background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
18
Ojciec Święty Jan Paweł II
patronem Szkoły Podstawowej nr 2
w Rzepiskach, Grocholów Potok
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rze-
piskach imienia Jana Pawła II odbyła się 28 października
2010 r. Rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach, któ-
rej przewodniczył Prowincjał Zakonu Księży Marianów Ks.
Eugeniusz Zarzeczny. W homilii zwrócił uwagę na rolę, jaką
pełni nauczyciel w edukacji młodego człowieka…pedagog,
aby mógł wykonywać dobrze swój zawód powinien kochać
dziecko. Po zakończeniu Mszy Św. zaproszeni goście: Księ-
ża Dekanatu Białka Tatrzańska, przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz oświatowych, dyrektorzy szkół, radni
powiatu tatrzańskiego i Gminy Bukowina Tatrzańska, pocz-
ty sztandarowe szkół i mieszkańcy Rzepiska przeszli na plac
budynku szkoły. Po krótkim oczekiwaniu przybył Jego Emi-
nencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Został powita-
ny przez proboszcza parafii, uczniów, rodziców i dyrektora
szkoły. Następnie Ksiądz Kardynał dokonał poświęcenia ta-
blicy pamiątkowej oraz sztandaru szkoły. Po czym skiero-
wał słowo boże do uczniów, gości i mieszkańców Rzepisk,
a następnie zwiedził szkołę w towarzystwie: Prowincjała
Ks. Eugeniusza Zarzecznego, Wójta Gminy Bukowina Ta-
trzańska Sylwestra Pytla, Dyrektora Delegatury Oświaty w
Nowym Targu Bożenę Bryl, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Tatrzańskiego Edwarda Tybora i Dyrektora Szkoły
Danutę Madeja.
Dalsza cześć ceremonii miała miejsce w Ośrodku Re-
kolekcyjny Księży Marianów. Podniosłym momentem uro-
czystości było nadanie szkole imienia Jana Pawła II poprzez
odczytanie aktu nadania imienia szkole przez Wójta Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska Sylwestra Pytla. Po czym rodzice
przekazali społeczności szkolnej sztandar, a uczniowie zło-
żyli uroczyste ślubowanie. Po czym zabrała głos Dyrektor
szkoły Danuta Madeja, która powiedziała m.in. …to dla nas
ogromna radość i wyróżnienie, że nasza mała szkoła od dziś
ma Wielkiego Patrona w osobie umiłowanego Ojca Święte-
go Jana Pawła II. To wielkie zobowiązanie, któremu chcie-
libyśmy sprostać, aby podążać za naszym ukochanym Pa-
tronem i być Jego godnym. Następnie wystąpili zaproszeni
goście: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Sylwester Py-
tel, Dyrektor Delegatury Oświaty w Nowym Targu Bożena
Bryl, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Edward
Tybor, Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Białce Tatrzańskiej Eugeniusz Madeja oraz Jan
Budz – prezes GS Bukowina Tatrzańska.
Na zakończenie uczniowie szkoły oraz grupa teatral-
na „Wiosna” przedstawiła sztukę pod tytułem „Świadkowie
Świętości”. Występ aktorów został ubogacony śpiewem
Chóru z Bukowiny Tatrzańskiej. W programie uroczysto-
ści zagrał także zespól „Rzoz”. Były wspomnienia i świa-
dectwa, a na zakończenie modlitwa i procesja ze świeca-
mi. DM
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Bukowina Ta-
trzańska Sylwestrowi Pytlowi, Skarbnik Gminy Bukowina
Tatrzańska Anieli Dziadkowiec oraz Radnym gminy za po-
moc w staraniach szkoły o nadanie imienia Jana Pawła II.
Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Rzepiskach