background image
25
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
Będzie nowa
plebania
w Łapszach Niżnych
W październiku 2010r. ruszyła budowa nowej pleba-
nii w Łapszach Niżnych. Po wielu miesiącach starań o po-
zyskanie środków finansowych na wspomnianą budowę,
pozytywnej opinii Kurii Krakowskiej i sprzedaży części
gruntów kościelnych parafii w Łapszach Rada Parafialna
z proboszczem M. Skotnickim na czele zdecydowała roz-
począć jeszcze w tym roku budowę. Na jesień 2010r. zapla-
nowano wykonanie wykopu pod fundamenty i zalanie ich
betonem. Sprzyjająca budowie jesień i zorganizowana praca
wykonawcy Piotra Nowobilskiego z ekipą budowlaną po-
zwoliła na zamknięcie I etapu przed zimą. Nowa plebania
powstaje obok starej, zbudowanej jeszcze na początku XX
w., kilkakrotnie remontowanej, i jak się obecnie okazuje bez
trwałego efektu ( wieczna wilgoć, nieszczelność budynku,
przestarzałe instalacje – ogrzewanie, elektryczność). Dzię-
ki posiadanym środkom i hojności parafian Rada Parafialna
z proboszczem na czele ma nadzieję doprowadzić w przy-
szłym roku do zakończenia budowy.
Red
WYNIKI
WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH
2010
Gmina Nowy Targ
Wójt: Smarduch Jan Piotr
RADNI GMINY: Kolasa Marcin Władysław, Kola-
sa Marek Andrzej, Leśnicki Jan, Łapczyński Władysław,
Parzygnat Stanisław, Radecki Stanisław, Waksmundzki
Stanisław Zbigniew, Buła Stanisław Henryk, Chowaniak
Robert, Długi Paweł Jan, Gromada Łukasz Józef, Krzysz-
tofek Anna Maria, Pietraszek Józef, Potaczała Bogusław,
Szumal Gabriel Stanisław, Czaja Janina Grażyna, Gawryś
Edward Michał, Hajnos Adam Józef, Łabuda Jan, Parzy-
gnat Wiesław Józef, Truty Adam
RADA POWIATU (przedstawiciele spiscy w powie-
cie): Kaczmarczyk Mirosław –Krempachy
Gmina Bukowina Tatrzańska
Wójt: Stanisław Andrzej Łukaszczyk
RADNI GMINY: Bafia Józef (z listy Tatrzańskie Przy-
mierze), Budz Jan Stanisław (Jedność Czarnogórska),
Czernik Andrzej (Jedność Tatrzańska), Gogola Jan Wi-
told (JT), Górka Józef (JT) Kuchta Andrzej (TP), Madeja
Wojciech ( Komitet Wyborczy Wyborców Rzepiska), Mu-
cha Tadeusz (JT), Pająk Edward (O przyszłość Gronia),
Pilny Janusz Krzysztof(JT), Piszczek Władysław (JT), Ra-
dwan Janusz Stanisław (Zjednoczeni Białczanie), Remiasz
Stanisław (JT), Skowyra Bronisław (Związek Podhalan),
Waliczek Franciszek (JT),
RADA POWIATU ( radni z gminy Bukowina T.): Pisz-
czek Tadeusz – Bukowina T., Tybor Edward – Jurgów,
Budz Jan –Czarna Góra
Gmina Łapsze Niżne
Wójt: Paweł Dziuban
RADNI GMINY: Brzyżek Eugeniusz, Noworolski Jan,
Milaniak Piotr Andrzej, Klimczak Helena, Majerczak Zdzi-
sław, Grywalski Józef, Jamróz Jakub Marek, Kopaczka
Dariusz, Szpernoga Dariusz, Szpernoga Józef, Bandyk
Zofia Janina, Sowa Józef, Stańczak Jan Mikołaj, Sołtys
Agnieszka, Janeczek Henryk, Kaczmarczyk Genowefa
RADA POWIATU (z gminy Ł.N.): Jan Rataj-Kacwin
W sejmiku wojewódzkim (Małopolska): Jan Hamer-
ski (ZP), Franciszek Bachleda-Księdzulorz (PO).