background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
26
Gmina Łapsze Niżne, impreza
„Wielkie Spiskie Granie”, Pensjonat
„Nowak” w Łapszach Niżnych, go-
spodarstwo agroturystyczne „Aren-
da” w Niedzicy, „Karczma u Borzan-
ka” z Nowego Targu oraz Kopalnia
Soli w Wieliczce to zwycięzcy jedena-
stej edycji plebiscytu „Wielkie Odkry-
wanie Małopolski”, organizowanego
przez Województwo Małopolskie. Te-
goroczna edycja konkursu pokazała,
że niekwestionowanym triumfatorem
plebiscytu jest Spisz.
- W ramach plebiscytu „Wielkie
Odkrywanie Małopolski”, Małopolskę
odkrywamy wspólnie już od 11 lat.
Poszukujemy miejscowości, atrakcji
i wydarzeń, które stanowią o wyjąt-
kowości naszego regionu, promuje-
my najbardziej wartościowe oferty dla
turysty goszczącego
w Małopolsce. Dla Małopolski
sfera rozwoju gospodarczego zwią-
zana z turystyką jest niezwykle waż-
nym obszarem, w który bardzo moc-
no zaangażował się także małopolski
samorząd. Jednym z siedmiu waż-
nych priorytetów, związanych z Ma-
łopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym jest właśnie rozwój tu-
rystyki, na który przeznaczyliśmy po-
nad 160 milionów złotych – podkreśla
Marek Nawara, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego.
Uczestnicy konkursu „Wielkie
Odkrywanie Małopolski 2010” rywa-
lizowali w sześciu kategoriach. W ka-
tegorii „miejscowość/gmina” wygrały
Łapsze Niżne. Gmina ta uhonoro-
wana została także Grand Prix Mar-
szałka Województwa Małopolskiego
i otrzymała
w nagrodę 50 tysięcy złotych na
promocję swojej oferty turystycznej.
Łapsze Niżne leżą
na styku wielu kultur, gdzie krzy-
żują się wpływy spiskie, węgier-
skie, słowackie oraz polskie. Widać
to w zwyczajach i miejscowym bu-
downictwie. Gmina może pochwalić
się także bogatą ofertą turystyczną.
Magnesem przyciągającym turystów
są liczne gospodarstwa turystyczne
i pensjonaty, a także trasy rowerowe
oraz konne. Na kolejnych miejscach
w kategorii „miejscowość/gmina” zna-
lazły się: Zabierzów oraz Zielonki.
Nagrodę w kategorii „baza noc-
legowa” otrzymał Pensjonat „Nowak”
w Łapszach Niżnych. W tej samej ka-
tegorii doceniono także hotel „Grand
Sal” w Wieliczce oraz bacówkę „Bia-
ły Jeleń” w Iwkowej, które otrzymały
wyróżnienia. Za najlepsze „wydarze-
nie” uznano imprezę „Wielkie Spiskie
Granie”, odbywającą się w Łapszach
Niżnych. Kolejne miejsca w tej kate-
gorii zajęły: „Święto Dzieci Gór”, or-
ganizowane w Nowym Sączu oraz
„Święto Rydza” w Wysowej-Zdroju.
Największą „atrakcją turystycz-
ną” Małopolski została wybrana Ko-
palnia Soli w Wieliczce. W tej katego-
rii wyróżnienia zdobyły także: Spływ
Przełomem Dunajca oraz Elektrow-
nia Wodna w Niedzicy. Najlepszym
gospodarstwem agroturystycznym
zostało gospodarstwo „Arenda”
w Niedzicy. W tej samej kategorii
wyróżniono także szlak „Małopolska
Wieś Pachnąca Ziołami”, na którym
znalazły się gospodarstwa agrotury-
styczne specjalizujące się w uprawie
ziół. Trzecie miejsce zdobyła stadni-
na koni huculskich w Nielepicach.
W kategorii „baza gastronomicz-
na” zwyciężyła najstarsza w Nowym
Targu „Karczma
u Borzanka”, w której serwowane
są specjały kuchni polskiej i regional-
nej. Na kolejnych miejscach w tej ka-
tegorii znalazły się: restauracja „Kon-
certowa” w Krynicy-Zdroju
oraz restauracja „Pasterniki”
w Krościenku nad Dunajcem.
W ubiegłorocznej edycji konkur-
su „Wielkie Odkrywanie Małopolski”
zwycięstwo w kategorii „miejsco-
wość/gmina” oraz nagroda Grand
Prix przypadły miastu Tarnów. Naj-
popularniejszą „atrakcją turystyczną”
zostały baseny termalne w Bukowinie
Tatrzańskiej, a w kategorii „baza noc-
legowa” wygrał kemping nr 202 „Pod
Jabłoniami” w Tarnowie. Najlepsza
w kategorii „baza gastronomiczna”
została „Restauracyjka u Hiacynty”
z Tarnowa. W kategorii „wydarze-
nie” zwyciężyła impreza „Sabałowe
Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej,
natomiast w kategorii „agroturysty-
ka” - gospodarstwo Lidii i Stanisława
Ziółkowskich w Kończyskach.
Plebiscyt „Wielkie Odkrywanie
Małopolski” organizowany jest wspól-
nie przez Województwo Małopolskie
oraz redakcję dziennika „Polska. Ga-
zeta Krakowska”. Laureatów
w poszczególnych kategoriach
wybierali internauci oraz czytelnicy.
Finały plebiscytu „Wielkie Od-
krywanie Małopolski” już tradycyjnie
odbywają się w ramach Małopolskich
Obchodów Światowego Dnia Tury-
styki. W tym roku uroczystości te od-
były się w Tarnowie. Oprócz ogło-
szenia laureatów konkursu, podczas
uroczystej gali wręczone zostały tak-
że honorowe odznaki Ministra Sportu
i Turystyki „Za zasługi
dla turystyki” oraz dyplomy Mar-
szałka Województwa Małopolskiego
Marka Nawary
„Za wkład w promocję i roz-
wój turystyki w Województwie
Małopolskim”.
Krzysztof Lisowski
Spisz triumfuje w plebiscycie
„Wielkie Odkrywanie Małopolski 2010”