background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
6
kardynała Józefa Glempa Wielkim
Przeorem i utworzono zwierzchnic-
two bożogrobców w Polsce. W marcu
1996 r. odbyła się w Warszawie pierw-
sza polska uroczystość inwestytury,
czyli przyjęcia do Zakonu osób du-
chownych, kawalerów i dam. Polskim
zwierzchnikiem Zakonu został profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego Je-
rzy Wojtczak-Szyszkowski. Obecnie
zwierzchnikiem Zakonu jest Kawaler
Komandor Karol Bolesław Szlenkier.
Sekretarzem Zakonu jest Kawaler Sła-
womir Ciołek-Czarnecki – częsty gość
w łapszańskiej parafii. Niektórzy pol-
scy członkowie zakonu to m.in.: abp
Sławoj Leszek Głódź, prof. Zbigniew
Jacyna-Onyszkiewicz, abp Józef Ko-
walczyk, Jerzy Kropiwnicki, abp Hen-
ryk Muszyński, bp Tadeusz Płoski, abp
Damian Zimoń. W tym elitarnym Za-
konie jest ok. 147 Polaków.
Obecnie zakon jest stowarzysze-
niem duchownych i świeckich, nie
związanych ślubami zakonnymi, działa
w 40 krajach, a jego wielkim mistrzem
jest od 2011r. abp Edwin Frederick
O’Brien. Zakon wspomaga chrześcijan
w Ziemi Świętej, utrzymuje i prowadzi
tam blisko 100 szkół podstawowych
i zawodowych, do których uczęszcza-
ją dzieci niezależnie od pochodzenia
i wyznawanej wiary. Jego członkowie
szerzą kult męki i zmartwychwsta-
nia Chrystusa oraz są obrońcami pu-
stego Bożego Grobu w każdym czasie,
o czym przypominają: krzyż jerozo-
limski na stroju zakonnym, symboli-
zujący pięć ran Chrystusa, wizerunek
zmartwychwstałego Chrystusa na cho-
rągwi Zakonu, a także rytuał pasowa-
nia na rycerza z wykorzystaniem mie-
cza i rycerskich ostróg. Członkami
wspólnoty Bożogrobców nie mogą być
osoby przynależące do instytucji, or-
ganizacji lub stowarzyszeń, których
charakter byłby przeciwny nauczaniu
Kościoła katolickiego. Zakon tworzą
kawalerowie i damy w trzech klasach
oraz w czterech stopniach: I. klasa ka-
walerów naszyjnika i dam naszyjnika,
II. klasa kawalerów: kawaler wielkie-
go krzyża, komandor z gwiazdą, ko-
mandor, kawaler; III. klasa dam: dama
wielkiego krzyża, dama komandor
z gwiazdą, dama komandor, dama. Nominacje czy promocje są w wyłącznej ge-
stii Wielkiego Mistrza i dokonują się podczas obrzędu Inwestytury sprawowanej
w ramach Mszy Świętej. Naczelną władzę w Zakonie tworzą: Wielki Mistrz – mia-
nowany przez Ojca Świętego członek kolegium kardynalskiego, Wielki Przeor –
aktualnie urzędujący Patriarcha Jerozolimy, oraz Wielkie Magisterium, którego
członków mianuje Wielki Mistrz. Urzędem, który kieruje Zakonem jest urząd Ge-
neralnego Gubernatora, sprawowany przez osobę świecką. Pomocniczą rolę pełni
Konsulta, rodzaj parlamentu, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszyst-
kich Zwierzchnictw zakonu z całego świata, aktualnie około 100 osób. Obecnie
Zakon Rycerski Bożego Grobu w Jerozolimie liczy 47 zwierzchnictw i delegatur.
Działają one w 27 państwach świata np. w Kanadzie i w USA, w Ameryce Łaciń-
skiej i Australii oraz na Filipinach i na Tajwanie. Do zakonu należy ponad 19 tys.
kawalerów i dam.
W 1313 roku Bożogrobcy przybyli do parafii w Łapszach Niżnych i przez ko-
lejne dziesiątki lat wpływali na ich historię, ale to już inna historia.
Barbara Kowalczyk
opracowano na podstawie:
„Bożogrobcy w Polsce – krótki zarys dziejów i stan obecny” prof. dr hab. Henryk Gapsk
f
ot. J
. K
ow
alczyk
f
ot. J
. K
ow
alczyk
Historia
Na Spiszu