background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
7
Na stworzenie swoistej platformy
wymiany wiedzy pomiędzy środowi-
skami nauki, przemysłu oraz organiza-
cjami samorządowymi zdecydował się
Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czy-
stej Energii – organizacja zrzeszająca
kilkadziesiąt instytucji – uczelni wyż-
szych, jednostek naukowych, przedsię-
biorstw państwowych ale i prywatnych
a także Urzędy Marszałkowskie.
Do jednej z inicjatyw organizacji,
odbywającej się pod hasłem „Śniadanie
z czystą energią” zaproszona została
niedzicka spółka. Konsekwencją pod-
jętej współpracy było właśnie piątko-
we spotkanie. A o roli tej współpracy,
dającej namacalne korzyści – w postaci
m.in. komercjalizacji badań naukowych
– mówił na początku spotkania prof.
Ireneusz Soliński - Przewodniczący Ze-
społu Sterującego Małopolsko – Pod-
karpackiego Klastra Czystej Energii –
podkreślając przy tym, iż potencjał do
takiego współdziałania widzi właśnie
w Niedzicy, ze Spółką otwartą na in-
nowacje, w pełni przygotowaną tech-
nicznie a przede wszystkim dysponu-
jącą wysokiej klasy inżynierami.
W imieniu gospodarza konferencji
uczestników spotkania przywitał Grze-
gorz Podlewski - Prezes ZEW Niedzica
SA – który w krótkim wstępie przedsta-
wił rys historyczny powstania Spółki.
Charakterystykę obiektów energe-
tycznych należących do ZEW Niedzica
Relacja z konferencji
„Potencjalne możliwości
wykorzystania OZE na
przykładzie ZEW Niedzica SA”
Połączenie wiedzy naukowców – ekspertów z dziedziny energe-
8
tyki, z doświadczeniem praktycznym, jakim dysponują inżynie-
rowie, na co dzień pracujący w energetyce – zdecydowanie przy-
nieść może obopólne korzyści – przekonali się o tym uczestnicy
konferencji, pn. „Potencjalne możliwości wykorzystania OZE
na przykładzie ZEW Niedzica SA”, która odbyła się 24.05. 2013
roku w Niedzicy.
SA przybliżył w kolejnym wystąpieniu
Arkadiusz Czarnecki – Dyrektor Tech-
niczny ZEW Niedzica SA.
O potencjalnych możliwościach
rozwojowych na przykładzie cen-
trów wytwórczo-odbiorczych Spółki,
w głównej prelekcji podczas konferen-
cji, mówił natomiast Józef Wójcik - Dy-
rektor ds. Inwestycji i Rozwoju w ZEW
Niedzica –– ceniony w branży energe-
tycznej inżynier, pasjonat w swojej
dziedzinie, odznaczony złotym i srebr-
nym krzyżem zasługi oraz dwukrotnie
„zasłużony dla energetyki”, którego
doświadczenie zawodowe obejmuje
długoletnią praktykę w kraju ale i poza
jego granicami, m.in. podczas kontrak-
tów w Libii, na wyspach Chios i Samos
w Grecji a także w Iranie. Główny pre-
legent kontynuował swoje rozważania
również podczas rejsu statkiem po je-
ziorze czorsztyńskim, gdzie na „żywo”
można było obserwować pracę elek-
trowni wiatrowych (w tym prototypo-
wej elektrowni wiatrowej o pionowej
osi obrotu), badanych przez ZEW Nie-
dzica SA w „Parku Technologicznym
Frydman”, pod kątem praktycznego
ich wykorzystania, w tzw. energetyce
rozproszonej – tj. opartej na małych,
lokalnych źródłach energii, wpływają-
cych wydatnie na wzrost bezpieczeń-
stwa energetycznego w skali mikro.
Do szerszych dyskusji na temat
możliwości rozwoju odnawialnych źró-
deł energii w Polsce włączyli się pod-
czas konferencji przedstawiciele przed-
siębiorstw energetycznych, dostawcy
i projektanci innowacyjnych rozwią-
zań w dziedzinie energetyki a także
ważna sfera bankowa – finansująca ta-
kie przedsięwzięcia. Wśród prelegen-
tów znaleźli się m.in. Władysław Kru-
czek – Prezes Zarządu Polski Bazalt
SA oraz Jerzy Kurella – Doradca Za-
rządu Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w Warszawie.
Naukowe opinie ekspertów w od-
niesieniu do przedstawionych proble-
mów wygłosili kolejno prof. Tomasz
Stapiński – ekspert ds. fotowoltaiki
– AGH Kraków a także dr inż. Antoni
Bojarski - ekspert ds. hydroenergetyki,
reprezentujący Instytut Inżynierii
Wydarzenia
Na Spiszu