background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
17
Grupa licząca prawie 40 osób była zakwaterowana w Domu Wczasowym
KINGA w Kacwinie. Po 15 godzinnej podróży, rozkwaterowaniu się i śniadaniu
od razu wyruszyli w kierunku Zakopanego, by odwiedzić Dolinę Kościeliską i Ja-
skinię Mroźną. W niedzielę o godz. 8.00 wileński chór uświetnił mszę świętą
w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kacwinie. Następnie grupa miała zapla-
nowany spływ Przełomem Dunajca i wejście na Trzy Korony, ale niestety z wy-
padu w góry zrezygnowano ze względu na niesprzyjającą pogodę, ale ze spływu
tratwami całość grupy była bardzo zadowolona. Wieczorem odbyła się kolejna
i bardzo atrakcyjna część pobytu w Kacwinie, a mianowicie ognisko połączone
z przeprowadzoną prelekcją na temat naszego regionu, a później muzykowanie
w wykonaniu rodzinnej kapeli Wojtka Boguckiego.
Poniedziałek był dniem zarezerwowanym również na wyprawę w góry, a do-
kładniej do Morskiego Oka. Ostatni dzień pobytu młodzież spędziła na miej-
scu udając się pieszo do Niedzicy w celu zwiedzenia Zamku Dunajec, ruin zam-
ku w Czorsztynie przepływając w obie strony gondolami, a także pospacerować
po koronie zapory.
Grupa z Wilna była bardzo zadowolona z pobytu w pięknym zakątku Polski,
ze zrealizowanego planu zwiedzania, jak również z pomocy właścicieli przy or-
ganizacji wyjazdu. Ludzie zza wschodniej granicy są niezmiernie mili, otwarci,
uśmiechnięci.
tekst i foto Magdalena Dziwisz
„Ś
piewające
R
afałki
z
w
ilna
z
wizytą
w
k
acwinie
na
S
piSzu
Pod koniec lipca (28–31.07.2012) gościł na Spiszu dziecięco-
8
młodzieżowy chór „Śpiewające Rafałki” z Wilna. Grupę tą moż-
na nazwać owocem wyjazdu LGD z Łapsz Niżnych w weekend
majowy na tereny Podlasia i Litwy, gdzie skutecznie zadziałała
reklama regionu i turystyki uprawianej na Spiszu.
W czwartek w kościele p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Jabłonce od-
prawiona została msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem ks.
Biskupa Jana Szkodonia. Po mszy od-
był się koncert organowy w wykona-
niu Andrzeja Łuki. O godz.18 otwarto
i poświęcono Orawskie Centrum Zdro-
wia w Jabłonce, po czym nastąpiło uro-
czyste otwarcie I Światowego Zjazdu
Orawian i odsłonięcie obelisku przed
Urzędem Gminy upamiętniającego
I Światowy Zjazd Orawian Tę chwilę
uświetnił koncert połączonych orkiestr
dętych na placu przed urzędem. Wy-
stąpią orkiestry dęte z gmin: Jabłon-
ka, Lipnica Wielka oraz miast partner-
skich: Trstená (SK), Nagymányok (H),
Wolbórz (PL) i Tvrdošín (SK). Po kon-
cercie orkiestr w Orawskim Centrum
Kultury w Jabłonce nastąpiło powita-
nie gości i okolicznościowe przemówie-
nia, zaś wieczorem uczestnicy Zjazdu
mogli obejrzeć widowisko „Co mnie tak
dzierzy przy tobie Orawo”
. Wystąpiły też
orawskie zespoły: Orawa z Chicago,
Skalniok z Zubrzycy Górnej, Rombań
z Chyżnego, Małe Podhale z Jabłonki,
Orawiacy z Lipnicy Wielkiej, Orawia-
nie z Lipnicy Wielkiej – Przywarówka,
Serdocki z Podszkla, zespół z Podwil-
ka przy Towarzystwie Słowaków w Pol-
sce, Orawska Grupa Teatralna, muzyki:
Trombity Haniaczyków, Hajduki z Zu-
brzycy Dolnej, Iskierecki z Zubrzycy
Dolnej, Wolorze z Lipnicy Wielkiej,
Żurków z Chicago, Shylec z Lipnicy
Małej, Orawskie heligonki z Jabłon-
ki oraz muzyki z Orawki, Jabłonki
i Podszkla.
red.
I Ś
wIatowy
Z
jaZd
 
o
rawIan
„Orawskim przemarszem”
8
uczestników spotkania spod
Urzędu Gminy do kościo-
ła w Jabłonce, rozpoczął się
I Światowy Zjazd Orawian,
(19–22.07.2012 r.)
Fakty
Na Spiszu