background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
26
Pierwszym wzmiankowanym w źródłach histo-
rycznych sołtysem jest tym razem Nowobilski, który
przyjął nazwisko od nazwy lokowanej wsi. Z dociekań Ma-
rii i Józefa Krzeptowkich Jasinków zawartych w monu-
mentalnej Genealogii rodów sołtysich na Podhalu wynika
że
założycielami Nowej Białki byli Budzowie. Sołtysi
z Nowej Białki zwani
Nowobilskimi swoje korzenie wzię-
li z rodu Budzowego (vel Rusinowego), który rozrastał się
z Gronia na Białkę, Bukowinę, a także inne wsie w okolicy.
Pierwszym sołtysem był Wojciech ur. ok. 1600 roku, dwu-
krotnie żonaty z mieszczankami z Nowego Targu o nazwi-
skach Suchy i Watycha.
Małżeństwa te dały początek
dla żywotnego i pracowitego rodu sołtysów w Białce
– Nowobilskich.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że ich protoplaści,
czyli
Budzowie przybyli wg tradycji z Węgier najpierw na
Groń. Byli raczej majętni i spowinowaceni z innym rodem
sołtysim na Podhalu jakim byli Waligórscy z Pieniążkowic,
którzy posiadali nadania królewskie w Tatrach. Znamien-
nym jest też to, że niejaki Jan Budz z Gronia nabył „poza
plecami” Waligórskich Dolinę Małej Łąki w Tatrach w II po-
łowie XVII wieku od wojewody krakowskiego Jana Wielo-
polskiego. Możemy się o tym dowiedzieć z akt sądowych
bowiem Waligórscy i Budzowie przez pół wieku wiedli spór
o halę Małej Łąki, który zakończyli ich synowie dekretem
z 11 sierpnia 1701 roku. Budzowie spór wygrali, a jeszcze
w 1820 roku posiadaczami hali byli zamieszkali w Groniu
Andrzej Budz nr 28, Jan Budz nr 31, Jan Budz nr 50, Jan
Budz nr 52, Wawrzyniec Budz nr 96 oraz Budzowie z Zako-
panego nr 308. W połowie XIX Budzowie byli właścicielami
13 szop i szałasów na Małej Łące. Później w dolinie pojawi-
li się Gąsienicowie poprzez kupna od niektórych Budzów,
a także ożenki z Budzowiankami. Wg historyków niektó-
rzy z Budzów pozmieniali nazwisko na Rusin z racji uczest-
nictwa w wyprawach wojennych na Ruś. Być może posiada-
ne majątki wiązały się łupami wojennymi. Zatem Rusiński
Wierch na Bukowinie czy Rusinowa Polana, co ciekawe za-
pisywana początkowo jako Jaworzyna Węgierska również
może mieć związek Budzami, jako założycielami wsi Nowa
Białka. Warto wspomnieć, że ród Budzów rozprzestrzenił
się z Gronia nie tylko na Podhale, ale też na Spisz i Orawę.
Budzowie nieraz zmieniali nazwiska przyjmując przydomki,
bądź jak Białce od nazwy wsi. Współcześnie zmiany tego ty-
powo góralskiego nazwiska mają także inne podłoże. W pi-
sowni węgierskiej nazwisko zapisywano ze słuchu jak Bucz,
a w pisowni słowackiej Buc. Temat ten zasługuje jednak na
osobne opracowanie.
W 1637 roku król Polski Władysław IV nadaje Woj-
ciechowi Nowobilskiemu sołectwo białczańskie (No-
wej Białki) oddając w użytkowanie grunty w tejże wsi po-
łożone między Leśnicą i Białką m.in. pastwiska nad Rybim
Stawem (Morskie Oko), Kiczorą i Wołoszynem, a także doli-
nę Pięciu Stawów Polskich, Łysą Polanę i Palenicę (Białczań-
ską). Nadania królewskie sołtysom białczańskim związane
były z zasługami wojennymi na Rusi, zwłaszcza w służbie
króla Władysława IV Wazy. Z nadań królewskich wynika-
ło, że tereny Białki obejmowały obszary tatrzańskie, z wy-
jątkiem obszaru wsi Bukowina i Brzegi, które w tym czasie
były mniej rozwinięte. Obejmowały nie tylko Morskie Oko,
ale też prawy brzeg Białej Wody (zwanej również jako potok
Podupłazki) i sięgały Polskiego Grzebienia (dziś po stronie
słowackiej jako Poľský hrebeň,
2200 m) w głównej grani Tatr,
przełęczy Rohatka (2288 m), stanowiących jeszcze w 1796
granicę państwową Polski (a potem Galicji) z Węgrami.
Według źródeł białczańscy sołtysi parali się, jako wła-
ściciele tatrzańskich hal nie tylko wypasem owiec, rolnic-
twem, rzemiosłem, ale ponoć i zbójnictwem. Nie sposób tak-
że pominąć
chwalebną postawę Nowobilskich w okresie
sporu o Morskie Oko, kiedy to wspierali poczynania hr.
Władysława Zamoyskiego. Spór toczył on się nie tylko na
argumenty historyczne i dowody prezentowane na sali są-
dowej. Czasem trzeba było proces wesprzeć również forte-
lem, a nawet przy pomocy strzelby i ciupagi. Morskie Oko
obroniono, ale pamiętać należy że Białka, a zatem Polska
w okresie rozbiorów utraciła nie tylko starostwo spiskie ale
też białczańskie w gruncie rzeczy tereny w dolinie Białej
Wody. Współcześnie wielu Nowobilskich pełni ważne funk-
cje społeczne. Ten góralski ród sołtysi wydał spośród siebie
nie tylko zbójników, ale też szanowanych gazdów, przedsię-
biorców, księży i twórców.
Jan Budz – Czarna Góra
Nazwisko „Nowobilski” wg powiatów
Statystyka: Liczby do nazwiska ‘Nowobilski’ na portalu
www.moikrewni.pl
W Polsce jest
307 osób o nazwisku Nowobilski.
Zamieszkują oni w
45 różnych powiatach i miastach.
Najwięcej zameldowanych jest w
Zakopanem, a dokład-
nie 107 w powiecie tatrzańskim.
Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób
o tym nazwisku
Nowy Targ (61), Nowy Sącz (36), m.
Rybnik (11), m. Nowy Sącz (8), Zabrze (6), m. Bielsko-
Biała (5), Mogilno (5), Gliwice (5) i Żywiec z liczbą wpi-
sów 4.
Ludzie
Na Spiszu