background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
22
byli mieszkańcy wsi, OSP Łapsze Wy-
żne oraz rodacy mieszkający w USA.
W latach 2006 – 2011 prezesem
był Franciszek Krzysik a komendan-
tem Jan Sołtys.
W 2009 r. zostaliśmy wyposażeni
w nowoczesny system selaktywnego
wywoływania z portem wysyłania na-
szym strażakom szybkiego powiada-
miania SMS o zdarzeniach, co uspraw-
niło wyjazdy do pożarów, wypadków
drogowych, klęsk żywiołowych. W roku
2010 zakupiono lekki samochód po-
żarniczy MERCEDES VITO, który dzi-
siaj zostanie przez księdza probosz-
cza Czesława Hałgasa poświęcony.
Środki na zakup samochodu pocho-
dziły ze środków własnych OSP, skła-
dek mieszkańców, składek członkow-
skich druhów strażaków. Ze środków
Urzędu Gminy pozyskano również
nowoczesną motopompę TOHATSU,
za co jesteśmy bardzo wdzięczni Wój-
towi gminy Pawłowi DZIUBANOWI.
Bardzo dziękujemy naszej mło-
dzieży za wstępowanie w szeregi na-
szej OSP.
Obecnie naczelnikiem łapszańskiej
OSP jest Paweł Trzop a prezesem Zdzi-
sław Skorupka. W roku 2011 wykonano
remont i ocieplenie elewacji budynku
remizy oraz wnętrza pomieszczeń, sfi-
nansowanych z budżetu gminy i fun-
duszy pochodzących ze środków Unii
Europejskiej.
Dziękuję zaproszonym gościom,
delegatom OSP sąsiednich miejsco-
wości, mieszkańcom Łapsz Wyżnych
za przybycie na naszą uroczystość.
Dziękuję za wsparcie finansowe
władzom Gminy Łapsze Niżne, na-
szym radnym, sołtysowi wsi, wspólno-
cie urbarialnej URBAR, mieszkańcom
naszej wsi, Rodakom mieszkającym
w USA oraz Związkowi Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej województwa Małopolskiego
a także instytucjom państwowym oraz
osobom prywatnym.
Łapsze Wyżne, 12.08.2012
Zdzisław Skorupka
Fakty
Na Spiszu
Sabałowe Bajania
- pasowano nowych zbójników!
W czasie tegorocznej Sabałowej Nocy do zbójnickiej gromady dołączyli nowi zbójnicy. Są nimi Jan Kotarba ze Zoru na
Słowacji, Andrzej Niedoba z Mostów na czeskim Zaolziu i Józef Górka z polskiego Jurgowa. Miano „Wierchowyj Orlicy”
otrzymały Maria Kuchta, Zofia Budz (członkinie bukowiańskiego amatorskiego zespołu teatralnego im. Pitoraka) oraz mi-
nister rozwoju regionalnego, senator Elżbieta Bieńkowska.
Sabałowe Bajania jak co roku ściągnęły
do samej Bukowiny i okolicy wielu turystów
interesujących się kulturą góralską. Cen-
trum logistyczne, koncepcyjne i aprowiza-
cyjne znajduje się w bukowiańskim Domu
Ludowym. Tu też w biurze dyrektora Bar-
tłomieja Koszarka udało nam się złapać
„na gorącym uczynku” hetmana zbójników
prof. Stanisława Hodorowicza, możecie to
stwierdzić na tytułowej okładce naszej ga-
zety, gdzie uwieczniliśmy historyczny mo-
ment, kiedy harnaś podpisywał „Hetmań-
skie Poświadcynia” dla nowych Zbójników
i Orlic. Ręka trochę mu się trzęsła, bo czy-
nił to zarazem po raz pierwszy jako senator
Rzeczypospolitej Polskiej.
Winsujyme mu trafnyj decyzji i od razu
potóme, coby pozbiyroł zbójnikók do War-
szawy, a z iskry ciupag wysło nowe prawo ku
świata równości i ślebodności….
f
ot. M. Sz
ostak
Zbójnicy: Jan Kotarba, Józef Górka i Andrzej Niedoba w towarzystwie hetmana Stanisława
Hodorowicza (drugi od lewej).