background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
18
Organizatorami tej corocznej imprezy byli: Gminny
Ośrodek Kultury w Niedzicy, Urząd Gminy w Łapszach Niż-
nych, Sołectwo w Łapszach Wyżnych, Szkoła Podstawowa
w Łapszach Wyżnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach
Wyżnych.
Dożynki rozpoczęto uroczystą mszą dożynkową. Konce-
lebrowaną mszę odprawili: Ks. proboszcz parafii Łapsze Wy-
żne Czesław Hałgas oraz wikariusz Mariusz Domaradzki.
W homilii ks. proboszcz podkreślił wielki wysiłek rolni-
ków pracujących na roli oraz zwrócił uwagę, że rolnicy po-
winni z dumą podkreślać, że są rolnikami i nie wstydzą się
swojego zawodu.
Orkiestra Dęta z Łapsz Wyżnych zapoczątkowała re-
alizację bogatego programu przewidzianego na ten dzień.
Gospodarze dożynek przywitali Gości i ogłosili prezentację
wieńców dożynkowych. Wieńce obejrzała i oceniła Komi-
sja Dożynkowa z siedmiu miejscowości Gminy Łapsze Niż-
ne w składzie: Helena Klimczak – przewodnicząca, człon-
kowie – Barbara Stanek, Zofia Bandyk, Henryk Janeczek,
Zdzisław Majerczak, Magdalena Wenit, Danuta Krzysik,
Maria Pawlica.
Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia
oraz nagrody pieniężne
I miejsce i nagrodę rzeczową na kwotę 1 000 zł otrzy-
mało Sołectwo Łapsze Niżne
II miejsce i nagrodę rzeczową na kwotę 800 zł otrzyma-
ło Sołectwo Kacwin
III miejsce i nagrodę rzeczową na kwotę 600 zł otrzy-
mało Sołectwo Trybsz
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe w wysokości 300 zł
otrzymali:
Sołectwo i Szkoła Podstawowa Łapsze Wyżne, Zespół
Regionalny „Czardasz”
Niedzica, Rada Rodziców
z Frydmana, Szkoła Pod-
stawowa Łapszanka
Komisja wyraziła
uznanie dla wszystkich
wykonawców wieńców
dożynkowych za włożo-
ny trud, pomysłowość,
precyzję i ogólny wyraz
artystyczny prezento-
wanych wieńców.
Wszystkie uczest-
niczące grupy wieńco-
we otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody
pieniężne ufundowa-
ne przez Wójta Gminy
Łapsze Niżne i Gminny
Ośrodek Kultury w Łap-
szach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
Konkurs Na najbardziej zadbane obejście w Gminie Łap-
sze Niżne- miał na celu poprawę estetycznego wyglądu wsi
w całej gminie. Powołana Komisja Konkursowa w składzie:
Helena Klimczak – przewodnicząca, członkowie: Genowefa
Kaczmarczyk, Zofia Bandyk, Jan Noworolski, Henryk Jane-
czek dokonała lustracji wszystkich zagród i nagrodziła: Sta-
nek Krystynę i Tadeusza z Falsztyna, Kłobuch Małgorzatę
i Zbigniewa z Frydmana, Kubasek Marię z Kacwina, Gela-
tę Helenę i Franciszka z Łapszanki, Kapołkę Marię i Józe-
fa z Łapsz Niżnych, Kołodziej Annę i Andrzeja z Łapsz Wy-
żnych, Broda Helenę i Stanisława z Niedzicy, Gąskę Irenę
i Zygmunta z Niedzicy, Sarnę Ełżbietę i Janusza z Trybsza
Komisja wyróżniła: Horniczak Marię i Andrzeja z Falsz-
tyna, Turkot Józefę i Alberta z Frydmana, Pacygę Danutę
GMiNNE DoŻYNki
połączone
z poŻEGNaNiEM Lata
W tym roku Gminne Dożynki połączone z Po-
8
żegnaniem Lata odbyły się w dniu 9.09. 2012
w amfiteatrze przy ulicy Widokowej w Łap-
szach Wyżnych.
Fakty
Na Spiszu