background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
4
Wydarzenia
Na Spiszu
13 czerwca
• Odpust św. Antoniego w parafii św.
Elżbiety w Trybszu
15 czerwiec
• Małopolski Wyścig Górski, III ostat-
ni etap miał miejsce w Niedzicy
16 czerwiec
• Festyn w Łapszance
23 czerwca
• Dzień Ojca
24 czerwiec
• Odpust św. Jana Chrzciciela
w Dursztynie
28 czerwiec
• Zakończenie
roku
szkolnego
2012/2013. Wakacje…
29 czerwiec
• Odpust św. Piotra i Pawła w Łap-
szach Wyżnych
30 czerwiec
• Festyn w Niedzicy
Oprac. Elżbieta Łukuś
Spotkali się przy grobie Spiszacy
– delegacja w osobach: Jan Budz, pre-
zes Związku Polskiego Spisza, Julian
Kowalczyk – prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Spisza i Okolicy, Zofia i Józef
Łukaszowie z Krempach, Stanisław
Budzyński z Bukowiny Tatrzańskiej
i członkowie Motocyklowego Stowa-
rzyszenia Pomocy Polakom za Granicą
Wchód – Zachód, z konsulem honoro-
wym Rzeczpospolitej Polskiej na Sło-
wacji Tadeuszem Frąckowiakiem.
Wojciech Halczyn – wspomnę, opo-
wiedział się za Polską, gdy kształtowały
się jej granice. Na Orawie i Spiszu trud-
no było tak od razu powiedzieć, po któ-
rej jest się stronie. Świadomość rodzi-
ła się w bólach. Halczyn poznał trochę
świata, był błyskotliwy, wypowiadał
myśli składnie i z morałem. Rozu-
miał, co znaczy ojczysty język, tradycja
i wiara. W 1919 r., gdy decydowały się
losy tych ziem, włączył się w działal-
ność Narodowego Komitetu Obrony
Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala.
Wraz z Piotrem Borowym z Orawy, ks.
Ferdynandem Machayem i Kazimie-
rzem Rouppertem wziął udział - jako
delegat Spisza - w paryskiej konferen-
cji pokojowej. 11 kwietnia 1919 r. de-
legację na specjalnej audiencji przyjął
prezydent Stanów Zjednoczonych Tho-
mas Woodrow Wilson. Wszystkich ob-
serwatorów obaj gazdowie wprowadzili
w podziw, gwarzyli sobie z prezyden-
tem po angielsku! To dzięki obecności
obu gazdów w składzie delegacji pol-
skiej problematyka Orawy i Spisza była
rozpatrywana na konferencji.
Drogę, którą przebył Wojciech
Halczyn, przypomniał prezes Związ-
ku Polskiego Spisza - Jan Budz. My
Już wkrótce!!!!
Serdecznie
zapraszamy
W niedzielę
7 lipca 2013 r.
o godz: 14: 00 przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Niedzicy odbędzie się
XVIII ,,Śpisko Watra” - czyli let-
ni przegląd zespołów regionalnych
z terenu Spisza. Po uroczystym za-
paleniu ogniska przez Wójta Gminy
Łapsze Niżne na scenie zaprezentują
się zespoły z terenu Spisza. Gościn-
nie wystąpi zaprzyjaźniony zespół
z Węgier.
W tym sezonie w zamkowej
„Galerii” prezentowane będą
jeszcze dwie wystawy:
6 lipca wystawa autorska mło-
dego artysty z Lublina Fryderyka
Rudzińskiego /rysunek i grafika-
miedzioryt/
4 sierpnia wystawa fotografii nie-
dzickich ze zbiorów rodziny pp. Pie-
chotków przyjeżdżających do Niedzi-
cy od 1938 roku przygotowaną przez
Michała Piechotkę
/red/
W Lendaku nad grobem
Wojciecha Halczyna
Nad grobem Wojciecha Halczyna w Lendaku 4 maja 2013 r. po-
8
chyliły się głowy, złożono wiązanki kwiatów, odmówiono Modli-
twę Pańską „Ojcze nasz”, po której w ciszy ściskającej za gardło
każdy z obecnych uronił łzę.