background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
6
Folklor
Na Spiszu
Ideą tego konkursu jest ocalenie od zapomnienia pięknej tra-
dycji kolędowania z betlejymkiem podczas Świąt Bożego Na-
rodzenia. Zwyczaj ten szczególnie jest popularny w Łapszach
Niżnych.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkanaście szo-
pek, 8 prac zostało zakwalifikowanych do konkursu. Każda kon-
kursowa praca wymagała dużo wkładu dzieci i niejednokrot-
nie pomocy rodziców. Z roku na rok można podziwiać nowe
pomysły
O tym, które miejsca zajęły poszczególne szopki zadecydo-
wali zwiedzający wystawę, podczas trwającego pięć dni głosowa-
nia. Ocenianie było w skali punktowej od 1 do 5.Wystawę zwie-
dziło 141 osób.Przeliczenie głosów odbyło się komisyjnie.
Wychodząc z założenia, że każda praca wymagała wysiłku
i pracy dzieci jak i rodziców, jury postanowiło nagrodzić wszyst-
kich autorów szopek nagrodą rzeczową.
Po przeliczeniu głosów jury w składzie: Julian Kowalczyk-
przewodniczący, Halina Milaniak, Katarzyna Kuruc-Chmiel,
Bogumiła Pirchała.
Ustalono miejsca zgłoszonych do konkursu szopek:
I miejsce 542 gł. szopka nr 2 - Nowobilski Bartłomiej kl.IV,
Nowobilski Kamil kl.II, Nowobilska Magdalena
kl.0
II miejsce 502 gł. szopka nr 7 - Karkoszka Sylwia kl.VI, Rze-
piszczak Magdalena kl.II Gm
III miejsce 440 gł. szopka nr 3 - Krawontka Klaudia kl.
I Gm, Dyda Patryk lat 3-Kacwin
IV miejsce 436 gł. szopka nr 4 - Horoba Szymon kl.VI, Ho-
roba Łukasz kl.II
V miejsce434 gł. szopka nr 1 - Celuszak Magdalena kl 0,
Celuszak Jakub lat 4
VI miejsce396 gł. szopka nr 5 - Sulir Mateusz kl. V, Rze-
piszczak Mateusz kl.V
VII miejsce376 gł. szopka nr 6 - Kapołka Julita, Młynar-
czyk Maria
VIII miejsce 282gł. szopka nr 8 - Stanek Krzysztof kl 0,
Stańczak Patrycja kl.VI
Fundatorami nagród jest Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Oko-
licy z siedzibą w Łapszach Niżnych. Zgodnie z regulaminem za-
deklarowane na aukcję szopki zostaną wystawione do sprzeda-
ży. Poza konkursem można nabyć ozdoby świąteczne wykonane
techniką du-cupeaż. Autorami tych prac są uczniowie i nauczy-
ciele. Fundusze ze sprzedaży szopek przeznaczone zostaną na
potrzeby szkoły. Wszystkim wykonawcom dzieciom, rodzicom
dziękujemy za włożony wysiłek, pomysł i zapraszamy do kolej-
nej edycji konkursu.
Łapsze Niżne 18.12 2011
Konkurs szopek Betlejymek 2011
W dniach od 12-16 grudnia 2011 r. przeprowadzona została XIV edycja konkursu spiskich
szopek.