background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
36
Kontynuując temat księży wyżniołapszańskiego po-
chodzenia chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że była i jest
to parafia o niezwykle licznych powołaniach kapłańskich..
W dziejach wielu miejscowości odnotowano fakt przynaj-
mniej kilka powołań do stanu kapłańskiego czy zakonne-
go, ale Łapsze Wyżne zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Liczba powołań jest imponująca a rodziny Gryglaków i Ma-
jerczaków z Łapsz Wyżnych są przykładem rodzin o wyjąt-
kowym darze powołań.
Dzięki uprzejmości Michaliny i Heleny Biziak z Łapsz Wy-
żnych, które udostępniły wspomnienia matki i babci Anny Su-
tor z domu Gryglak i same zebrały wiele cennych informacji
oraz dzięki zapiskom w dokumentach parafialnych i własnym
wywiadom mogłem poznać niezwykłe dzieje kilkunastu księży
i zakonnic rodem z Łapsz Wyżnych. Dziękuję także Pani Micha-
linie za udostępnienie archiwalnych fotografii rodzinnych.
W zamieszczonym w nr 1 z 2010r. pisma „Na Spiszu”
w wykazie księży rodaków z Łapsz Wyżnych zabrakło posta-
ci ks. Andrzeja Gryglaka (51 lat), księdza z zakonu Oblatów,
syna Franciszka i Stefanii Gryglak, który pracuje w Pozna-
niu. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że na przestrzeni
prawie 200 lat to już 6 a właściwie 7 ksiądz rodem z Łapsz
Wyżnych o nazwisku Gryglak. Przypomnijmy:
1. ks. Gryglak  Józef, Dominikanin, ur. 1844 r. stryj ks.
Michała Gryglaka i Marii – matki Anny Sutor.
2. ks. Gryglak Stanisław, Karmelita, prawdopodobnie
inne imię chrzestne, gdyż Stanisław nosi w zakonie karmeli-
tańskim, do którego wstąpił. Urodził się w 1864 r. wyświę-
cony na kapłana 1887r.
3. Gryglak Andrzej diakon diecezjalny ur. 30.07.1879
zm. 3.07.1902
4. Ks. Gryglak Michał, Misjonarz, syn Andrzeja i Ka-
tarzyny z domu Majerczak, ur. 1891 r., w 1915r. został wy-
święcony na kapłana, pracował głównie w USA. Zmarł
w 1976r.
5. Ks. Gryglak  Andrzej  Zygmunt, Karmelita, ur.
w 1916 r. syn Jana i Katarzyny z d. Biziak. Wyświęcony
w 1945 roku. Sekularyzował się i obsługiwał parafię w die-
cezji Gorzowskiej. Zmarł w 1949 r.
6. ks. Andrzej Gryglak ( 51 lat), ksiądz z zakonu Ob-
latów, syna Franciszka i Stefanii Gryglak, który pracuje
w Poznaniu.
7. Rudolf Gryglak, wprawdzie urodzony już w Ame-
ryce, ale ojciec Walenty, brat ks. Michała wyemigrował
z Łapsz Wyżnych.
8. I jeszcze jeden, mimo że nie dane mu było zostać
księdzem, to  Izydor Gryglak siostrzeniec ks. Michała Gry-
glaka, który wyjawił swoje powołanie kapłańskie. Zmarł na
zapalenie płuc tuż przed maturą 7 września 1929 roku ma-
jąc niespełna 20 lat. Pochowany został na cmentarzu w No-
wym Targu.
Podsumowując wykaz warto dodać, że od 1844r. odno-
towano 23 księży rodem z Łapsz Wyżnych oraz dodatkowo
7, którzy prawdopodobnie też wywodzili się z Wyżnych
Łapsz. Trzeba jeszcze uzupełnić listę z przedostatniego nu-
meru „Na Spiszu” o jedno nazwisko: Ks. Stanisław Krzysik
– Maniowy św. kapłańskie 1976r.
Niezwykle bogatą bio-
grafię posiada ks. Michał 
Gryglak, który dorastał
w czasach odradzania
się niepodległej Polski.
Urodził się 26 września
1891 roku w Łapszach
Wyżnych. Był jednym
z czwórki dzieci Andrze-
ja i Katarzyny Gryglak
(z domu Majerczak).
Jego rodzeństwo to:
1. Andrzej, któ-
ry kształcił się na księ-
dza (więcej informacji za
chwilę).
2. Walenty- jego licz-
na rodzina żyje w U.S.A.
w tym syn Rudolf, który był
księdzem a jedna z córek siostrą zakonną.
3. Maria, która wyszła za mąż za Jana Gryglaka. Mia-
ła 7 dzieci z czego 4 zmarła młodo. Maria wcześnie owdo-
wiała. W miarę możliwości brat Michał Gryglak pomagał
jej w wychowaniu pozostałych przy życiu dzieci. Pokiero-
wał nauką Izydora a po jego śmierci 7 września 1929 roku
zadbał o wykształcenie najmłodszej siostrzenicy - Anny
po mężu Sutor.
Ze wspomnień nauczycieli, którzy pracowali z Anną
w niedzickiej szkole wynika, że ks. Michał przebywają-
cy w USA na parafii dość regularnie wspierał materialnie
Parafia w księży bogata
– ciąg dalszy opowieści o Łapszach Wyżnych