach: od nienawiści, niechęci, braku zro-
zumienia, przez rodzące się zaciekawienie, zaufanie, sym-
patię, chęć pojednania, przyjaźń, czasem nawet miłość albo
po prostu… tolerancję i zgodę na bezkonfliktowe, równo-
prawne współżycie.
Prace konkursowe Jury oceniło jako wartościowe,
uznano, że charakteryzują się zaskakującą dojrzałością są-
dów i umiejętnością krytycznego spojrzenia młodych ludzi
– z dystansem wobec historii, która często dzieliła sąsia-
dów bardziej, niż zmieniające się granice państw. Wszystkie
nadesłane na konkurs prace zostały wnikliwie przeanalizo-
wane przez dwuetapowe Jury. O ostatecznym przyznaniu
nagród zdecydowało Jury w składzie: prof. prof. Barbara
Engelking, Jerzy Kochanowski, Hanna Palska, Andrzej Zbi-
kowski i red. Zbigniew Gluza.
Przyznano szesna-
ście nagród I i II stopnia
(jedenaście zespołowych
i pięć indywidualnych),
osiem wyróżnień I stop-
nia (po cztery zespoło-
we i indywidualne) oraz
trzy nagrody i jedno
wyróżnienie I stopnia
specjalne – przyznane
dla zespołów biorących
udział w ścieżce mię-
dzynarodowej konkur-
su. Przyznano także
trzynaście wyróżnień
II stopnia (siedem ze-
społowych
i
sześć
indywidualnych).
Łącznie nominowano 41 prac 109 autorów. Przyznano
również trzy nagrody pieniężne dla opiekunów prac, a także
wyróżnienia honorowe (dyplomy i książki) dla opiekunów
wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych.
Uczniowie krempaskiego gimnazjum okazali się najlepsi
w konkursie! Dyrekcja szkoły przedstawiła członków zwy-
cięskiego zespołu do otrzymania stypendium wójta Gminy
Nowy Targ za 2013 r. Sukces zatem zdumiewający i zasłużo-
ny, z którego należy się cieszyć, jednak na Spiszu i Podhalu
został niezauważony, a szkoda, bo jest czym się pochwalić.
Ryszard M. Remiszewski
Przeciw sobie, obok siebie, razem…
Niebywały sukces osiągnęli uczniowie: Marcelina Howaniec, Weronika Półtorak i
8
Paweł Pietra-
szek z klasy IIb Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Krempach w XVII edycji konkursu
„Historia bliska” ogłoszonego w roku szkolnym 2012/13 przez Ośrodek KARTA oraz Europej-
ską Sieć Pamięć i Solidarność, Fundację Körbera (Niemcy) i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.