background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
11
Konferencja o rodzinie
Zamoyskich
w Zakopanem
i wycieczka na Spisz
W dniu 7 i 8 czerwca 2013r. z okazji „Roku Zamoyskich”
i 160. rocznicy urodzin Władysława hr. Zamoyskiego odbyła
się w Zakopanem ogólnopolska konferencja „Władysław hr.
Zamoyski (1853-1924) i jego ród. Działalność w kraju i za
granicą”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: staro-
sta tatrzański – Andrzej Gąsienica-Makowski, dr Zbigniew
Krzan, reprezentujący Tatrzański Park Narodowy oraz dy-
rektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende – Surmiak.
Pierwszego dnia do południa w siedzibie TPN w Kuźni-
cach w ramach sesji popularno-naukowej, skierowanej szcze-
gólnie do młodzieży, wystąpili: dr hab. Jerzy Roszkowski,
który przedstawił przodków Wł. hr. Zamoyskiego i zakup
przez niego dóbr zakopiańskich, Piotr Bąk, który omówił
sprawę sporu o Morskie Oko, Adam Kitkowski, który powie-
dział o działalności tego wielkiego Polaka w Zakopanem i na
Podhalu, dr inż. Marcin Guzik, który omówił zagadnienie
gospodarki leśnej w czasach hr. Zamoyskiego oraz dr Zbi-
gniew Kalisz, który przedstawił Fundację „Zakłady Kórnic-
kie”. Ponadto licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy Pod-
hala i młodzież gimnazjalna wysłuchali wystąpień dyrektora
SEWIK Jakuba Dziobania, Wojciecha Wilczka (TPN), Wie-
sława Starzewskiego (TPN), Agaty Nowakowskiej-Wolak
(MT).
Tego dnia, po południu odbyła się konferencja naukowa,
w której wystąpili zaproszeni goście z Wielkopolski i Krako-
wa. Prof. Stanisław Sierpowski, reprezentujący Uniwersy-
tet A. Mickiewicza w Poznaniu przedstawił relację między
hr. Zamoyskim a Bronisławem Malinowskim, prof. Kazi-
mierz Karolczak, reprezentujący Uniwersytet Pedagogicz-
ny w Krakowie wygłosił referat na temat związków rodzin-
nych Zamoyskich z arystokracją polską, dr Danuta Płygawko
przedstawiła działalność hr. Zamoyskiego we Francji, a mgr
Krzysztof Rataj omówił zagadnienie współpracy Wł. hr. Za-
moyskiego z Wincentym Szymborskim. Krótkie wystąpienie
miał także dyrektor Muzeum na Zamku w Lubowli (Słowa-
cja) Dalibor Mikulík.
W tej części sesji wystąpili także przedstawiciele śro-
dowiska zakopiańskiego: mgr Adam Kitkowski (Starostwo
Tatrzańskie), mgr Wiesław Starzewski (TPN), dr Zbigniew
Moździerz Muzeum Tatrzańskie), dr hab. Jerzy Roszkowski
(Muzeum Tatrzańskie). Wieczorem wszystkich prelegentów
i gości uroczystą kolacją podjęła restauracja „Monte Rosa”
PP. Ewy i Piotra Bińkowskich.
Następnego dnia odbyła się wycieczka autokarowa szla-
kiem Lubomirskich i Zamoyskich na Spiszu. Gospodarzem
konferencji wyjazdowej był prezes Związku Polskiego Spisza
Jan Budz, który interesująco przybliżył historię Spisza,
a zwłaszcza Jaworzyny od czasów Hohenlohego po dzień
dzisiejszy. Towarzyszyli mu Edward Tybor – przewodni-
czący Rady Powiatu Tatrzańskiego i Zbigniew Proszowski
– członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego. Na tę część kon-
ferencji zgłosili akces, m. in. członkowie Uniwersytetu III
Wieku, przewodnicy tatrzańscy, goście z Wielkopolski i Kra-
kowa, zakopiańscy artyści, studenci. Po drodze zwiedzano
wieś Jaworzynę (dawne dobra ks. Ch. Hohenlohe), miasto
Podoliniec (tu znajduje się klasztor fundowany przez Lubo-
mirskich), zamek Lubowla (prawie 400 lat władali nim sta-
rostowie polscy) w Starej Lubowli i wieś Drużbaki Górne,
gdzie Zamoyscy wybudowali kąpielisko termalne.
Droga powrotna wiodła przez Czerwony Klasztor (cen-
ny zabytek światowego dziedzictwa) Niedzicę (siedzibę
tzw. klucza dunajeckiego), Bukowinę Tatrzańską do Zako-
panego. Organizatorami tego naukowego i krajoznawczego
spotkania byli: Tatrzański Park Narodowy, Starostwo Po-
wiatowe w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie i Związek Pol-
skiego Spisza. Następne wydarzenie związane z obchodami
odbędzie się 22 czerwca b.r. w Kuźnicach, będzie to „Noc
Świętojańska”.
Adam Kitkowski
Pamiątkowe zdjęcie uczestników na zamku w Lubowli, od lewej:
Adam Kitkowski, Edward Tybor, Jerzy Roszkowski i Zbigniew
Proszowski. Fot. J. Budz
Wydarzenia
Na Spiszu