background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
38
gry zespołowe. Każda klasa
zdobywała punkty i walczyła
o Puchar Przechodni dla Naj-
bardziej Usportowionej Kla-
sy w kategoriach I – III Szko-
ła Podstawowa, IV – VI Szkoła
Podstawowa i I – III Gimna-
zjum. Naprawdę było o co wal-
czyć, gdyż było to wyróżnienie
dla całej klasy przy wszystkich
uczniach szkoły.
Nasza szkoła może się
pochwalić jeszcze tym, że po-
wstał w niej zespół cheerleade-
rek pod nazwą „Fluttershy”. Są
to dziewczyny szalone, zdolne
ruchowo i chętne do współpra-
cy. Rozbawiają i rozluźniają
atmosferę na zawodach mię-
dzyszkolnych, które są w na-
szej szkole organozowane.
Pierwszy raz same one wzię-
ły udział w tanecznych zawo-
dach, i chociaż nie wygrały to
zostały zauważone i pochwa-
lone. A sam udział w takim
show dał im doświadczenie,
rozeznanie i chęci do dalszej,
jeszcze bardziej doskonalszej
pracy. Cheerleaderkami są:
Katarzyna Złohoda ,Klaudia
Krawontka ,Justyna Zarzycka
,Sabina Kowalczyk ,Ula Szaluś
,Ula Majerczak ,Ola Majer-
czak ,Sylwia Karkoszka ,Kasia
Majerczak- maskotka.
I tak rok szkolny z akcen-
tem sportowym dobiegł końca.
Może powinny zostać wypisa-
ne imiona i nazwiska zawodni-
ków, którzy brali udział w tych
zawodach, ale była by to dłu-
ga lista. Pozwolę sobie poro-
stu podziękować wszystkim
uczniom za sportową rywali-
zację i sportową postawę na
zawodach, za godne reprezen-
towanie szkoły i zdobywania
sukcesów na poczet szkoły.
Dziękujemy bardzo!
Teraz wakacje a my czeka-
my na nowy rok szkolny i co
on Nam dobrego w sporcie
przyniesie.
Agnieszka Subik
- Uczyć się w taki upał? Kiedy słońce tak
radośnie świeci i czuć już wakacje? Tylko nie
to!-
wydawałoby się, że tak powie w poło-
wie czerwca każdy uczeń. Jednak poznawać
przyrodę, historię, geografię można rów-
nież w sposób praktyczny – podczas wy-
cieczki. I taką oto formę nauki zaakcepto-
wali i podjęli gimnazjaliści z klas II abc i III
ac z Łapsz Niżnych uczestniczący w wy-
cieczce na Ziemię Kłodzką w dniach 18-20
czerwca 2013r. pod opieką wychowawczyń
B. Kowalczyk, E. Magiery, B. Magiery.
Kotlina Kłodzka nie ma już tajem-
nic przed uczniami gimnazjum. Program
wycieczki był napięty, co pozwoliło zwie-
dzić wiele ciekawych miejsc. Doskwierają-
cy wszystkim w trakcie wyjazdu upał uda-
wało się przetrwać dzięki odwiedzinom
pod ziemią, m.in. w warownej twierdzy
w Kłodzku, która nigdy, poza jednym ra-
zem, nie została zdobyta. Innym interesu-
jącym miejscem była Jaskinia Niedźwiedzia
WSPOMNIENIA ŁAPSZAŃSKICH
GIMNAZJALISTÓW Z WYCIECZKI
DO KOTLINY KŁODZKIEJ
Kłodzko – Kletno - Polanica Zdrój – Pasterka – Wambierzyce - Kudowa
8
Zdrój – Góry Stołowe – Głuszyca Osówka – Wałbrzych – Książ
w Kletnie zachwycająca stalagmitami, sta-
laktytami, stalagnatami, … Wiele rado-
ści sprawił też uczniom nie tyle spacer po
uzdrowisku, woda zdrojowa, kupno pamią-
tek, co tor saneczkowy w Polanicy Zdroju.
-Najbardziej zaskoczyła nas wiadomość
przekazana nam podczas zwiedzania Jaskini
Niedźwiedziej, że niedźwiedzie zamieszkują-
ce te tereny tysiące lat temu osiągały wzrost
kilku metrów, były ogromne, szczególnie kiedy
stanęły na dwóch łapach. Coś takiego trudno
sobie nawet wyobrazić! (Ewelina, Piotrek)
- Dzisiejsza młodzież, w tym również my,
nie doceniamy, jak w dobrych czasach obecnie
żyjemy. Zwiedzając twierdzę kłodzką (i inne
miejsca związane z historią), uświadomili-
śmy sobie, jak odważni, waleczni musieli być
żołnierze, ile wyrzeczeń kosztowała ich służ-
ba wojskowa nieraz trwająca 20 lat; przecież
niejednokrotnie musieli oddać życie za swoją
ojczyznę. Opowieści z tych miejsc skłoniły nas
do poważnych refleksji. (Gosia, Klara)
Sport i Turystyka
Na Spiszu