background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
12
Na spotkaniu poruszone zostały tematy z zakresu Po-
mocy Społecznej a więc między innymi sprawa zwiększe-
nia odpisu dotacji na funkcjonowanie Opieki Społecznej.
Uczestnicy spotkania rozmawiali również o zapisach
ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (spra-
wa środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej) a także o
ustawie o przemo-
cy w rodzinie, czyli o istniejącym problemie ze środkami fi-
nansowymi na zatrudnianie asystentów w rodzinie. Z zakre-
su Opieki Społecznej poruszony został także problem dotacji
na zadanie „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowo-
tarskiego rozmawiali także o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o wykorzystaniu potencjału turystyczne-
go gmin z terenu powiatu nowotarskiego.
Ważnym punktem spotkania były rozmowy na temat
problemów związanych z
prywatyzacją Zespołu Elek-
trowni Wodnych w Niedzicy a zwłaszcza z uregulowa-
niem własności gruntów wokół Jeziora Czorsztyńskie-
go. Spotkanie w tym punkcie okazało się bardzo owocne,
gdyż wójtowie oraz starosta nowotarski jasno po raz ko-
lejny przedstawili Wojewodzie oczekiwania i obawy samo-
rządów w związku z rozpoczętym procesem prywatyzacji
ZEW Niedzica. Jednoznacznie samorządowcy podkreślili,
iż zakres prywatyzacji powinien ulec zmianie i ograniczyć
się tylko do składników materialnych służących produkcji
energii a nie powinien obejmować działek, co do których nie
ma uregulowanego prawa własności. Takie stanowisko sa-
morządowców było przedmiotem rozmów w Ministerstwie
Skarbu w zeszłym roku oraz zostało powielone w wielu wy-
stąpieniach pisemnych włodarzy gmin i starosty do Mini-
stra Skarbu. Wójt Gminy Łapsze Niżne postawił problem
dotyczący przyszłości pracowników spółki energetycznej
oraz zaplecza turystycznego, oraz jakie negatywne skut-
ki mogą nastąpić we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych dla gmin. Postawiony pro-
blem wciąż nie znajduje odpowiedzi, w związku z faktem, iż
samorządy nie znają szczegółów negocjacyjnych Minister-
stwa z oferentem.
Ostatnim tematem obrad było usuwanie skutków po-
wodziowych (zmiana zapisu wytycznych usuwania skutków
powodzi), sprawa regulacji koryt rzek i potoków w ramach
działań przeciwpowodziowych a także postawa Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Związku
Wędkarskiego wobec tejże problematyki.
M. Kuruc
Spotkanie samorządowców
z wojewodą
18 lipca w Hotelu Pieniny w Niedzicy odby-
8
ło się spotkanie Wojewody Małopolskiego
Pana Jerzego Millera z Wójtami Gmin, Bur-
mistrzami Miast oraz ze Starostą Powiatu
Nowotarskiego
Na scenie było barwnie i kolorowo za sprawą regional-
nych zespołów, które prezentowały spiskie melodie i tańce.
W tym roku mocny był akcent węgierski. Zaprezentowały
się aż trzy zespoły z tego kraju: „Hencida” z Budapesztu,
„Bogdvavogyi i „Derenka Polska” z północnej części Węgier.
Widz mógł znaleźć wiele podobieństw w spiskiej i madziar-
skiej muzyce. Niewątpliwie takim łącznikiem obu kultur
były ogniste czardasze. Dodatkowo można było posmako-
wać spiskiego jadła, przygotowanego przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Niedzicy oraz węgierskich win.
W tegorocznej Śpiskiej Watrze zaprezentowały się na-
stępujące zespoły, działające na terenie polskiego Spisza:
„Honaj” z Dursztyna, „Hajduki” z Łapsz Wyżnych, „Tryb-
skie Dzieci” z Trybsza, „Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych,
„Śpisoki” z Gimnazjum w Łapszach Niżnych, „Frydmania-
nie” z Frydmana, „Dunajec” z Niedzicy, „Ciardasie” z Czarnej
Góry, „Cepelia Podhale – Grupa Spiska” z Jurgowa i „Czar-
dasz” z Niedzicy. Konferansjerkę prowadziło dwóch Śpiso-
ków: Jan Budz z Czarnej Góry oraz Józef Kapołka z Łapsz
Niżnych.
/EŁ/
Śpisko Watra
Jak co roku w pierwszą niedzielę lipca pod
8
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niedzicy za-
płonęła watra. Otwarcia letniego przeglądu
spiskiego folkloru dokonał gospodarz gminy
Łapsze Niżne, Paweł Dziuban i Pani dyrektor
GOK Krystyna Milaniak.
f
ot. D
. Mi
laniak
Fakty
Na Spiszu