background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
7
Folklor
Na Spiszu
Konkurs wiedzy o Spiszu
9 listopada 2011roku w Gimna-
zjum w Łapszach Niżnych odbyła się
kolejna edycja konkursu dla szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w zakresie
wiedzy o Spiszu i Podhalu. I podob-
nie jak co roku organizatorami kon-
kursu byli: PTTK Oddział W Nowym
Targu, Związek Polskiego Spisza, zaś
gospodarzem była szkoła z której wy-
wodził się laureat tego konkursu z po-
przedniego konkursu. Tym razem było
to Gimnazjum w Łapszach Niżnych.
Na konkurs złożył się test krajoznaw-
czy dla uczniów, konkurs recytatorski
wybranego fragmentu prozy lub poezji
spiskiej oraz krótkie zwiedzanie zabyt-
kowego kościoła. Zgłoszeni wcześniej
do konkursu uczniowie mogli uczest-
niczyć w wycieczce przedkonkursowej
pod nazwą „Śladami małopolskich tra-
dycji i obyczajów”. Uczniowie zwiedzili
zagrodę Korkoszów i kościół w Czar-
nej Górze, Zagrodę Sołtysów i kościół
w Jurgowie, szałasy na Polanie Podo-
kólne koło Jurgowa i krzyż Milenijny
na górze Litwinka.
W tegorocznym konkursie wzięły
udział 3 osobowe drużyny z 13 szkół.
I miejsce zajęła drużyna ze szkoły
w Czarnej Górze koło Jurgowa i tam
wedle zasady odbędzie się edycja przy-
szłorocznego konkursu. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez organizatorów, zaś gospo-
darz konkursu zapewnił uczestnikom
posiłek.
red.