background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
8
Tradycyjnie w Dniu Niepodległości stowarzyszenia
Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze oraz Związek
Polskiego Spisza w Łapszach Niżnych zorganizowały Rajd
Niepodległościowy SPISZ 2010.
Rajd organizowany jest dla dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Borze, Szkoły Podstawowej im. bł.
ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Szkoły Podstawowej
im. Świętej  Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach, Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Cichem, Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.
Łącznie w Rajdzie wzięło udział 152 osoby.
Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 9.00 w Kościele pod we-
zwaniem św. Kwiryna w Łapszach Niżnych. Ksiądz pro-
boszcz odprawił mszę świętą, po której P. Julian Kowalczyk
przedstawił historię wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości przybliżając sylwetki Józefa Wiśmierskiego,
Wojciecha Halczyna oraz bł. ks. Józefa Stanka. Następnie
wszyscy udali się pod tablice pamiątkowe związane z posta-
ciami wymienionymi wyżej gdzie młodzież złożyła znicze
i odśpiewano hymn Polski.
Po tej części uroczystości uczestnicy udali się na wypra-
wę górską. Trasa prowadziła z Łapsz Niżnych przez Groń
– Kopylec – Pieskowy Wierch i powrót do Łapsz Niżnych.
Pokonano odcinek około 16 km. Po południu uczestnicy
Rajdu zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek do Szkoły
Podstawowej w Łapszach Niżnych. Wręczono pamiątkowe
znaczki, potwierdzono punkty GOT i oficjalnie zakończo-
no Rajd. Uczestnicy udali się w drogę powrotną do domu,
dzieląc się wrażeniami z wędrowania. Podkreślali, że jest
to ciekawy sposób na propagowanie idei świętowania Dnia
Niepodległości poprzez aktywność ruchową i przystępny
sposób przybliżania historii Polski. Obiecali ponownie spo-
tkać się za rok na kolejnym Rajdzie.
Organizatorzy podkreślali, że do zorganizowania Rajdu
przyczyniło się wiele osób. Szczególne podziękowania na-
leżą się proboszczowi parafii w Łapszach Niżnych o. Ma-
riuszowi Skotnickiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych mgr Juliano-
wi Kowalczykowi, Wójtowi Gminy Czarny Dunajec Józe-
fowi Babiczowi za udostępnienie autokaru oraz opiekunom
i wychowawcom grup szkolnych, kierowcom autobusów,
przewodnikom górskim prowadzącym po górskich trasach,
w tym P. Krystynie Babiak.
Adam A. Kustwan
Rajd niepodległościowy szkolnej
młodzieży – SPISZ 2010