background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
15
inicjatyw społeczno – kulturalnych, na-
ukowych i sportowych a także inicjo-
wanie własnych projektów, służących
przede wszystkim integracji lokalnej
społeczności.
To tutaj zrodziło się wiele po-
mysłów, których celem była przede
wszystkim promocja zbiorników i ich
okolic. Niektóre z nich; jak zimowe
zawody narciarskie o Puchar Prezesa
ZEW Niedzica S.A., czy letnie regaty
o Zieloną Wstęgę Jeziora Czorsztyń-
skiego realizowane są od szeregu lat,
skupiając z roku na rok coraz szersze
grono uczestników – nie tylko miesz-
kańców ale i turystów.
Z myślą o turystach uruchomio-
no również przy Spółce Centrum Tu-
rystyki i Rekreacji Niedzica.pl (www.
niedzica.pl), którego zaletą jest nie
tylko wyjątkowa lokalizacja, w samym
sercu urokliwych Pienin ale także bo-
gata oferta, dostosowana dla klientów
o różnych wymaganiach. Baza nocle-
gowo-żywieniowa CTiR Niedzica.pl,
dysponująca 209 miejscami noclego-
wymi wraz z atrakcyjnym zapleczem
rekreacyjno-sportowym zaprasza go-
ści na wypoczynek przez cały rok.
Leszek Bajorek, Anna Sinko
Fot. z arch. ZEW Niedzica
Święto
w elektrowni,
i obawy
W tym roku minęło piętna-
8
ście lat funkcjonowania Ze-
społu Elektrowni Wodnych
Niedzica S.A. Uroczystość,
która odbyła się w Dwor-
ku Gościnnym w Szczawni-
cy, zaszczycili przedstawi-
ciele władz państwowych
i samorządowych. Tam też
odbyła się ceremonia odzna-
czenia zasłużonych pracow-
ników branży energetycznej
i turystycznej.
Medalami złotymi za długolet-
nią służbę w branży energetycznej od-
znaczeni zostali: Zofia Hryc i Bożena
Szejdewik, srebrnymi: Leszek Bajorek,
Małgorzata Chmiel, Arkadiusz Czar-
necki, Janina Gabryś, Andrzej Hor-
niczak, Jolanta Milaniak, Ireneusz
Szram, brązowymi: Piotr Fuks, Janusz
Kubasiak, Tadeusz Modrzewski. Od-
znaczenia w imieniu prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wręczył wicewo-
jewoda Andrzej Harężlak, a w imieniu
ZEW, prezes Grzegorz Podlewski.
Na ręce prezesa ZEW podziękowa-
nia za wieloletnią współpracę, pomoc
lokalnym organizacjom pozarządo-
wym, także promowanie tego pięk-
nego zakątka Pienin, Spisza i Podhala
złożyli: przewodniczący Rady Powia-
tu, Jan Krzak, burmistrzowie Marek
Fryźlewicz i Grzegorz Niezgoda, wój-
towie Jan Smarduch, Paweł Dziuban,
Stanisław Gawęda oraz przedstawicie-
le Skarbu Państwa, Pienińskiego Parku
Narodowego, GOPR, branży energe-
tycznej, wyższych uczelni i gospodar-
ki wodnej.
Uroczystość uświetnił występ ze-
społu Śląsk, który owacyjnie, na sto-
jąco był oklaskiwany przez zaproszo-
nych gości. Imprezę prowadzili:
Występ zespołu „Śląsk”
Zasłużeni pracownicy branży energetycznej i turystycznej
f
ot. E. Łukuś
f
ot. E. Łukuś
Fakty
Na Spiszu