background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
25
Zawody te niosą ze sobą symboli-
kę tradycji zapoczątkowanej blisko 90
lat temu, bowiem to właśnie z Litwin-
ki odbywały się jedne z pierwszych
startów szybowców. Góra z pięknymi
widokami na Tatry, Gorce i wieś Biał-
kę Tatrzańską potrafi odstraszyć nie-
jednego amatora szybowania minia-
turowymi statkami powietrznymi.
To za sprawą przepaści, która rozcią-
ga się na zachodnim zboczu – miej-
scu gdzie właśnie podczas mocnego
zachodniego wiatru panują najlepsze
warunki do latania.
W zawodach wzięło udział łącz-
nie 13 śmiałków z południowej Polski,
m.in: z Krakowa, Nowego Targu i
VII Zawody modeli makiet zdalnie
sterowanych – Czarna Góra
W dniach 25–26 sierpnia we wsi Czarna Góra, na szczycie góry
8
o tej samej nazwie, ostatnio zwanej też Litwinką, po raz VII odby-
ły się zawody modeli makiet szybowców zdalnie sterowanych.
Nowego Sącza. Nowy Targ reprezento-
wało aż 4 zawodników z czego 3 to re-
prezentanci Aeroklubu Nowy Targ. So-
bota upłynęła w znakomitej pogodzie
ku zaskoczeniu nawet samego orga-
nizatora, który zachodni wiatr docho-
dzący w porywach do 20 m/s skomen-
tował słowami – „odkąd organizuję te
zawody to nie pamiętam aby warun-
ki były tak dobre!” Sami zawodnicy,
wśród których byli prawdziwi zboczo-
wi wyjadacze również zgodnie przyzna-
ją, że to najlepsze warunki z jakimi się
spotykają. W związku z tym w pierw-
szym dniu udało się rozegrać 5 serii
lotów w obu klasach – do 3 metrów
rozpiętości i powyżej 3 m. Klasyfikacja
punktowa różniła się od siebie mini-
malnie bowiem każdy z zawodników
miał wylatany maksymalny czas. Prze-
wagę można było zyskiwać jedynie cel-
nym lądowaniem
Niestety niedzielne prognozy pogo-
dy odstraszyły większość przyjezdnych
zawodników. Broni nie złożyli jednak
Nowotarżanie i Tomasz Kosecki z No-
wego Sącza. Po rozegranych kolejkach
w niedzielę (2 w klasie powyżej 3m, i 1
poniżej 3m) nastąpiły zmiany w pro-
wadzeniu, chociaż niektórzy utrzymali
podium od soboty. Jakub Świst awan-
sował w klasie do 3 metrów z 2 miej-
sca na 1, Wojciech Adamowski z 3 na 2,
a na 3cie miejsce wskoczył Gracjan To-
miak. Z kolei w klasie powyżej 3m lide-
rem był przez oba dni Tomasz Kosecki,
drugie miejsce wywalczył Jakub Świst,
a 3cie obronił Jakub Chudoba.
W locie i pokazie statycznym moż-
na było oglądać takie szybowce jak Di-
scus, MDM-1 FOX, Swift S-1, SZD-30
Pirat, SZD-51 Junior, IS-B Komar, Pi-
latus B4, DG 800, SZD-24 Foka, ASW-
28 a nawet makietę szybowca desan-
towego Luftwaffe z czasów II Wojny
Światowej – DFS-230.
Wyniki: Klasa do 3 metrów rozpię-
tości: 1. Jakub Świst (Nowy Targ); 2.
Wojciech Adamowski (Nowy Targ);
3. Gracjan Tomiak (Nowy Targ). Kla-
sa powyżej 3 metrów rozpiętości:
1.
Tomasz Kosecki (Nowy Sącz); 2. Jakub
Świst (Nowy Targ); 3. Jakub Chudoba
(Nowy Targ).
Organizatorem zawodów był Po-
wiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Nowym Targu oraz Gmina Bukowi-
na Tatrzańska.
tekst i foto: Aeroklub Nowy Targ
Organizator Tadeusz Wiśniowski
w towarzystwie Stanisława Łukaszczyka
wójta gminy Bukowina Tatrzańska
Nagrodzeni w kategorii szybowców do 3 m: (od lewej) Gracjan Tomiak, Jakub Świst
oraz Wojciech Adamowski, po prawej dyrektor MDK w Nowym Targu – Mieczysław Grzybek
Sport
Na Spiszu
VII Zawody modeli makiet zdalnie
sterowanych – Czarna Góra