background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
26
11 sierpnia w niedzickim kościele
odbył się koncert. Był to Koncert Pol-
skiej Orkiestry XVIII wieku wraz z so-
listami-śpiewakami: Katarzyna Wiwer
– sopran, Łukasz Dulewicz – alt, Ma-
ciej Gocman – tenor, Marcin Wolak –
bas – koncert poświęcony twórczości
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
Przed koncertem odbył się krótki mi-
ni-wykład dotyczący baroku na Spiszu,
przygotowany przez Marię Waniczek.
Z kolei 19 sierpnia we frydmań-
skim kościele wystąpił Zespół Instru-
mentów Dawnych Intrada (Tomasz
Dobrzański – flet prosty, Anna Śliwa –
skrzypce barokowe, Mateusz Kowalski
Barok na Spiszu 2012
W sierpniu bieżącego roku miał miejsce na Spiszu cykl koncertów muzyki barokowej w Niedzicy
8
i we Frydmanie. Pierwszy festiwal pod nazwą „Barok na Spiszu” zorganizowała Oficyna Artystycz-
na Astraia przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niedzicy, Stowarzyszeniem Rozwoju
Spisza i Okolicy oraz z Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy.
– viola da gamba basowa i sopranowa,
Joanna Solecka – klawesyn) – koncert
polskiej muzyki barokowej w kon-
tekście muzyki europejskiej (Marcin
Mielczewski, Tarquinio Merula, To-
bias Hume, Henryk Doebelius, Johann
Daniel Hardt, Adam Jarzębski). Przed
koncertem krótki wykład przybliżający
historię kościoła we Frydmanie i jego
związku z muzyką barokową przedsta-
wił słuchaczom Piotr Wojtaszek.
24 sierpnia, w dzień odpustu
w Niedzicy miał miejsce koncert okte-
tu wokalnego Octava – koncert Msza
staropolska (Bartłomiej Pękiel). Przed
koncertem wykład na temat baroku
w kościołach spiskich wygłosiła Elż-
bieta Łukuś.
W dnie poprzedzające dwa pierw-
sze koncerty (w soboty 11 i 18 sierp-
nia) dla wszystkich zainteresowa-
nych zostały otwarte kościoły spiskie
w Łapszach Niżnych, Łapszach Wy-
żnych, Kacwinie, Niedzicy, Frydma-
nie, Krempachach oraz Nowej Białej.
Za przewodników służyli wolonta-
riusze zorganizowani przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okoli-
cy: Emilia Nowak i Agnieszka Święty
(w Niedzicy), Beata Magiera z uczenni-
cami (w Kacwinie), Barbara Kowalczyk
(w Łapszach Niżnych), Antoni Kapoł-
ka i Franciszek Payerhin (w Łapszach
Wyżnych), Zofia Łukasz z uczennicami
(w Krempachach), Maria Bednarczyk
(w Nowej Białej) oraz Piotr Wojtaszek
i ksiądz proboszcz Ludwik Węgrzyn
(we Frydmanie). Organizatorzy wyra-
żają wielką wdzięczność dla wyżej wy-
mienionych wolontariuszy, którzy do-
skonale wywiązali się z powierzonego
im zadania. Przez dwa dni „Otwartych
kościołów na Spiszu” przewinęło się
kilkuset turystów.
Artykuł
sponsorowany