background image
9
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
Podczas imprezy uczestnicy mogli podziwiać bogactwo
rękodzieła oraz delektować się potrawami spiskimi przygo-
towanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Polski i ze Sło-
wacji. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury
w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
Tegoroczna impreza była realizowana w ramach pro-
jektu pt.: ,,Spiskie Kalendarium imprez- wspólne korzenie,
wspólne horyzonty”. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach Programu Współpracy transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007
– 2013.
Red.
Dnia 04 lipca 2010r przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy odbyła się jubileuszowa XV ,,Śpisko Watra”.
Po symbolicznym zapa-
leniu ogniska przez Wójta
Gminy Łapsze Niżne Pana
Pawła Dziubana rozpoczął
się letni przegląd zespołów
folklorystycznych działają-
cych na terenie polskiego
i słowackiego Spisza. Ze-
spół ,,Mali Frydmanianie”
spiskimi melodiami otwo-
rzyli letnie muzykowanie.
Następnie ,,Małe Jedlicki”
z Łapsz Wyżnych urzekły
publiczność pięknym śpie-
wem. Z kolei ,,Śpisoki”
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych dynamicznie wykonali
czardasze charakterystyczne dla regionu. Dziedzictwo kul-
turowe Spisza kolejno prezentowały następujące zespo-
ły: ,,Dunajec” z Niedzicy , ,,Majowy Wierch” z Kacwi-
na, ,,Ciardasie” z Czarnej Góry, ,,Czardasz” z Niedzicy. Po
sąsiedzku wystąpiły ,,Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi
i ,,Flisocek” z Czerwonego Klasztoru. Imprezę uświetniły
występy zespołów z zaprzyjaźnionych gmin: ,,Nadolanie”
z gminy Gniewino oraz ,,Brzady” z gminy Zblewo. „Śpiską
Watrę” zakończono koncertem w wykonaniu romskiego
zespołu ,,Kałe Bała” z Czarnej Góry.
Jeżeli ktoś przypuszczał, że finałowy mecz Mundialu,
Hiszpanii z Holandią, przeszkodzi w niedzielę w organizo-
wanym już po raz trzeci Wielkim Spiskim Graniu, był w błę-
dzie. Impreza, zakończona grubo po północy, zgromadziła
prawdziwe tłumy mieszkańców gminy i turystów.
Przez cały dzień mogło przewinąć się przez nią nawet
kilka tysięcy osób.
Preludium do niedzielnego festynu stanowił już sobotni
koncert czterech zespołów - New Market Jazz Band, Ecru,
Sztab i Totentanz, przy których do późnej nocy bawiło się
kilkuset młodych ludzi. Apogeum nastąpiło jednak w nie-
dzielę, gdzie od godz. 14 serwowano nie tylko muzyczne
atrakcje. Liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz węży
- wśród nich 3-metrowego pytona tygrysiego, loteria i świet-
na spiska kuchnia to tylko niektóre z nich. Nie zabrakło li-
cytacji z pięknym celem - zebrane za piłkę Wisły Kraków
z podpisami zawodników oraz koszulkę Gabriela Samole-
ja, słynnego bramkarza „Szarotek” pieniądze trafiły do rąk
Lidii i Stanisława Molitorysów z Kacwina - rodziców pół-
rocznej, chorej na mukowiscydozę Justynki. - Dzięki wam
Wielkie spiskie granie 2010
XV „Śpisko Watra”
wierzymy, że uda nam się pokonać tę straszliwą chorobę
- dziękował ze sceny ojciec dziewczynki. Festynowi towa-
rzyszyła też „Biała Niedziela”, przygotowana przez Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia. Każdy mógł zbadać ciśnienie oraz po-
ziom cholesterolu i glukozy we krwi.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG