background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
21
2001 pełnił Jan Kiedziuch., obecnie
jest prezesem honorowym.
W 1983 r. staraniem Zarządu OSP,
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
w Nowym Targu przekazała naszej
OSP motopompę typu PO-5.
W 1993 r. z inicjatywy Romana
Stańczaka, Stefana Kiedziucha, Jana
Gryglaka, Zarządu OSP, mieszkań-
cy wsi zakupili fabrycznie nowy sa-
mochód pożarniczy STAR 244, który
służy nam do dzisiaj. Środki na zakup
pozyskano ze wspólnoty urbarialnej
URBAR, mieszkańców wsi oraz Urzę-
du Gminy Łapsze Niżne.
Za prezesury Jana Kiedziucha
w latach 1994 – 1998, z inicjatywy
ówczesnego radnego mgr Franciszka
Payerhina, popartej przez wójta gmi-
ny mgr inż. Wendelina Habera oraz
Zarządu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Łapszach
Niżnych, strażacy wykonali remont już
znacznie zniszczonej remizy, wykona-
no sanitariaty, kuchnię, doprowadzo-
no wodę oraz zmieniono ogrzewanie
z węglowego na elektryczne.
W latach 2001 – 2003 funkcję pre-
zesa pełnił Jan Sołtys, który przed-
wcześnie zmarł. W latach 2003 – 2006
funkcję prezesa sprawował Andrzej
Sołtys.
W tych latach „czerwony kur” za-
piał pięciokrotnie. Największy pożar
był w 2003 roku Na Brzegu, ale dzię-
ki sprawnej akcji strażaków naszej i są-
siednich miejscowości oraz dobremu
wyposażeniu, udało się ugasić pożar,
ratując budynki mieszkalne.
W 2005 r. Zarząd OSP wraz ze spo-
łecznością wiejską wyszli z inicjatywą
ufundowania dla OSP nowego sztanda-
ru, który wykonano i oddano do użytku
w tym samym roku. Fundatorami
1/Edward Siarka- Poseł na Sejm,
Prezes
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
2/Przemysław Szkarłat Członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego
3/Mariusz Łaciak, Stanisław Galica
Komendanci Powiatowi PSP
4/Jan Kuczkowicz Prezes Zarządu
Oddz.Powiat.
5/Jan Łapsa Sekretarz Zarządu Oddz.
Powiat.
6/Helena Klimczak Przewodnicząca
Rady Gminy Łapsze Niżne
7/Paweł Dziuban Wójt Gminy Łap-
sze Niżne
8/Antoni Sowa Zastępca wójta
gminy
9/Robert Wodziak Sekretarz Gminy
10/Jacek
Jachymiak
Skarbnik
Gminy
11/Bogumił Łojek Prezes Zarządu
Oddz. Gm.
12/Józef
Prelich
Komendant
Gminny
13/Adam Święty Sekretarz Oddziału
Gminnego
14/Antoni Kapołka i Wendelin Haber
– byli Wójtowie Gminy
15/Czesław Hałgas Ksiądz proboszcz
parafii Łapsze Wyżne
16/Beata Kuruc Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łapszach Wyżnych
17/Antoni Sołtys Sołtys wsi Łapsze
Wyżne
18/Jan Kurczak Prezes Urbaru Łapsz
Wyżnych
19/Leszek Zenkner Firma REFLEX
Nowy Sącz
20/Orkiestra dęta OSP Łapsze
Wyżne
21/Delegacje OSP
22/Przybyli Goście
LISTA ODZNACZONYCH
Złote Medale
Za Zasługi dla Pożarnictwa
Wręczali: Edward Siarka
1/Marian Gryglak syn Pawła Stani-
sław Galica
2/Andrzej Sołtys syn Józefa
3/Józef Swoczyk syn Franciszka
4/Jan Sołtys syn Dominika
5/Krzysztof Krzysik syn Jana
Srebrne Medale
Za Zasługi dla Pożarnictwa
Wręczali: Edward Siarka
1/Andrzej Sołtys syn Dominika Sta-
nisław Galica
2/Zdzisław Skorupka syn Adama
3/Sebastian Trzop syn Józefa
4/Dominik Sołtys syn Domonika
5/Jan Sołtys syn Jana
Brązowe Medale Za Zasługi
dla Pożarnictwa
Wręczali: Edward Siarka
1/Paweł Trzop syn Sebastiana Stani-
sław Galica
2/Marek Tomaszkowicz syn Józefa
Odznaki Strażaka Wzorowego
Wręczali: Bogumił Łojek
1/Andrzej Sołtys syn Andrzeja Jan
Łapsa
2/Dariusz Tomaszkowicz syn Józefa
3/Józef Swoczyk syn Romana
4/Czesław Gryglak syn Mariana
5/Tomasz Sołtys syn Marka
6/Adrian Kołodziej syn Franciszka
7/Rafał Tomaszkowicz syn Józefa
8/Krzysztof Brawiak syn Józefa
Okolicznościowe
Statuetki Uznania
Wręczał: Zdzisław Skorupka
1/Jan Kiedziuch syn Jana
2/Stefan Kiedziuch syn Jana
3/Józef Mazurek syn Pawła
4/Dominik Sołtys syn Tomasza
5/Franciszek Krzysik syn Pawła
6/Adam Skorupka syn Andrzeja
7/Jan Krzysik syn Jana
8/Dominik Knutel syn Dominika
Zredagował Franciszek PAYERHIN
Zaproszeni goście na 100-lecie OSP
w Łapszach Wyżnych
Fakty
Na Spiszu