background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
20
Po wysłuchaniu mszy św. w ko-
ściele parafialnym, odprawionej przez
prodziekana, proboszcza parafii Łap-
sze Wyżne, księdza Czesława Hałgasa,
uczestnicy, w zwartym szyku przybyli
do remizy strażackiej.
Prezes OSP Zdzisław Skorupka
przyjął raport komendanta OSP i za-
prosił gości honorowych na trybunę.
Nastąpiło podniesienie flagi państwo-
wej, otwarcie uroczystości i powita-
nie gości, których nazwiska i funk-
cje wymieniono w liście uczestników
obchodów.
Prezes OSP Zdzisław Skorupka
zapoznał uczestników ze 100.letnią
historią OSP w Łapszach Wyżnych.
Powiedział, że jest to dla nas wyjątko-
wa uroczystość, bowiem dotyczy bez-
pośrednio naszej historii, ludzi i dru-
hów, którzy tworzyli ją mozolną pracą,
poświęceniem i radością przez ostat-
nie 100 lat, w myśl strażackiego hasła:
BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA
POŻYTEK
Historia OSP
w Łapszach Wyżnych
Ochotnicza Straż Pożarna w Łap-
szach Wyżnych została założona
w 1912 roku, pod rządami austro- wę-
gierskimi. W okresie pierwszej wojny
światowej Straż Ogniowa formalnie
nie istniała. Pisemny dokument doty-
czący wznowienia działalności, z roku
1928, znajduje się w Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Targu.
Pierwszym komendantem straży
był Jan Ziemian. W 1913 roku miesz-
kańcy wsi zakupili dla Straży Ogniowej
sikawkę ręczną, którą do pożaru do-
wożono zaprzęgiem konnym. Sikaw-
kę tę posiadamy do dnia dzisiejszego
jako dowód i potwierdzenie powstania
Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych
przed pierwszą wojną światową.
Od 1928 roku prezesem OSP był
ówczesny nauczyciel, działacz i dyrek-
tor szkoły podstawowej w Łapszach
Wyżnych, Jan Pluciński a komendan-
tem był Augustyn Bryja. Za prezesu-
ry Edwarda Payerhina, w roku 1930
miejscowa ludność ufundowała dla
OSP pierwszy sztandar. Komendan-
tem wówczas był Dominik Biziak.
W latach 1919- 1945 pożary w Łap-
szach Wyżnych wybuchały trzykrotnie.
W 1919 r. pożar strawił niemal całą,
drewnianą zabudowę wsi. W 1943 r.
spłonęła 1/3 wsi, a w czasie działań
wojennych w styczniu 1945 r. Niem-
cy podpalili dachy drewnianych do-
mów w celu zamaskowania stanowisk
artyleryjskich usytuowanych w górnej
części wsi. Spłonęło wiele zabudowań
gospodarskich i domów mieszkalnych.
Gruba warstwa śniegu na dachach bu-
dynków zapobiegała gwałtownemu
rozprzestrzenianiu się ognia na całą
wieś.
W 1948 r. staraniem Augustyna
Bryji, Dominika Biziaka i sołtysa wsi
Dominika Jadamca, OSP otrzymu-
je z demobilu angielską motopompę
„STANDARD”. Kolejną motopompę
strażacy pozyskują w 1962r. W tym
samym roku rozpoczęto starania o bu-
dowę remizy strażackiej. Wykupiono
działkę i zaczęto gromadzić materiały
budowlane. Budowa ruszyła w 1965 r.
i trwała do roku 1971.
W 1967 r..funkcję komendanta
objął Seweryn Krzysik a prezesa Do-
minik Biziak. W roku 1970 komen-
dantem został Paweł Gryglak, który
pełnił tę funkcję do 1983, a prezesem
w tym czasie był Józef Krzysik. Ich sta-
raniem w 1972 zakupiono motopompę
typu M- 800.
W 1973 roku Komenda Rejonowa
Straży Pożarnej w Nowym Targu prze-
kazała naszej OSP samochód pożarni-
czy STAR 20, który posiadamy do dnia
dzisiejszego.
W 1983 r. naczelnikiem straży zo-
staje Józef Mazurek, pełniąc tę funkcję
do 2006 r. Obecnie jest naczelnikiem
honorowym. Funkcję prezesa do roku
STULECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ i POŚWIĘCENIE
SAMOCHODU STRAŻACKIEGO
w ŁAPSZACH WYŻNYCH
w dniu 12.08.2012 r.
Uroczystość obchodu 100-lecia założenia Ochotniczej Straży Po-
8
żarnej i poświęcenia samochodu strażackiego zorganizowano
w remizie strażackiej w Łapszach Wyżnych.
Fakty
Na Spiszu