background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
13
Dodatkowy powód do świętowa-
nia stanowił obchodzony w tym dniu
Dzień wszystkich mam. Z tej okazji
dzieci miały możliwość wykonania
własnoręcznych bukietów lub zrobie-
nia laurek. Warunki ku temu stworzyły
kreatywne członkinie Stowarzyszenia
Festyn Rodzinny
- Dzień Dziecka
26 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy odbyła się ko-
8
lejna już edycja Festynu Rodzinnego, zorganizowanego z okazji
Dnia Dziecka.
Dzieci i Młodzieży Spisza. Tegoroczny
festyn pokazał jak wielką skarbnicą ta-
lentów może cieszyć się nasza gmina.
Na scenie zaprezentowały się dwa ze-
społy regionalne z Kacwina i Łapsz Wy-
żnych, miał także miejsce pokaz akro-
batyki gimnastycznej w wykonaniu
uczestników ju - jitsu. Wszystkich mi-
łośników ekologii, a zarazem znawców
najnowszych trendów z pewnością za-
interesował pokaz mody, który w swo-
ich stylizacjach wykorzystywał elemen-
ty przyrody. Ogromną popularnością
cieszył się Finał Konkursu Talentów,
podczas którego jury wyłoniło 3 naj-
lepsze występy:
Pierwsze miejsce zajęła bezspornie
Monika Radecka, zaskoczywszy całą
widownię siłą swojego głosu. Na miej-
scu drugim uplasował się duet z Łapsz
Niżnych – Maria Błachut i Szymon
Horoba, zaś trzecie miejsce przypadło
grupie tanecznej z Kacwina w składzie:
Anna Trybuła, Julia Molitorys i Agata
Łyszczarz. Jurorzy przyznali także wy-
różnienia dla
Kariny Kłak oraz dla ze-
społu z Łapsz Niżnych w składzie: Ewa
Rzepiszczak, Magdalena Pirchała, Do-
minika Sowa, Patryk Radecki, Jakub
Sowa, Magdalena Rzepiszczak. Jed-
nak nie tylko jury mogło zdecydować
o przyznaniu nagród swoim fawory-
tom. Tegoroczną nowością było wpro-
wadzenie nagrody publiczności, dzięki
czemu każdy mógł oddać głos na naj-
bardziej udany występ. Sądząc po ilo-
ści oddanych głosów, najwięcej fanów
zaskarbił sobie występ grupy tanecznej
,,Taking Over” i właśnie do niego trafiła
nagroda publiczności. Kolejnym punk-
tem programu był pokaz wiązanki tań-
ców towarzyskich w wykonaniu uczest-
ników zajęć tanecznych i występ grupy
baletowej z Kacwina. W świat popisów
wokalnych przeniosła nas schola “Imo
Pectore” z Łapsz Wyżnych prezentując
tradycyjne i nowoczesne kręgi muzyki
religijnej.
Gościnnie wystąpił zespół ,,Trio-
la” z Rabki - Zdrój, który udowodnił
jak muzyka może łączyć pokolenia
i jak wspaniały efekt powstaje z takiej
współpracy. Festyn poprowadziła jak
zawsze pełna pozytywnej energii Pani
Katarzyna Kubasiak, a organizatorami
byli: Gminny Ośrodek Kultury w Łap-
szach Niżnych z siedzibą w Niedzi-
cy oraz Stowarzyszenie Dzieci i Mło-
dzieży Spisza. Liczymy na równie dużą
dawkę atrakcji w przyszłym roku! Do
zobaczenia! J
M.M
Wydarzenia
Na Spiszu