background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
10
Władysława hr. Zamoyskiego a także gratulowali organiza-
torom
pomysłu na uczczenie Jego pamięci.
Wójt Stanisław Łukaszczyk podziękował za udział
i wspaniałe wystąpienia naukowcom. Szczególne podzięko-
wania wójt Stanisław Łukaszczyk skierował do Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brze-
gach - Piotra Boczka, który był pomysłodawcą, koordyna-
torem i głównym organizatorem obchodów. W przerwach
uczestnikom przygrywał Dyrektor Bukowiańskiego Cen-
trum Kultury „Dom Ludowy” Bartłomiej Koszarek wraz
z bukowiańskimi muzykantami. Na koniec wszyscy stanę-
li do pamiątkowej wspólnej fotografii z portretem Jubila-
ta w tle.
Kolejny dzień był dniem wyjaz-
dowym. Gospodarze i organizatorzy
obchodów wraz z gośćmi uroczysto-
ści odwiedzili miejsca związane oso-
bą Jubilata. Zwiedzili Szkolę Podsta-
wową im. Władysława Zamoyskiego
w Brzegach przed wejściem do któ-
rej znajduje się pamiątkowy głaz
z tablicą upamiętniającą ufundowa-
nie przez hrabiego Szkoły Podstawo-
wej w Brzegach w 1909 r. wystawio-
ny przez mieszkańców miejscowości.
Kolejnym i najważniejszym punktem
drugiego dnia obchodów była wizyta
nad Morskim Okiem w Tatrach, gdzie uczestnicy przeszli
po wciąż skutej lodem tafli jeziora wzdłuż linii stanowiącej
granicę pretensji węgierskich w sporze o Morskie Oko, (któ-
ra jest teraz wydeptaną ścieżką łączącą schronisko z podej-
ściem do Czarnego Stawu pod Rysami). Następnie wszyscy
Rada Gminy i Goście uroczystej sesji – fot. S.Pytel
Spacer po Morskim Oku
– fot. S.Pytel
zebrali się w schronisku a wójt Stanisław Łukaszczyk złożył
kwiaty pod tablicą poświęconą hrabiemu Zamoyskiemu na
werandzie schroniska. Maria Łapińska – szefowa schroniska
powitała gości tradycyjną szarlotką i poprosiła gości o pa-
miątkowy wpis do Złotej Księgi schroniska.
Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Buko-
wina Tatrzańska, Szkoła Podstawowa im. Władysława Za-
moyskiego w Brzegach, Zespół Szkół im. Bohaterów War-
szawy w Bukowinie Tatrzańskiej, Bukowiańskie Centrum
Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, a także
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem oraz Tatrzański Park
Narodowy.
Obchody sponsorowali: Urząd Gminy Bukowina Ta-
trzańska, Pensjonat „Pod Kotelnicą” w Białce Tatrzańskiej,
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska oraz BUKOVINA
**** Terma Hotel Spa
Wiązanka dla Hrabiego Zamoyskiego w schronisku nad Morskim Okiem
– fot. S.Pytel
Wydarzenia
Na Spiszu