background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
13
Zbigniew nawiązał do świadectwa ży-
cia i modlitwy bł. Jana Pawła II. Po
uroczystej celebracji Mszy świętej za-
proszeni goście: Księża z Dekana-
tu Białka Tatrzańska, przedstawicie-
le władz samorządowych, dyrektorzy
szkół, Wójt i radni Gminy Bukowi-
na Tatrzańska, i mieszkańcy Rzepisk
przeszli do Ośrodka Rekolekcyjno -
Wypoczynkowego „Stajenka” Księży
Marianów, gdzie miała miejsce dal-
sza część artystyczna obchodów. Na
wstępie Pani Danuta Madeja - Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rze-
piskach dokonała uroczystego otwar-
cia IX Dnia Papieskiego i przywitała
wszystkich zaproszonych dostojnych
gości. Potem z kolei swoje słowa powi-
tania skierowali: Ks. Zbigniew Kroch-
mal MIC oraz wójt Gminy Bukowina
Tatrzańska Pan Stanisław Łukaszczyk.
Następnie Pani Dyrektor przekazała
głos konferansjerce: Pani Alicji Kuch-
cie - prowadzącej dalszą część artystycz-
ną. Pierwszym artystą był Pan
Jarosław
Błażusiak
z Brzegów, który wyrecyto-
wał własny utwór pt.
Człowiek modli-
twy - człowiek dobra”. Później wystąpiła
Kapela „Dziadonie” z Rzepisk grająca
utwory regionalne oraz nawiązujące
do pobytu Jana Pawła II na Podhalu.
Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II z Łapsz Wyżnych
przedstawili program artystyczny o bł.
Janie Pawle II. Dalej wystąpiła Orkie-
stra Dęta z Jurgowa, a po niej miał
miejsce Konkurs Trzech Wójtów Gminy
Bukowina Tatrzańska. Wójtowie mu-
sieli się wykazać nie lada znajomością
swojej gminy. Ponieważ pytania doty-
czyły takich dziedzin jak: historia geo-
grafia i gospodarka. W szranki stanę-
li: Stanisław Łukaszczyk - obecny wójt

i dwóch godnych poprzedników: Syl-
wester Pytel i Józef Milan Modła.
Wszyscy wójtowie sprostali zadaniom
jak na wójtów przystało obdarzając
przy tym wszystkich uczestników spo-
rą dawką humoru. Po niezwykle fascy-
nującym i emocjonującym konkursie
wywołany został ks. Zbigniew Kroch-
mal MIC - rektor i gospodarz Ośrod-
ka Rekolekcyjnego Księży Marianów.
Przedstawił on wzruszające świadectwo
osobistego spotkania z osobą bł. Jana
Pawła II - „Moje spotkanie z Papieżem”
- podczas pobytu w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Licheniu. Zaświadczył on, że
Jan Paweł II jako papież niejednokrot-
nie, odnosił się do drugiego człowieka
z wielką żarliwością, wyrozumiałością
i zawsze traktował go indywidual-
nie, był zasłuchany w drugiego czło-
wieka. Następnie zespół „Trzy Potoki”
z Rzepisk przedstawił swój program
artystyczny. Potem uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Rzepiskach oraz
grupa teatralna „Wiosna” z Rzepisk
przedstawiła inscenizację pod tytułem
„Świadkowie Świętości”. Inscenizacja
ta, nawiązywała
do osoby bł. Jana
Pawła II, jego
osobistego świa-
dectwa świętości,
oraz świadectw
osób z najbliż-
szego otoczenia,
które towarzy-
szyły mu do koń-
ca jego ziemskiej
wędrówki. Do-
datkowo występ
aktorów został
ubogacony śpie-
wem uczniów ze
Szkoły Podsta-
wowej w Łap-
szach Wyżnych.
W dalszej części
wystąpiły nie mniej
ważne zespoły taneczno- śpiewacze
ukazujące kulturę regionu Spisza i Pod-
hala. Wśród nich należy wymienić: Ze-
spół regionalny „Małe Podhale”- grupa
spiska z Jurgowa; Zespół Regionalny
„Śpisoki” z Łapsz Niżnych oraz zespół
taneczny z Niedzicy. Na zakończenie
została omówiona wspólnie modlitwa:
Pod twoją obronę... a następnie ks. Zbi-
gniew udzielił wszystkim uczestnikom
błogosławieństwa. Oprócz uczty kultu-
ralno-duchowej, można było skorzystać
ze specjałów kuchni regionalnej, ciast
wypiekanych przez mieszkańców Rze-
pisk. Również nie małym powodzeniem
cieszyła się Wielka Loteria Fantowa.
Wśród uczestników IX Dnia Papie-
skiego dało się zauważyć wielki entu-
zjazm. W rozmowach wielu zwracało
uwagę na to, że na nowo ożywają miłe
wspomnienia związane z osobą „ nasze-
go Papieża „, świadectwa życia modli-
twą. Zwracano uwagę aby nie poprze-
stać na euforii, ale wprowadzić to co się
„tu” przeżywa w czyn. Podkreślano też
wartość kulturalną i tradycji i zachęca-
no do nie poprzestawania w promocji
osoby bł. Papieża czy też promocji jako
regionu Spisza. Jak poprzez poprzed-
nie lata tak i teraz każdy uczestników
IX Dnia Papieskiego odchodził nieco
inny ponieważ został ubogacony du-
chowo i kulturalnie. Mamy nadzieję,
że już dziewięcioletniej tradycji stanie
się zadość i w przyszłym roku spotkamy
się ponownie z bł. Janem Pawłem II na
jubileuszowym X Dniu Papieskim, na
który już dzisiaj wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Uroczystość znakomicie się udała
dzięki pomocy władz samorządowych
z wójtem Stanisław Łukaszczykiem na
czele. Wsparcia finansowego udzielili
również: Ośrodek Narciarski Kotelnica
Białczańska z Białki Tatrzańskiej, GS
Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o., Le-
szek Dorula z Zakopanego oraz miesz-
kańcy Rzepisk. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują.
red. ks. dk. Krystian Socha MIC
Fakty
Na Spiszu