background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
11
Fakty
Na Spiszu
Pieśń: „Gwiazdo ślicz-
na wspaniała Częstochow-
ska Maryja... rozległa się na
Przełęczy Łapszanki, przy
słynnej już i często fotogra-
fowanej kapliczce z obrazem
Matki Boskiej Częstochow-
skiej, namalowanym przez
Mieczysława Jeleniewskiego.
W dniu 26. sierpnia 2011
roku mieszkańcy wsi Łap-
szanki i Łapsz Wyżnych,
jak co roku, zgromadzili się
na mszy świętej odprawianej
przez księdza Mariusza Do-
maradzkiego, z łapszańskiej
parafii, aby w pięknej scenerii
na tle panoramy Tatr, oddać
cześć Matce Boskiej Często-
chowskiej Królowej Polski.
W czasie mszy, wspaniale
śpiewane pieśni, rozbrzmie-
wały po polach i lasach Łap-
szanki i Osturni. Czyste,
gorące powietrze i błękit-
ne niebo dodawały wiernym
uroku.
To, nadzwyczajne miej-
sce przyrody stwarza wraże-
nie przebywania w najpięk-
niejszym, Boskim Kościele.
Myślę, że ładnie brzmią-
ce, czyste głosy dziewcząt
Święto Matki Boskiej Częstochowskiej
Królowej Polski w Łapszance
Musica
Festiva
w Niedzicy
W murach czternasto-
wiecznego kościoła św.
Bartłomieja
Apostoła
w Niedzicy, o wystroju spi-
skiego rokoka, stylu wień-
czącego epokę baroku,
zabrzmiała muzyka kom-
pozytorów z tego okresu.
Dalibóg przeżycie niezwykłe, tym
bardziej, że w wykonaniu znakomitych
muzyków słowackiego zespołu muzy-
ki dawnej Musica Aeterna, specjalizu-
jących się w tzw. Historycznie Poin-
formowanym Wykonawstwie (HIP)
dawnych dzieł oraz Szczawnickie-
go Chóru Kameralnego, który to ma
w swoim repertuarze utwory chóralne
od średniowiecza po wiek XXI. Chór
pod kierownictwem artystycznym i dy-
rygenturą Agnieszki Żarskiej kładzie
nacisk na wysoki poziom wykonawczy
i promocję sztuki chóralnej. W koncer-
cie gościnnie wystąpił węgierski tenor
Zoltan Megyesi mający w repertuarze
oratoria, msze, pasje i kantaty, m.in.
znanego z wykonania partii tenorowej
w haendlowskiej Pasji św. Jana i Ora-
torium Mesjasz, czy w bachowskim
Magnificat.
Szczawnicki Chór Kameralny -
wspólnie z zespołem Musica Aeterna
z Bratysławy - realizuje międzynaro-
dowy prestiżowy projekt Musica Fe-
stiva „Barokowe eksploracje”. Właśnie
w ramach tego przedsięwzięcia odbył
się koncert w Niedzicy, który rozpo-
czął się od wykonania preludium do Te
Deum, którego autorem jest francuski
kompozytor epoki baroku Marc Anto-
ine Charpentier; tu dygresja, bo może
nie wszyscy o tym pamiętają, właśnie
dzieło Charpentiera jest oficjalnym
sygnałem Europejskiej Unii Nadaw-
ców (European Broadcasting Union,
w skrócie EBU).
łapszańskiej scholi, prezentowane w formie kon-
certu, mogły by uświetniać to święto – serdecz-
nie zapraszamy.
Wszystkich wiernych, kochających Boskie
Dzieło, zapraszamy do udziału w corocznych ob-
chodach w przyrodzie, Święta
MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOW-
SKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Tekst i zdjęcia Franciszek PAYERHIN
Tą niezwykłą uroczystością przy kapliczce nad Łapszanką możemy cieszyć się tylko raz w roku