background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
16
II Festiwal Barok na Spiszu Niedzica 2013
PROGRAM FESTIWALU:
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2013, soboty
„Gdzie ten barok?”
– otwarte barokowe kościoły Spisza:
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Kacwin, Niedzica,
Frydman, Krempachy, Nowa Biała, Trybsz,
Jurgów – całodzienne (w godz. 11.00-16.00)
zwiedzanie zabytków barokowych Spisza
15 sierpnia 2013, czwartek [Spiski barok]
20.00 – Niedzica, kościół św. Bartłomieja, mini-wykład: ks. dr
Dariusz Smolarek SAC (Zbiory muzyczne Pijarów w Podolińcu), Har-
monia Sacra, dyr. art. Marcin Szelest Muzyka z archiwum xx. Pijarów
w Podolińcu
17 sierpnia 2013, sobota [Królewski Barok]
19.30 – Kacwin, kościół Wszystkich Świętych, mini-wykład: Be-
ata Magiera (Kościół w Kacwinie), Starck Ensemble, dyr. art. Tomasz
Ślusarczyk, Muzyka królów
24 sierpnia 2013, sobota [Barok jasnogórski]
18.00 – Frydman, kościół św. Stanisława, mini-wykład: Urszula
Stawicka (Muzyka z Jasnej Góry), Consortium Sedinum, dyr. art. Ur-
szula Stawicka, Muzyka z archiwów Jasnej Góry
31 sierpnia 2013, sobota [Barok amerykański]
17.00 – Niedzica, kościół św. Bartłomieja, mini-wykład: Julieta
Gonzalez (Barok Ameryki Łacińskiej), Scepus Baroque, dyr. art. Kata-
rzyna Wiwer, Muzyka barokowa w Ameryce Łacińskiej.
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY
ORGANIZATORZY:
Organizator: Fundacja Kulturalny Szlak
Partnerzy: Oficyna Artystyczna Astraia, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Niedzicy, SHS – Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, Parafia św. Bartłomieja w Niedzi-
cy, Parafia św. Stanisława we Frydmanie, Parafia Wszystkich Świętych
w Kacwinie.
Mecenasi: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Woje-
wództwo Małopolskie, Instytut Muzyki i Tańca, ZEW Niedzica SA.
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski (niepotwierdzony), Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego Marek Sowa
Dyrektor artystyczny: Katarzyna Wiwer
Dyrektor wykonawczy: Rafał Monita.
Patroni medialni: Tygodnik Podhalański, Na Spiszu, Gazeta Kra-
kowska, Gość Niedzielny, Podhale24.pl, TVPodhale, Podhale Region,
Radio Kraków.
Współpraca redakcyjna: RMF Classic, PolskaMuza.eu
Festiwal jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.
Festiwal Barok
na Spiszu
Niedzica 2013
...jest inicjatywą kulturalną Funda-
8
cji Kulturalny Szlak, zainicjowaną
przez Oficynę Artystyczną Astraia
oraz wielu partnerów wymienionych
obok poniżej, mającą na celu promo-
wanie wspaniałych zabytków baroku
znajdujących się na terenie polskie-
go Spisza.
Program drugiej edy-
cji obejmuje cztery bar-
dzo zróżnicowane kon-
certy, podczas których
publiczności będą przy-
bliżane zbiory archiwów
muzycznych, m.in. oo.
Pijarów z Podolińca na
Spiszu, oo. Paulinów na
Jasnej Górze, oraz z baro-
kowych archiwów Amery-
ki Łacińskiej. Do udziału
w Festiwalu zostali zapro-
szeni artyści polscy i za-
graniczni, osoby i zespoły
reprezentujące najwyż-
szy poziom wykonawczy
i wierność stylistyce barokowej. Poza tym, jak
w roku ubiegłym otworzymy podwoje spiskich
kościołów z wyposażeniem barokowym w Nie-
dzicy, Kacwinie, Frydmanie, Łapszach Niżnych
i Wyżnych, Krempachach, Nowej Białej, Tryb-
szu i w Jurgowie, a przed koncertami odbędą
się wykłady o prezentowanej muzyce i spiskich
zabytkach.
Spisz (łac. Scepus) – teren pogranicza, daw-
niej na rubieżach i Rzeczypospolitej, i Cesarstwa
Austro-Węgierskiego, dziś z sercu Europy. Ze
spiskiej Niedzicy blisko do Krakowa (120 km),
Zakopanego (45 km), Katowic (170 km), Tarno-
wa (130 km), do Popradu (60 km), Budapesztu
(300 km), Koszyc (140 km), Lwowa (350 km).
Kultura działa na przestrzeni lat i w Niedzicy,
i w Lewoczy, i w Podolińcu. Każde z tych miej-
scowości w ciągu kilkuset lat historii tworzyło
swoje dzieje i do dziś jest znane ze swej kultury,
z zabytków i ciekawej historii.
Kompozycja
rzeźbiarska
przedstawiająca Boga
Ojca i Ducha św.,
fot. A. Wójtowicz
Wydarzenia
Na Spiszu