background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
10
Fakty
Na Spiszu
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych, zaproszonych
gości oraz jednostek OSP na placu przed nową remizą, po czym nastąpił prze-
marsz do kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy. O godz.
11.30 ks. Proboszcz Andrzej Pawlak odprawił uroczystą Mszę Św., po której na-
stąpił przemarsz pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców
Niedzicy na miejsce uroczystości. Po złożeniu meldunku Panu Wojewodzie - Sta-
nisławowi Kracik oraz po podniesieniu flagi państwowej na maszt miało miejsce
oficjalne otwarcie uroczystości oraz powitanie zaproszonych gości, którego doko-
nał spiker druh Andrzej Wielkiewicz. Następnie Prezes OSP w Niedzicy – druh
Adam Święty wygłosił referat okolicznościowy, w którym przytoczono burzliwą,
a zarazem bardzo bogatą historię niedzickiej straży. Przedstawiono początki jej
powstania, z jednoczesnym podkreśleniem, iż jednostka czyni liczne poczynania
celem dokładnego udokumentowania swojej historii, która sięga znacznie wcze-
śniej. Następnie miało miejsce wręczenie odznak i odznaczeń zasłużonym stra-
żakom. Odznaczono: ,,Złotym Krzyżem Zasługi” – druh Andrzeja Adamczyk
s. Andrzeja oraz d5uh Andrzeja Święty s. Jana, ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”
– druh Józefa Kapołka s. Walentego oraz druh Józefa Neupauer s. Franciszka,
złotym medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: druh Jana Ka-
połka, druh Józefa Kapołka, druh Jana Kopaczka, druh Walentego Olejarczyk,
srebrnym medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: druh Andrzeja
Galik, druh Milana Groński, druh Jana Szewczyk, dh Józefa Święty, brązowym
medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA PO-
ŻARNICTWA”: druh Józefa Kapołka
oraz Zbigniewa Kapołka. Zaś odznakę
,,STRAŻAK WZOROWY” otrzyma-
li: druh Jan Kapołka, druh Józef Kapoł-
ka, druh Walenty Olejarczyk. Uhono-
rowano także strażaków seniorów (dh
Andrzej Adamczyk, druh Andrzej Ka-
połka, druh Józef Kapołka, druh An-
drzej Święty, druh Walenty Olejar-
czyk) oraz zaprzyjaźnione jednostki
OSP ze Słowacji: DHZ Spišské Ha-
nušovce oraz DHZ Slanská Huta.
Po wręczeniu odznaczeń poświęcony
i przekazany został samochód. W imie-
niu społeczeństwa Niedzicy, samochód
jednostce OSP przekazali jego rodzi-
ce chrzestni: Małgorzata Święty oraz
Andrzej Kapołka. Następnie po wy-
stąpieniu zaproszonych gości Prezes
jednostki OSP w Niedzicy podzięko-
wał wszystkim przybyłym na uroczy-
stość gościom po czym miało miejsce
zakończenie części oficjalnej uroczy-
stości oraz defilada. Po zakończonych
uroczystościach wszyscy zaproszeni go-
ście udali się do ,,Domu Strażaka” na
uroczysty obiad oraz otrzymali wydany
z okazji 105-lecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niedzicy folder.
Adam Święty
Obchody 105-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy
W dniu 21 sierpnia 2011 roku w Niedzicy miały miejsce obcho-
dy 105-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy
połączone z poświęceniem samochodu bojowego.