background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
27
W Domu Ludowym
POKAZAŁY SIĘ
MŁODE TALENTY
W dniu 2 maja podczas 28. Przeglądu Dorobku
Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska Małe Ba-
jania 2013, którego głównym celem jest popularyzo-
wanie, pielęgnowanie i rozwój tradycji kultury lu-
dowej zawartej w dawnych zwyczajach, obrzędach,
tańcach, śpiewie i muzyce, zaprezentowało się po-
nad 200 uczestników z wszystkich miejscowości na-
szej gminy.
Podczas imprezy wystąpili najlepsi instrumentaliści, ka-
pele, śpiewacy soliści i grupy śpiewacze z dziewięciu zespo-
łów regionalnych działających przy Bukowiańskim Centrum
Kultury „Dom Ludowy”. Przedstawili oni efekt całorocznej
pracy włożonej w doskonalenie swoich umiejętności. Komi-
sja Oceniająca z zadowoleniem stwierdziła, że tegoroczne
konkursy były na bardzo wysokim poziomie, co zaowoco-
wało nagrodzeniem większości uczestników. Godnym pod-
kreślenia jest również fakt, że zespoły prezentujące w swych
programach tradycyjny folklor dziecięcy, występowały z wła-
snymi kapelami.
Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów pierwszych
miejsc w konkursach instrumentalistów, śpiewaków soli-
stów i grup śpiewaczych jest rekomendacja do udziału w 47.
Sabałowych Bajaniach.
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
serdecznie dziękuje wszystkim sympatykom i spon-
sorom, którzy przyczynili się do organizacji i spraw-
nego przebiegu Małych Bajań ’2013, a szczególnie
PZU S.A. który pełni funkcję Mecenasa wydarzeń
kulturalnych w Gminie Bukowina Tatrzańska, a tak-
że Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Tatrzańskiej Agencji
Rozwoju, Promocji i Kultury za ufundowanie nagród
dla uczestników Przeglądu.
Mali zbójnicy z Jurgowa – fot. Wojciech Kubina
Nagroda Wójta w dziedzinie kultury
KOSZULA DLA
KRÓLOWEJ BRYTYJSKIEJ
Z odbywającym się w dniu 3 maja już do jedenastu
lat Festynem U Zbiegu Kultur „LINDADA” wiąże się
wręczenie dorocznej Nagrody Wójta w dziedzinie kul-
tury zwanej potocznie także „Lindadą”. W czasie te-
gorocznej impre-
zy w Brzegach
Nagrodę wręczy-
li wójt Stanisław
Łukaszczyk, Dy-
rektor BCK Bar-
tłomiej Koszarek
i Radny z Brze-
gów Bronisław
Skowyra. W tym
roku laureatką
została hafciar-
ka ludowa Hele-
na Nowobilska -
Walkowa. Nagroda to stylowa statuetka oraz nagroda
pieniężna w wysokości 1000 zł .
Helena Nowobilska-Walko-
wa - znakomita hafciarka ludowa
z Białki Tatrzańskiej. Zamiłowanie
do haftu przejawiała od najmłod-
szych lat. Jest samoukiem i do
niezwykłej sprawności w posłu-
giwaniu się kolorem i światłocie-
niem doszła sama. W wieku 14 lat
stworzyła pierwsze uznane przez
fachowców działa – makatę. Przez
40 lat była uznanym pracowni-
kiem „Cepelii”. Jej dzieła znane są
na całym świecie. Na specjalne zamówienie haftowała ko-
szule dla Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II i jej małżonka
księcia Filipa a także dla duńskiej Pary Królewskiej i dla pre-
zydenta Finlandii Urho Kekkonena. Wykonała też ozdobną
stułę dla papieża Jana Pawła II. Jej hafty były też prezenta-
mi w czasie Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w roku 1968.
Prace Heleny Nowobilskiej powędrowały do Szwecji, Sta-
nów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Południowej a na-
wet do Nowej Zelandii i na Nową Gwineę. Hafty Pani Hele-
ny można znaleźć na wyposażeniu podhalańskich świątyń
(chorągwie, ornaty , stuły , komże itp. ). Tworzy także dla
zespołów regionalnych i indywidualne zamówienia np. stro-
je ślubne. W jej zdobnictwie przeważają motywy roślinne
góralskie: dziewięćsiły, szarotki, złotogłowie a także trady-
cyjna parzenice. Stosuje kolory pastelowe, a przez mieszanie
nici uzyskuje różne stopnie nasycenia barwy. Brała udział
w licznych wystawach i konkursach gdzie była wielokrotnie
nagradzana. Jej prace rozsławiły podhalańską sztukę ludo-
wą na całym świecie.
SP
Helena Nowobilska - Walkowa odbiera
statuetkę Lindady’2013 – fot . Krzysztof
Wilczek
Wieści z gmin
Na Spiszu