background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
14
Ponieważ wyjątkowo pogoda dopi-
sała, w niedzielne popołudnie całe ro-
dziny przybyły na boisko szkolne obok
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Kacwinie, aby skorzy-
stać z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. A było ich sporo, albo-
wiem program imprezy był jak zwy-
kle bardzo bogaty i wspaniale przy-
gotowany. Impreza była poświęcona
„rodzinie”.
Dlatego też repertuar był tak
skonstruowany, by cieszyć wszystkich
mieszkańców Kacwina, począwszy od
tych najmłodszych, najmniejszych mi-
lusińskich, po tych najstarszych, dla
których festyn od 13 lat jest okazją
do wspólnego spotkania, świętowa-
nia na łonie przyrody jeden jedyny raz
w roku.
A wszystko to w podzielone zosta-
ło na 3 części…
Pierwsza, oficjalna część festynu,
oddająca hołd naszemu drogiemu Po-
lakowi – Błogosławionemu Janowi
Pawłowi II, Patronowi naszej szko-
ły podstawowej, odbyła się w Koście-
le pw. Wszystkich Świętych w Kacwi-
nie o godzinie 10.45 . Mszę Świętą
sprawował nasz proboszcz, Ks. Ma-
rian Błaszczyk. Dumnie prężył pierś
przy ołtarzu poczet sztandarowy na-
szej szkoły, a uczniowie klasy VI, mini-
stranci i scholka uświetnili modlitwami
i śpiewami całą mszę. Niespodziewa-
ną atrakcją był występ Orkiestry Dętej
ze Sułkowic zarówno podczas jak i po
nabożeństwie.
Druga część, artystyczna, rozpo-
częła się koło szkoły podstawowej o go-
dzinie 14.00.
W „Dniu Rodziny” nie mogło za-
braknąć występów uczniów szkoły
i przedszkola w Kacwinie poświęco-
nych kochanym rodzicom. I to im
dedykowany był pierwszy punkt pro-
gramu artystycznego - pokaz umie-
jętności taneczno-wokalnych dzieci
z przedszkola i klas 0 – VI z Kacwina.
Każdorazowo, po występie, każda
grupa wiekowa składała życzenia ma-
mom i tatom z okazji przypadającego
końcem maja i w czerwcu Dnia Mamy
i Taty. Były też prezenty, w tym wła-
snoręcznie wykonane przez dzieci. Nie-
jednemu rodzicowi poleciała łezka…
Dzieci pod okiem czujnych wy-
chowawców i opiekunów przepięk-
nie, rytmicznie tańczyły, wywijały
nóżkami, tupały, klaskały, śpiewały
itd. ubrane w kolorowe stroje. Był ta-
niec regionalny i taniec belgijski oraz
specjalne układy choreograficzne.
Były utwory znane i te mniej znane.
Program prowadzili panowie, Prze-
mysław Magiera i Józef Jamróz z Nie-
dzicy. W sposób bardzo profesjonalny
zadbali, by każdy z występujących zo-
stał przedstawiony, a po występie na-
grodzony gromkimi brawami. A miesz-
kańcy Kacwina nie żałowali rąk, by
wyrazić podziw dla występujących.
Nagłośnienie zapewnił Zespół
Zbiorników Wodnych w Niedzicy,
a scenę wypożyczono z Frydmana.
Ucztę dla ciała przygotowała
Rada Rodziców z Kacwina.
Ucztę dla ducha zgotowali:
- Zespół „Mali Kacwinianie” ze
Szkoły Podstawowej w Kacwinie pro-
wadzony przez panią Annę Stronczek;
- Orkiestra Dęta z Kacwina pod ba-
tutą pana Antoniego Malca,
- Zespół Regionalny „Bystry Po-
tok” z Kacwina pod kierownictwem
pana Tomasza Rataja,
- Finaliści i zwycięzcy Gminnego
Konkursu Talentów: Monika Radecka,
Julia Molitorys, Agata Łyszczarz, Anna
Trybuła, Aleksandra Kopaczka,
- Kabarety w składzie Przemysław
Magiera i Józef Jamróz z Niedzicy
oraz Agnieszka Juras i Gabriela Juras
z Kacwina,
- Grupa Baletowa,
- Grupa Taneczna z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych,
- kapela regionalna w składzie:
pani Bożena Szewczyk, pan Jan Pacyga,
Szczepan Szewczyk, Szymon Horoba,
- dzieci i młodzież z Zespołu Placó-
wek Oświatowych z Kacwina.
Największym
zainteresowa-
niem dzieci cieszyły się loteria fan-
towa, dmuchana zjeżdżalnia oraz
malowanie twarzy przez panią Mag-
dę z Krakowa. Był pokaz mody za-
inspirowany przyrodą w wykonaniu
uczniów klas IV – VI naszej szkoły
pod kierunkiem pani Ewy Szlachtow-
skiej. Był kiermasz kwiatów i ziół przy-
gotowany przez panie Annę Cisak
i Ewę Szram. Była też loteria fantowa,
w której można było wygrać dzięki na-
szym hojnym, wspaniałym darczyń-
com mnóstwo cennych nagród. Chęt-
nych do wygrania, bo żaden los nie był
pusty, było mnóstwo, więc panie Elż-
bieta Góra i Marta Wojtas miary cały
czas ręce pełne roboty.
Jak to zwykle na naszych festy-
nach bywa, nie mogło zabraknąć pysz-
nego bufetu oraz całej ilości wspa-
niałych, losowanych upominków od
naszych drogich sponsorów, bez któ-
rych festyn nie cieszyłby się z pewno-
ścią taką popularnością.
Ciasta
były
tak
smacz-
ne, że rozpływały się w ustach…
Dla smakoszy przygotowano stoisko
z regionalnymi potrawami. Czuwa-
ły nad nim przemiłe panie Bogusława
Dyda i Daniela Radecka.
Nikt, kto do nich zajrzał, nie od-
szedł głodny.
W bufecie były napoje zimne i cie-
płe, kiełbaski, frytki oraz grillowany
karczek, który cieszył się największym
wzięciem. Przy stoiskach z jedzeniem
i napojami dyżurowali bardzo spraw-
nie rodzice uczniów klas 0 – VI. Obok
boiska sportowego stał kram z prze-
pyszną cukrową watą, popcornem.
Uwieńczeniem drugiej części Festy-
nu było losowanie cennych, rzeczowych
„DZIEŃ RODZINY”
w Kacwinie
9 czerwca 2013 roku odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Ka-
8
cwinie zorganizowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców
i dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie.
Wydarzenia
Na Spiszu