background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
23
Uczestniczyli w nim delegaci członków Związku Euro-
region „Tatry” oraz zaproszeni goście: Wicekonsul Gene-
ralny Republiki Słowackiej w Krakowie Tomasz Kašaj, Se-
nator Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Stanisław
Hodorowicz, Wiceburmistrz Miasta Nowy Targ Eugeniusz
Zajączkowski, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej Piotr Cebulski, Prezes Nowotarskiej Izby
Gospodarczej Marek Teper, Kierownik Wspólnego Sekreta-
riatu Technicznego w Krakowie Grzegorz Gołda. W spotka-
niu udział wzięli także Honorowi Członkowie Euroregionu
„Tatry”: Wendelin Haber, Czesław Borowicz, Olga Marhuli-
kova, Antoni Nowak, Jan Skupin i dr Bogdan Wrzochalski
oraz goście ze Słowacji.
Kongres jednogłośnie przyjął uchwałę o przystąpieniu
Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Dzięki utworzeniu Ugrupowania polsko-słowac-
ka współpraca transgraniczna będzie realizowana na wyż-
szym poziomie formalnym, prawnym, merytorycznym
i instytucjonalnym. Pozwoli to przezwyciężać bariery, na ja-
kie dotychczas napotykają polsko-słowackie przedsięwzięcia
i wspólnie rozwiązywać problemy społeczności pogranicza.
EUWT TATRY będzie przede wszystkim narzędziem służą-
cym jego założycielom, czyli Związkowi Euroregion „Tatry”
z polskiej strony i Združeniu Region „Tatry” ze słowackiej
strony, a tym samym samorządom członkowskim obu sto-
warzyszeń, do absorpcji środków unijnych w większym niż
dotychczas zakresie.
Uchwała podjęta została w szczególnym momencie –
w sierpniu minęło bowiem 18 lat działalności Euroregionu
„Tatry”. Przypomniała o tym multimedialna retrospektyw-
na prezentacja, będąca podsumowaniem dotychczasowych
działań i przedsięwzięć Euroregionu „Tatry”.
W uhonorowaniu zasług na rzecz rozwoju polsko-sło-
wackiej współpracy oraz działalności na rzecz społeczności
lokalnej Pan Wendelin Haber – Przewodniczący Rady Związ-
ku Euroregion „Tatry” w latach 1994–2011, Honorowy
Członek i Prezesem Euroregionu „Tatry” odznaczony został
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu
Prezydenta wręczył Wicewojewoda Małopolski Andrzej Ha-
rężlak. Wendelin Haber wzruszony odznaczeniem podzięko-
wał wszystkim za lata wspólnej pracy, a także rodzinie która
obecna była na uroczystości, za cierpliwość i wyrozumiałość
podczas pełnienia społecznych obowiązków. Wspierali mnie
zawsze i są ze mną dzisiaj – powiedział.
Nadzwyczajny Kongres Związku
Euroregion „Tatry” A.D. 2012
W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym
8
Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”.
Pośród składających gratulacje był znany dyploma-
ta dr Marek Wrzochalski, który przypomniał że Wendelin
Haber jest spadkobiercą i kontynuatorem patriotycznych
rodzinnych tradycji: jego ojciec (o tym samym imieniu) był
spiskim działaczem plebiscytowym, inspektorem szkolnym
i łapszańskim wójtem w II Rzeczypospolitej. Wuj, profesor
Józef Wiśmierski, zginął zamordowany przez słowacką
bojówkę w Spiskiej Starej Wsi podczas akcji plebiscytowej
w 1920 r. Redakcja gazety Na Spiszu i zarząd Związku Pol-
skiego Spisza przyłącza się do tych wszystkich gratulacji.
W siedzibie Euroregionu odznaczone zostały jeszcze
trzy osoby. M.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski przyznano Janowi Kacwinowi za wybitne zasługi dla nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kom-
batancką i społeczną. Jan Marian Kacwin, prezes Oddziału
Nowotarskiego Światowego Związku Żołnierzy AK nie do-
czekał tego odznaczenia, zmarł bowiem w listopadzie ub.
roku w wieku 84 lat. W jego imieniu order odebrała córka.
Obrady Kongresu, które jako przewodniczący prowadził
Edward Tybor z Jurgowa, zakończyło ogłoszenie Konkursu
o Nagrodę im. Petra Buriana dla najlepiej współpracujących
samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji
działających na obszarze Euroregionu „Tatry”.
Więcej na http://www.euroregion-tatry.eu
f
ot. G. B
ar
anowska
Wendelin Haber – honorowy prezes Euroregionu „Tatry”
Fakty
Na Spiszu