background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
8
i Gospodarki Wodnej Poli-
techniki Krakowskiej.
Na zaproszenie do udzia-
łu w konferencji pozytyw-
nie odpowiedzieli, m.in. Pa-
weł Dziuban - Wójt Gminy
Łapsze Niżne, Józef Kała –
Wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Barba-
ra Okularczyk - Wiceprezes
Geotermii Podhalańskiej,
Jan Sienkiewicz – Prezes
Stowarzyszenie
Flisaków
Pienińskich a także Wiesław
Gąsior – Prezes Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Regionu Jezio-
ra Czorsztyńskiego.
Wszyscy obecni zgodzi-
li się co do jednego – wal-
ka z postępującym zanie-
czyszczeniem środowiska
i zmianami klimatu poprzez
pełniejsze wykorzystanie
potencjału energetycznego,
tzw. źródeł odnawialnych,
tj. energii wody, słońca, wia-
tru, przy wspólnym działa-
niu nauki, przedsiębiorstw
energetycznych oraz insty-
tucji finansujących jest moż-
liwa, ale jej rozwój w Polsce
będzie widoczny tylko pod
warunkiem, że ustabilizu-
je się obecna sytuacja usta-
wodawcza w naszym kraju
– brak pewnego wsparcia
dla innowacyjnych rozwią-
zań w dziedzinie energetyki
odnawialnej nie pozwala na
dzień dzisiejszy inwestować
w nowe źródła, co w konse-
kwencji doprowadzić może
do niemożliwości sprostania
przez Polskę wymaganiom
postawionym przez Unię
Europejską, która w pakiecie
energetyczno-klimatycznym
za cel nadrzędny postawiła
przed naszym krajem – 15%
udział energii odnawialnej
w finalnym zużyciu energii
do 2020 r.
Anna Sinko
W przeglądzie wzięło udział 11 ze-
społów z województwa małopolskiego: po
2 z powiatu nowotarskiego, nowosądec-
kiego, suskiego i krakowskiego oraz po 1
z powiatów: limanowskiego, oświęcimskie-
go, i tarnowskiego.
Uczestnicy przeglą-
du prezentowali programy oparte na
zwyczajach i obrzędach, jakie funk-
cjonowały na dawnej wsi pogórzań-
skiej, lachowskiej, krakowskiej, ba-
biogórskiej, spiskiej, podhalańskiej
i zagórzańskiej.
Zespół regionalny „Czardasz” z Niedzi-
cy wytypowany przez komisję artystyczną
oceniającą „Śpiskie Zwyki” zaprezentował
na „Pogórzańskich Godach” program pt.
„Z radośnikym”, za co otrzymał główną na-
grodę w postaci
„Złotej Różdżki” - jest to
najwyższe wyróżnienie możliwe do zdoby-
cia dla grup teatralnych na szczeblu woje-
wódzkim, a zarazem pierwsze, które udało
się zdobyć zespołowi ze Spisza.
Komisja artystyczna oceniająca „Pogó-
rzańskie Gody” zakwalifikowała „Czardasz”
„Złota Różdżka”
dla Czardasza z Niedzicy
W dniach 26-27 kwietnia 2013r. już po raz V odbył się w Łużnej Mało-
8
polski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogó-
rzańskie Gody”.
na „Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich
Zespołów Teatralnych”, który odbędzie
się w dniach 29-30 czerwiec w Bukowinie
Tatrzańskiej. W przeglądzie wezmą udział
zespoły i grupy obrzędowe z terenu czte-
rech województw: małopolskiego, śląskie-
go, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Wszystkim zespołom życzmy powodzenia
podczas konkursu.
K. Milaniak
Wydarzenia
Na Spiszu