background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
30
Będzie duże dofinansowanie
KANALIZACYJNY SUKCES
I MOBILIZACJA
Wszystko wskazuje na to, że po długich przygo-
towaniach i staraniach o dofinansowanie wkrótce
ruszą prace przy jednym z największych przedsię-
wzięć komunalnych na Podhalu. A będą to: moder-
nizacja oczyszczalni w Czarnej Górze, budowa nowej
oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej oraz budowa 53
kilometrów sieci kanalizacyjnej w Białce, Jurgowie,
Bukowinie i Czarnej Górze. To od dawna oczekiwane
inwestycje ekologiczne w naszej gminie, których wy-
konanie ureguluje całościowo gospodarkę ściekową
Doliny Białki.
W dniu 16 maja 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie odbyło się przekazanie potwierdzenia przyznania dofi-
nansowania na realizację projektu pn.: „Budowa systemu
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bu-
kowina Tatrzańska” w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Wkrótce zostaną też podpisane
odpowiednie umowy o dofinansowanie.
Wartość całości kosztów kwalifikowanych w ramach
tego wniosku to kwota
76 429 300,00 zł, a gmina może
liczyć na dofinansowanie do 75 % wydatków z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej. Całość prac według założeń
programu ma być wykonana do lipca roku 2015, a więc nad-
szedł czas na mobilizację przed realizacją najważniejszego
na tą chwilę zadania naszego samorządu.
- Jesteśmy już po zebraniach informacyjnych w tej sprawie
w Białce i w Jurgowie – mówi wójt
Stanisław Łukaszczyk
- Te dwie miejscowości będą najbardziej zaangażowane i tam
będą wykonywane pierwsze zadania naszego projektu. A bez
ścisłej współpracy z mieszkańcami realizacja tak skomplikowa-
nego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Sieć kanalizacyjna to
nie wodociąg a musi zachowując parametry spadku przejść w du-
żej części przez zabudowane i intensywnie zagospodarowane
posesje.
Sieci kanalizacyjne w Białce, Czarnej Górze i Bukowinie
będą realizowane według projektów wykonanych w latach
90-tych i będących w ciągłej, sukcesywnej realizacji. Nowy
projekt sieci z pozwoleniem na budowę posiada Jurgów,
a oczyszczalnia w Białce Tatrzańskiej – w założeniach no-
woczesna, wydajna i nieuciążliwa dla otoczenia - jest w koń-
cowej fazie uzyskania pozwolenia. Z budową i to na taką
skalę będą się wiązać pewne utrudnienia, ale najważniejszy
jest ekologiczny efekt dla całej turystycznej i przyrodniczo
atrakcyjnej gminy.
Wizualizacja projektu oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej
Wizualizację 3D projektu oczyszczalni ścieków w Białce
Tatrzańskiej można znaleźć na stronie internetowej Gminy:
www. gmina.bukowinatatrzanska.pl i pod adresami: http://
wirtualnydom.com/wd.html?name=Oczyszczalnia, http://
www.youtube.com/watch?v=1y2lkNGhpUk
S.P.
Oczyszczalnia w Czarnej Górze pod grapą skryta wśród smereków i krokusów. Fot. Jan Budz
Wieści z gmin
Na Spiszu