background image
3
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
rynku krakowskiego, promocja Gminy
Łapsze Niżne w grodzie Kraka
1 września
• poranna pobudka, kanapka do plecaka
i … znowu SZKOŁA…
3 września
• płoną stodoły i zabudowania gospodar-
cze w Nowej Białej
5 września
• wybiło 100 lat Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trybszu
16-20 września
• wycieczka uczniów i wychowawców
Szkoły Podstawowej w Łapszach Niż-
nych „Śladami patrona szkoły” do War-
szawy
19 września
• Dożynki i pożegnanie lata we Frydma-
nie
• konkurs na wieniec dożynkowy oraz
„Najbardziej zadbane obejście gospo-
darcze i wieś”
26 września
• Poświęcenie i oddanie do użytku bu-
dowanej ex fundament remizy OSP we
Frydmanie
29 września
• Promocja książki „Spisz kraina wielu
kultur” w pensjonacie u Nowaka w Łap-
szach Niżnych
19 października
• Promocja książki Konrada Sutarskiego
i Laszlo Domonokofa „Przejęte przez
Polskę w opiekę”, publikacja w j. wę-
gierskim
23 października
• Puchar Głowatki w Łapszach Niżnych
24 październik
• Promocja książki „Tańce spiskie”, zre-
alizowanej z pomocą spiskich chore-
ografów i instruktorów rodzimych ze-
społów
28 października
• Szkoła Podstawowa w Rzepiskach
Grocholów Potok otrzymuje imię Jana
Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz świę-
ci pamiątkową tablicę na murze szkoły
zebrała Elżbieta Wadowska
4 lipca
• tradycyjna coroczna im-
preza kulturalna pod nazwą
„Spisko Watra” przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Nie-
dzicy
11 lipca
• niedziela pod znakiem
muzyki i koncertów, czy-
li „Wielkie Spiskie Granie”
w Łapszach Niżnych
22 lipca
• Odpust św. Magdaleny
w parafii Nowa Biała
26 lipca
• Święto św. Anny, gospo-
dziny parafii kacwińskiej
31 lipca
historyczna
powódź
w Trybszu, Czarnej Górze
i Łapszach Niżnych.
• osuwiska ziemne w Łap-
szance
Lipiec/sierpień
• Wymiana młodzieży z na-
szej gminy i młodych z gminy
Gniewino (koło Wejherowa)
w ramach współpracy gminnej
góry-morze
6 sierpnia
• odpust w parafii p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w Czar-
nej Górze
15 sierpnia
• Ludowy zwyczaj przynoszenia
ziół i zbóż w dzień Matki Boskiej
Zielnej
• Odpust Wniebowzięcia NMP w Łap-
szach Niżnych
22 sierpnia
• Gminna parada orkiestr dętych na ko-
ronie zapory w Niedzicy
24 sierpnia
• Odpust św. Bartłomieja – patrona Nie-
dzicy
29 sierpnia
• Występ zespołu „Śpisoki” na płycie
C
o
wydarzyło
się

na
s
piszu
?
SPIS TREŚCI:
Uroczystości 90-lecia powrotu Spisza
do Polski ............................................... 4
Dzieci i młodzież na 90-lecie powrotu
Spisza do Polski ...................................6
Niech przyjaciele moi nie tracą nadziei ....... 7
Rajd niepodległościowy szkolnej młodzieży
– SPISZ 2010 ......................................... 8
XV „Śpisko Watra” ..................................... 9
Wielkie spiskie granie 2010 ......................... 9
II Światowy Zjazd Górali ........................... 10
Hej, haj, siuhaj, wielko woda była… ............ 11
Pieniny w obiektywie Jacka Warusia ............. 12
Dożynki, dożynki i... pożegnanie lata ............ 13
„Pola Nadziei” w łapszańskim gimnazjum ... 14
Słońce, upał, muzyka ............................... 14
Orlik 2012... w Jurgowie poświęcony ........ 15
Orawa i Spisz oczyma przyjaciół z Węgier ... 16
Refleksje o śmierci i zmarłych na tle
dawnych zwyczajów ............................ 17
Ojciec Święty Jan Paweł II patronem Szkoły
Podstawowej nr 2 w Rzepiskach .......... 18
Jan Paweł II – Odwaga Swiętości .............. 19
Nowości wydawnicze
Tańce Polskiego Spisza ....................... 19
Spisz – kraina wielu kultur .................... 20
Promocja książki i święto Patrona ........ 20
Derenczanie z wizytą na Podhalu i Spiszu ... 20
Podsumowanie kadencji naszych wójtów
2006–2010
Sylwester Pytel .................................... 21
Jan Smarduch ...................................... 23
Paweł Dziuban ................................... 24
Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 .... 25
Będzie nowa plebania ................................. 25
Spisz triumfuje ... ...................................... 26
Spiskie skałki z perspektywy siodełka
rowerowego ......................................... 27
Ahoj Przygodo! ......................................... 28
Szpilki na Obłazowej ................................. 29
Stopem w Pireneje .................................... 29
Na wysokich obrotach ............................... 31
XVII Międzynarodowy Puchar „Głowatki” .... 33
Spotkanie lekarzy i historyków… ................ 33
Betlejymek 2010 ........................................ 34
Kolędy i pastorałki spiskie ......................... 34
Śladami bł. ks. Józefa Stanka .................... 35
Z listów do redakcji .................................. 35
Parafia w księży bogata, ciąg dalszy .......... 36
Leon Szkocki, Dzieje mojego stosunku
do Spisza (do Jurgowa) ...................... 39
Pożegnanie zmarłego p. Jana Budza ......... 42
Wróżby andrzejkowe ................................... 43
Jak to ze lnem w Łapszach Niżnych dawniej
bywało… ............................................ 44
Ciekawy świat przyrody ........................... 45
O pysznej gęsiej szyi ................................ 45
Boża apteka ............................................ 46
Śpisu mój ................................................. 46
Czy dziecko ma prawo być dobrze uczone
wg jego możliwości ............................. 48
Dopalacze, wara, od Spisza i Podhala ........ 49
Dni Produktu Lokalnego ............................. 50