background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
24
„Śpisoki” w Tiszaujvaros
W dniach od 15–16 września 2012 r. zespół re-
8
gionalny „Śpisoki” prezentował spiskie dzie-
dzictwo kulturowe na Festiwalu Zupy Rybnej
w Tiszaujvaros.
Członkowie zespołu zostali zaproszeni przez węgier-
ską Polonię. Spotkaliśmy się z wielką gościnnością i życzli-
wością. Oczywiście smakowaliśmy rybną zupę, wielu z po-
śród nas po raz pierwszy. Co niektórzy poznali siłę i moc
papryki. Region północnych Węgier, w okolicach Tiszaujva-
ros charakteryzuje się dużym bogactwem. Występują wody
termalne, rosną winogrona, oraz plantacje dyni, kukurydzy
i słonecznika.
Zespół nasz uczestniczył też we mszy świętej. Na zakoń-
czenie zaśpiewał piosenki religijne, szczególnie podobała
się Barka. W kościele spotkaliśmy też polski akcent. Boczny
drewniany ołtarz przedstawiał Jezusa Miłosiernego, siostrę
Faustynę i sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie.
Pragniemy wyrazić podziękowania Pani Joli, Andrei
i Panu Józefowi za miłe przyjęcie i wielkie serce.
/EŁ/
ZAPOWIEDŹ
„Pola Nadziei”
po raz trzeci na Spiszu
Fundacja im. Adama Worwy po raz trzeci organizu-
je na Podhalu i na Spiszu akcję „Pola nadziei” włączając
się w działania jakie od lat dzieją się wielu miastach Pol-
ski. Efektem jest skuteczna, bo bezpośrednia pomoc cho-
rym i cierpiącym również z naszej okolicy. Coraz więcej też
rozkwita wiosną żonkili, szczególnie widoczne są one przy
szkołach i parafiach, które włączyły się do akcji. Każdy taki
żonkil to znak, że ktoś przez tak mały gest pomógł, oka-
zał dobre serce i że solidaryzuje się z cierpiącymi. A zebra-
ne przez fundację pieniądze pozwalają na zakup i utrzyma-
nie potrzebnego sprzętu dla chorych takiego jak np. łóżka,
materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu. Sprzętu
przybywa, ale przybywa potrzebujących i coraz bardziej real-
ne staje się powstanie hospicjum stacjonarnego w Ludźmie-
rzu o co stara się też nowotarska fundacja.
Zachęcamy gorąco do włączenia się do akcji, szkoły, in-
stytucje, osoby prywatne, bo żonkile posadzone teraz za-
kwitną wiosną i będą znakiem nadziei, że życie trwa dalej
… mimo śmierci …
Zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji
www.fundacja.worwa.pl
Sadzenie żonkili w Łapszach Niżnych
f
ot. B
. K
ow
alczyk
Fakty
Na Spiszu