background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
9
Można śmiało powiedzieć, że bez
Jego działalności nie byłoby Gminy Bu-
kowina Tatrzańska w obecnym kształ-
cie. Na uroczystości złożyła się konfe-
rencja popularnonaukowa poświęcona
życiu i działalności Jubilata, uroczysta
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bu-
kowina Tatrzańska oraz złożenie kwia-
tów pod tablicą pamiątkową w schroni-
sku nad Morskim Okiem.
Obchody urodzin Władysława Za-
moyskiego w Bukownie Tatrzańskiej
rozpoczęły się w godzinach przedpo-
łudniowych
w Domu Ludowym konfe-
rencją popularnonaukową poświęconą
życiu i działalności hr. Władysława Za-
moyskiego, w której licznie uczestni-
czyli uczniowie szkół podstawowych
gimnazjów z terenu całej gminy.
Swoją wiedzą o wielkim Polaku
jego dziełach i czasach dzielili się:
prof.
dr hab. Kazimierz Karolczak z Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie w referacie p.t.: Hrabia Władysław
Zamoyski jako człowiek, jego osobowość
i cechy charakteru, czym może służyć jako
wzorzec postawy dla młodego pokolenia?
Z kolei reprezentujący Muzeum Ta-
trzańskie w Zakopanem
dr hab. Je-
rzy Roszkowski wyjaśniał młodzieży
Jak to się stało, że Hrabia Władysław Za-
moyski urodzony w Paryżu, Pan z Wielko-
polski stał się Władcą Tatr oraz co zrobił
dla Podhala i mieszkających tutaj ludzi
. Z
kolei Prezes Klubu Władysława Zamoy-
skiego w Zakopanem mgr inż.
Piotr
Bąk przedstawił - korzystając ze wspa-
niałej prezentacji graficznej własnego
autorstwa - historię sporu granicznego
o Morskie Oko.
Dr Zbigniew Kalisz
z Fundacji „Zakłady Kórnickie” przed-
stawił działalność Władysława Zamoy-
skiego w Wielkopolsce oraz działalność
„Zakładów Kórnickich” - jednego z naj-
większych jego dzieł a
dr Marcin Gu-
zik z TPN opowiadał o Tatrzańskim
Parku Narodowym jako spadkobiercy
dóbr hrabiego Władysława Zamoyskie-
go w Tatrach.
*
Popołudniowa część uroczysto-
ści rozpoczęła się w Domu Ludowym
projekcją filmu dokumentalnego Ja-
nusza Sidora
„Władysław hrabia Za-
moyski - Pan z Wielkopolski - Władca
Tatr”. Film został poprzedzony przed-
mową jego scenarzysty i reżysera, któ-
rzy przybył do Bukowiny Tatrzańskiej
specjalnie w związku z tym wydarze-
niem na zaproszenie organizatorów.
Seans zakończył się gromkimi brawa-
mi widowni dla Autora, który barwnie
i z emocjonalnym zaangażowaniem
opowiadał o kulisach powstania filmu
i poruszonych w nim tematach.
Po projekcji filmu Uroczystą Se-
sję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie w 160. rocznicę urodzin Hrabiego
KONFERENCJA, SESJA RADY
I HOŁD W MORSKIM OKU
To było bez wątpienia jedno z największych tegorocznych wy-
8
darzeń w Gminie Bukowina Tatrzańska. W dniach 5 i 6 kwietnia
trwały zorganizowane z dużym rozmachem uroczystości upa-
miętnienia przypadającej w tym roku 160. rocznicy urodzin jed-
nej z największych osobowości w całej historii Tatr i Podhala –
Władysława Hrabiego Zamoyskiego.
otworzył Przewodniczący Rady Włady-
sław Piszczek, który powitał zgroma-
dzonych gości. Wójt jak i wielu radnych
przybyło w góralskich strojach dla pod-
kreślenia uroczystości chwili.
Wójt Gminy Stanisław Łukaszczyk
przedstawił projekt uchwały o nada-
niu imienia Władysława hrabiego Za-
moyskiego rondu „na Klinie”, z które-
go odchodzą drogi (ul. Słoneczna) do
Zakopanego, gdzie Hrabia mieszkał
i ul. Tatrzańska w kierunku Morskie-
go Oka, które za sprawą Zamoyskiego
znajduje się teraz w całości w granicach
Polski.
Uchwała została przyjęta przez
radę jednogłośnie. Nazwanie ronda
w Bukowinie Tatrzańskiej im. Włady-
sława hrabiego Zamoyskiego jest odda-
niem hołdu temu wielkiemu Polakowi,
nawiązuje do wydarzeń historycznych
związanych z działalnością hrabiego na
Podhalu i było pięknym ukoronowa-
niem obchodów 160 rocznicy urodzin
hrabiego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Uchwała ta pięknie wpisuje się w re-
alizację porozumienia o współpracy
i partnerstwie Miasta i Gminy Kórnik
oraz Gminy Bukowina Tatrzańska.
Następnie głos zabrali goście uro-
czystości – prelegenci porannej kon-
ferencji, którzy przedstawili w bardzo
atrakcyjny sposób wyniki swoich badań,
związanych z osobą i działalnością
Projekcja filmu o Zamoyskim – fot.S.Pytel
Sesja Rady z wizerunkiem Hrabiego w tle -
fot. S.Pytel
Wydarzenia
Na Spiszu