background image
15
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
i dorosłych. Z boisk mogą korzystać nie tylko mieszkańcy
Jurgowa i gminy Bukowina Tatrzańska, ale także wszyscy
spoza terenu Spisza i Podhala.
Po ceremonii otwarcia, którą prowadził Stanisław Łu-
kaszczyk Kołoc przemawiali Sylwester Pytel, Bogumiła
Ciągwa dziękując władzom samorządowym za tę pożytecz-
ną inwestycję, dr Jacek Kluz wspominający Jurgów z dzie-
cinnych lat, Jan Budz akcentujący historyczna rolę jaką dla
szkolnictwa w Jurgowie odegrał Leon Szkocki. Po przemó-
wieniach oba boiska poświęcił ks. Proboszcz Stanisław Ma-
larz w asyście ks. Wikariusza Krzysztofa Piechowicza Zaraz
potem na nowym obiekcie odbył się mecz piłkarski z udzia-
łem radnych gminy Bukowina Tatrzańska, księży z Jurgowa,
Rzepisk i Niedzicy oraz nauczycieli. Pozostali goście sko-
rzystali z poczęstunku oraz z grilla sponsorowanego przez
GS Bukowina Tatrzańska.
Boisko jest czynne codziennie w godzinach 16.00 -
22.00. Warunki do gry w piłkę nożną, siatkową i koszy-
kówkę są doskonałe, płyta boiska jest oświetlona. Bo-
isko wzbudza duże zainteresowanie wśród młodzieży
i stale odbywają się na nim treningi. Wskazane jest jed-
nak umawianie się telefoniczne i rezerwacja na określo-
ną godzinę większej grupy uczniów, młodzieży albo osób
dorosłych. Opiekunem boiska jest Pan Andrzej Gogola,
Tel. 609 430 191.
(red)
... w Jurgowie
poświęcony
Z udziałem władz samorządowych i miejscowej orkie-
stry dętej w dniu 11 września 2010 roku, w Jurgowie doko-
nano otwarcia „Orlika”. Obiekt powstał na terenie szkol-
nym, z tym że samorząd nabył dodatkowy grunt, dzięki
czemu powstał parking i dogodny dojazd do szkoły od stro-
ny drogi krajowej. Całkowity koszt inwestycji, współfinan-
sowanej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
wyniósł 1.810.544,57 zł. Po 333 tys. zł pozyskano ze środ-
ków budżetu państwa i województwa małopolskiego. Za-
sadnicza więc kwotę na budowę boiska gmina Bukowina
Tatrzańska pokryła z własnego budżetu.
Na ten nowy obiekt składają się boisko do gry w piłkę
nożną oraz boiska służącego do uprawiania takich dyscy-
plin jak np. siatkówka, koszykówka. Obie części obiektu
zostały oświetlone, dzięki czemu można z niego korzystać
do godz. 22. Obiekt jest przeznaczony dla wszystkich, któ-
rzy chcą potrenować, zarówno dla dzieci, młodzieży jak
Wstęgę uroczyście przecięli: od lewej Sylwester Pytel
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Franciszek Waliczek-
przewodniczący Rady Gminy, Ks. Proboszcz Stanisław
Malarz i Bogumiła Ciągwa - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jurgowie w towarzystwie młodzieży szkolnej
Na zdjęciu drużyna szkolna z Czarnej Góry